پایان نامه ارشد

بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار – پایان نامه رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 روش تجزیه وتحلیل داده ها

روش جمع آوری و مطالعه داده ها به صورت آمارگیری چرخشی[1] بوده می باشد؛ این روش تلفیقی از آمارگیری مقطعی و پانلی می باشد؛ در این روش واحدهای نمونه، در طول زمان نه کاملا” ثابت اند و نا کاملا” متفاوت، بلکه بخش از واحدهای نمونه بر اساس الگوی چرخش، تکرار می شوند و بخشی دیگر از واحدها به گونه مستقل انتخاب می شوند[2]. در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ از روش رگرسیونی خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد.   در پژوهش حاضر از آماره های توصیفی مرکزی نظیر میانگین، میانه وآماره های پراکندگی نظیر حداقل،  حداکثر  و انحراف معیار بهره گیری شده می باشد؛ همچنین از نرم افزارهای Excel ، v20 SPSS و v7.0.1  Eviews،  جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون یاد شده بهره گیری گردیده می باشد.

3-4 آمار توصیفی:

آن بخش از آمار می باشد که به جمع آوری، اختصار کردن، نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد؛ بی آنکه به هرگونه نتیجه گیری در ورای آن اطلاعات مبادرت ورزد.

آمار توصیفی به مجموعه ای از فنون و روش های آماری اطلاق می گردد که به مقصود ساماندهی داده ها از طریق جدول توزیع فراوانی، نمایش داده ها از طریق رسم نمودارها، و اظهار خصوصیت ها و ویژگی های مهم داده ها از طریق معیارهای آماری، به توصیف داده های حاصل از تمام عنصرهای مجموعه ی مورد مطالعه (جامعه) یا بخشی از آن (نمونه) می پردازد.

در گام اول، آماره های مرکزی وپراکندگی، داده های فرضیه، که همان متغیرهای مدل اصلی، هستند ارائه می گردد.

در گام دوم، درصد تغییرات مربوط به هزینه های پیش بینی شده و هزینه های واقعی در حالات سه گانه ی     DD = 1 or  DD = 0 ؛ DD = 0 ؛ DD = 1  با بهره گیری از روابط ذیل مورد ارزیابی قرار گرفتند.

[1] Rotation Sampling

[2] محمد بامنی  مقدم (1390)، ص 24

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *