پایان نامه ارشد

بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت – پایان نامه …

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی

بین خوش بینی مدیریت و خود خودمتی مدیریت تفاوت هست. هر گاه تمایل مدیران، به سَمت کمتر نشان دادن هزینه ها و بیشتر نشان دادن درآمد باشد؛ در اصطلاح می گویند خوش بینی مدیریت صورت گرفته می باشد، اما در خود خدمتی مدیریت،  مدیران با در نظر داشتن اهداف مد نظر خود، تمایل دارند هزینه ها و درآمد را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهند.

هریبر و یانگ [1]ضمن مطالعه اثر اطمینان بیش از حد مدیران برسودهای پیش بینی شده بوسیله ی مدیریت و مدیریت سود چنین نتیجه گیری می کنند که احتمال بیشتری هست که مدیران خوش بین در دستیابی به سودهای پیش بینی شده با عدم موفقیت مواجه گردند. نتیجه ناشی ازتحقیق آنها نشان می دهد که اطمینان بیش از حد، خطای ناشی از خوش بینی را، هم در قالب احتمال عدم دستیابی به سودهای پیش بینی شده و هم در قالب مدیریت سود،افزایش میدهد.

کاچ 2002 نیز در تحقیقی با عنوان” بحران مالی وقابلیت اتکای پیش بینی های سود مدیریت” دریافت که مدیران شرکتهای دارای بحران مالی به رغم وجودجریمه های ناشی از گزارشگری گمراه کننده، انگیزه های زیادی برای انتشار پیش بینی های سود خوش بینانه دارند زیرا شرکت یا جایگاه آنها در شرکت ممکن می باشد به اندازه ای طول نکشد که آنها با جریمه های ناشی ازگزارشگری نادرست مواجه گردند.

فرانکل و همکاران 1999 به مطالعه ارتباط بین تمایل شرکتها به دستیابی به بازارهای سرمایه وپیش بینی های سود می پردازند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که پیش بینی های انجام شده در فاصله ی کمتر از 9 ماه قبل از انتشار سهام نسبت به پیش بینی ها ی انجام شده درفاصله بیشتر از 9 ماه دارای خوش بینی بیشتری می باشد. نیز همچنین مارکواردت و ویدمن [2]انتشار پیش بینی های سود خوش بینانه را قبل از دومین ارائه سهام،گزارش      می نمایند.

باگینسکی[3] 2002 نیز به مطالعه اثرمحیط قانونی بر افشای داوطلبانه پیش بینی های سود مدیریت می پردازند؛ آنها اظهار می کنند که مدیران به دلیل هراس از بدهی های قانونی اولاً تمایلی به انتشار پیش بینی های سود داوطلبانه ندارند و ثانیاً در دوره هایی که با اخبار بدی همراه می باشد، فراوانی  پیش بینی سود بیشترمی گردد.

روگرس و استوکن 2005 در پژوهش خود تحت عنوان “اعتبار پیش بینی های مدیریت ” به مطالعه انگیزه های مدیریت برای انحراف در پیش بینی و چگونگی اتکا سرمایه گذاران به این پیش بینی ها پرداختند. آنها اظهار می کنند که تمایل مدیریت به ارائه نادرست اطلاعات آینده نگر، با در نظر داشتن توانایی بازار درکشف این تحریف ها متفاوت می باشد. آنها اثر چهار عامل محیط قانونی، معاملات محرمانه داخلی، بحران مالی شرکت وتمرکز صنعت را بر پیش بینی های سود مدیریت مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد؛ هنگامیکه برای سرمایه گذاران کشف تحریف ها مشکل باشد، مدیران قبل از انتشار سهام، پیش بینی های خوشبینانه تر و هنگام تحصیل سهام پیش بینی های بدبینانه تری ارائه می دهند. همچنین در این شرایط مدیران شرکت های دارای بحران مالی پیش بینی های خوش بینانه تری ارائه می دهند. علاوه بر موارد فوق یافته های پژوهش آنها بیانگر این می باشد که هنگامی که رقبای بالقوه شرکتها درکشف تحریف ها با مشکل مواجه هستند، مدیران شرکتهایی که در صنایع متمرکز[4] فعالیت می نمایند، پیش بینی های بدبینانه تری انتشار می دهند. نتایج این پژوهش بیانگر وجود ارتباط ضعیف بین انتشار پیش بینی های بدبینانه و خطر روبرو شدن با دعاوی حقوقی می باشد.

یک مطلب دیگر:   دانلود پایان نامه بررسی رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پای و تورنتو[5] 2003،  دریافتند که تحلیلگران، در مورد شرکتهایی که اخبار بد گزارش می کنند پیش روی شرکتهایی که اخبار خوب ارائه می نمایند، بیشترگمراه می شوند وخطای پیش بینی سود آنها نیز بالاتر می رود. آنها نتایج خود را بدین نحو تفسیر نمودند که تحلیلگران مالی قادر به ترکیب اثرحسابداری محافظه کارانه در پیش بینی های سود خود نمی باشند. مشابه با این نتایج، ماتسوناگا 2004 نیز دریافت که خطای پیش بینی اولیه تحلیلگران، که با سطح حسابداری محافظه کارانه اعمال شده متناسب می باشد و افزایش می یابد. نتایج پژوهشهای قبلی نیزحاکی از این مطلب بود که پیش بینی های سود تحلیلگران معمولاً خوشبینانه می باشد. همچنین این افراد دریافتند که پیش بینی های تحلیلگران در قبال شرکتهایی که محافظه کارانه تر هستند؛ خوشبینانه تر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشایخ و شاهرخی 1386 در مقاله ای تحت عنوان “مطالعه دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر برآن” پیش بینی های 279 شرکت را شرکت را طی دوره 84-1381 (شامل 639مشاهده) مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیش بینی های مدیران دارای انحراف خوش بینانه می باشد و دقت پیش بینی با در نظر داشتن اندازه ی شرکت، سودده یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت می باشد.

[1] Hribar & Yang

[2] Marquardt and Weidman

[3] Baginski

[4] صنایع متمرکز، صنایعی هستند که تمرکز خاص اقتصادی – تجاری –  سیاسی روی آن انجام می گردد؛ به عنوان مثال افغانستان روی صنعت نساجی متمرکز می باشد وبه دلیل بهره وری بهتر از این صنعت نسبت به دیگرصنایع، روی آن متمرکز می باشد

[5] Pae & Thornton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *