پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه در بورس اوراق بهادار – پایان …

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- ارتباط مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری

2-6-1- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوری

گنتر و همکاران(1977) عنوان کردند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تاثیر روش های حسابداری می باشد. به سبب اختلاف بین قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن می باشد که آن چه برای مقاصد حسابداری درآمد و هزینه به شمار می رود، الزاماً از دیدگاه قوانین مالیاتی درآمد و هزینه محسوب نگردد. به بیانی دیگر بایستی تصریح نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورت های مالی از دیدگاه انجمن های حرفه ای حسابداری، با هدف تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت می باشد. همچنین بعضی از اقلام درآمد و هزینه که از دیدگاه مقاصد حسابداری در یک دوره مالی شناسایی می‎شوند، ممکن می باشد از لحاظ مقاصد قوانین و مقررات مالیاتی در دوره های مالی دیگر شناسایی شوند و یا اینکه اساساً مبانی ارزش یابی بعضی از اقلام بر طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از مبانی تشخیص بر طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری باشد که هر کدام از موارد فوق موجب بروز اختلاف بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد.

2-6-2- اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری

اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری را می توان تحت دو سرفصل اصلی زیر اظهار نمود:

1- اختلاف همیشگی: این اختلافات از قوانین خاص یا محدودیت های ایجاد شده و یا بنا به علت های اقتصادی، سیاسی یا اداری غیر مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداری ناشی می شوند. از قبیل هزینه های غیر قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول مالیات توسط سازمان مالیاتی و تخفیفات مالیاتی خاص (1386تابستان مجله حسابرس).

2- اختلافات موقتی: علت دیگر تفاوت درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری، وجود پاره ای از اقلام می باشد که با وجود مقصود شدن در تعیین هر دو مبلغ، در محاسبات دوره های متفاوت مقصود می شوند. اختلافات موقتی موجب انتقال درآمد مشمول مالیات از دوره ای به دوره ی دیگر می شوند. اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی دوره مالی تفاوتی نخواهد داشت. (1385 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی).

2-6-3- اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی

با جدا شدن مالکیت از مدیریت، مدیران بعنوان نماینده سهامداران، شرکت را اداره می کنند(فاماو جنسن2002).

با شکل گیری ارتباط نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران با سهامداران و سایر ذینفعان ایجاد می گردد و به گونه بالقوه این امکان به وجود می آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و سایر ذینفعان نباشد(ویلسون 2009).

در این راستا، دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکت ها برای تشخیص مالیات به اظهار نامه های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می گردد تکیه می کنند. از طرفی شرکت ها بایستی سود مشمول مالیات خود را طبق قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه و در اظهارنامه مالیاتی ابراز و تحویل سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. ماموران مالیاتی نیز بایستی اظهار نامه تسلیمی مودیان را طبق قوانین و مقررات مالیاتی رسیدگی کرده و سود مشمول مالیات را تعیین و در برگ تشخیص مالیاتی به مودی ابلاغ نمایند. در صورت درخواست مودی طبق مفاد ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مبانی و مستندات قانونی محاسبه درآمد مشمول مالیات تشخیصی را به مودی اعلام نمایند. انتظار معقول این می باشد که سود مشمول مالیات ابرازی که طبق قوانین و مقررات مالیاتی ابراز می گردد با سود مشمول مالیات تشخیصی و قطعی توسط ماموران مالیاتی که آن هم طبق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین می گردد، تا حدود زیادی منطبق باشد اما عوامل متعددی باعث مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می گردند که به ترتیب اهمیت در ایجاد اختلاف یاد شده به تبیین زیر می باشند(1388 پورزمانی و شمسی):

یک مطلب دیگر:   ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر - دانلود پایان نامه

سایت منبع

1-  فقدان مدارک و مستندات هزینه های ابرازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- هدف درآمدی مالیات های درآمدی

3- برداشت و تفسیر نادرست مودیان از معافیت های مالیاتی مقرر در قوانین و مقررات

4- مغایرت های استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی

5- عدم رعایت حد نصاب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور در شناسایی هزینه ها

صفری در مطالعه خود با عنوان “مطالعه علت های اختلاف بین سود ابرازی مودیان و سود تشخیصی توسط ماموران مالیاتی” به دنبال آن می باشد تا نشان دهد دلیل اختلاف یاد شده مربوط به چه ردیفی از ماده 148 ق. م. م می باشد و علت این اختلاف چیست؟ نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که موارد متعددی مانند امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل های اجرایی و نحوه برخورد با آنها، عدم آگاهی مودیان از مفاد قانون مالیات ها و بخش نامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به اختلاف یاد شده می‎گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات اصلی پژوهش:

مالیات یکی از راه های جریان وجوه نقد از سوی مالکان بسوی دولت می باشد و بدین طریق بخش قابل توجهی از منابع و نقدینگی مالکان به دولت انتقال پیدا می کند که این موضوع منجر به کاهش بازده سرمایه گذاران خواهد گردید. مدیریت مودیان حقوقی جهت جلوگیری از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهایتاً منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری آنان خواهد گردید. اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می نمایند تا از این طریق ثروت سهامداران را افزایش دهند. جهت مخفی نگه داشتن درآمد مشمول مالیات واقعی، مدیران اغلب کوشش می کنند که اهداف اصلی برنامه های اجتناب مالیاتی روشن نباشد. ابهام و عدم شفافیتی که همراه با اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی به وجودمی آید می تواند برای افراد برون سازمانی یک حفاظ و فضای امنی را ایجاد کند. در این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *