دانلود تحقیق و پروژه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت ۲۰

بازبینی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل.
اجرای آزمایش رفتاری خاص ( آزمایش پیشگیری از پاسخ).
تمرین توجه آگاهی انفصالی (DM) .
و چالش با عقاید مثبت در مورد هیجان های خصومت آمیز.
جایگزین کردن راهبردهای کنترل فراشناختی سودمندتر.
تدوین طرح کلی درمان.
تکلیف منزل: تقویت برنامه پردازشی جدید.
۳-۹-۱-۴-جلسه ششم و هفتم
بازبینی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل.
آغاز چالش ورزی با باورهای فراشناختی مثبت و در صورت صفر شدن باورهای فراشناختی منفی.
تمرکز بر متوقف کردن سایر راهبردهای ناسازگار باقیمانده .
تکلیف منزل: آزمایش رفتاری برای به چالش کشیدن باورهای مربوط پاسخ دهی به شیوه خصومت آمیز.
۳-۹-۱-۵-جلسه نهم
بازبینی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل.
ادامه آموزش جهت درگیر شدن با افکار خشونت آمیز.
چالش ورزی با باورهای مرتبط با کنترل نا پذیری عصبانیت و پرخاشگری.
اسناددهی مجدد کلامی و رفتاری- حرمت خود.
تکلیف منزل: تصریح تداوم کاربرد، آزمایش رفتاری مرتبط با چالش کشیدن باورهای منفی مربوط به حرمت خود.
۳-۹-۱-۶-جلسه دهم و یازدهم
بازبینی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل.
اصلاح باورای فراشناختی که منجر به الگوهای تفکر ناسالم می گردند.
تکلیف منزل :آزمایش به تعویق انداختن رفتارهای پرخاشگرانه با استفاده از روش آموزش توجه (ATT) و تمرکز مجدد توجه موقعیتی (SAR) جهت کاهش تفکرات نا کار آمد و منفی نسبت به خود.
۳-۹-۱-۷-جلسه دوازدهم و سیزدهم
بازبینی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل.
آموزش جهت به تعویق انداختن افکار پرخاشگرانه و توسعه‌ی هوشیاری. برنامه‌های رفتاری اصلاح توجه، مواجهه و تجارب جلوگیری از پاسخ.
تکلیف منزل: تمرین ATT.
۳-۹-۱-۸-جلسه چهاردهم
آماده کردن شرکت کنندگان برای اختتام جلسات
تکمیل طرح کلی درمان(پیشگیری از عود)
شناسایی موانع موجود در به کارگیری روشها، علتیابی و رفع آن و در نهایت نتیجه‌ گیری
تکلیف منزل: تصریح تداوم کاربرد
در هر جلسه علاوه بر مرور جلسه و تمرینات جلسهی قبل، تکالیفی مربوط به هم جلسه نیز داده شد.
پس از اتمام جلسات درمانی اعضای گروه آزمایش و کنترل برای بار دوم به ابزارهای پژوهشی پاسخ دادند.
۳-۱۰-تحلیل آماری
نخستین گام در تحلیل داده های حاصل از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمون و کنترل محاسبه شاخص های توصیفی است. که شامل میانگین، انحراف استاندارد می باشد. پس از آن سنجش پیش فرض های ( نرمال بودن متغیرها، همگنی واریانس، یکسانی واریانس – کوواریانس) مرتبط با این آزمون می باشد. جهت تحلیل داده های استنباطی با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس (MANCOVA) مورد بررسی قرار گرفت. که در اینجا میانگین پس آزمون گروه آزمایشی با میانگین پس آزمون گروه کنترل مقایسه می شود و نمره های پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شده است.به منظور سنجش پایایی ابزارهای به کار رفته در پژوهش حاضر، از آزمون های تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده گردید. تحلیل آماری هر دو بخش مذکور با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS، EXCEL انجام شد. ضمنا برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری P<0/05 در نظر گرفته شده است.
۳-۱۱-خلاصه
در این فصل ابتدا اشاره شد، که طرح پژوهش حاضر از نوع طرح های پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه آزمون و کنترل بوده و گروه های پژوهشی حاضر تعداد ۴۰ نفر از نوجوانان با سابقه بزه کاری، در دو گروه آزمایش و کنترل تشکیل می دهند. جهت سنجش نوع و میزان عزت نفس و پرخاشگری هر دو گروه از پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) و پرخاشگری باس و پری (AQ) به همراه مصاحبه بالینی (ساختاری و نیمه ساختاری) استفاده گردید. سپس ویژگی و پایایی ابزارها گزارش گردید. در انتهای فصل بسته آموزشی – درمانی فراشناختی که طی ۱۴ جلسه در جلسات درمان فراشناختی به کار برده شده بود ارائه شده است.
برای تحلیل داده های پژوهشی، نمره‌های به دست آمده از گروه‌ها (آزمایش و کنترل) در پرسشنامه های عزت نفس و پرخاشگری، قبل و بعد از مداخله مقایسه خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

یک مطلب دیگر:   بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...