دانلود تحقیق و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

( فلشربه نقل ازفاریابی ،۱۳۹۰ : ۸۵)
پیشینه پژوهش
۲-۲۴ پیشینه تحقیقات خارجی
۱- در تحقیقی با عنوان انگیزش فروشندگان به مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی توسط وادیه نصری[۶۴] و انوار شرف الدین [۶۵]در دانشگاه تونس انجام شده ، در این تحقیق چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفته اند که عبارتند ازتاثیر مولفه های امید ، سودمندی ، برونگرایی و درونگرایی بر انگیزش افراد برای مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی که در سال ۲۰۱۱ انجام شده است .در این تحقیق تاثیر چهار مولفه فوق که ازنظریه انتظار وروم [۶۶]استفاده شده بر روی انگیزش فروشندگان برای مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی مورد آزمون قرار گرفته و به این نتیجه رسیده که : بین امیدواربودن ؛ سودمند بودن ؛ برونگرایی و درونگرایی بر مشارکت فروشندگان در فعالیتهای هوش بازاریابی رابطه معنا داری وجود دارد .
۲- آقایان کریشنا ماچتار [۶۷]و دیوید آردیتی [۶۸]در سال ۲۰۰۸ در اندونزی در مورد نقش هوش بازاریابی در ایجاد سیاستهای قیمت گذاری تحقیقاتی انجام داده و مدلهای قیمت گذاری مختلف را در شرایط مختلف و ارتباط هوش بازاریابی با آنها را مورد بررسی قرار داده اند وبه این نتیجه رسیدند که پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی وسیع تری دارند استراتژیهای قیمت گذاری بر مبنای بازار را از پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی آنها محدود است بیشتر استفاده می کنند. این یافته برای شرکتهای که می خواهند از استراتژیهای قیمت گذاری بر مبنای بازار استفاده کنند بسیار مهم می باشد این تحقیق بر روی پیمانکاران بزرگ در ایالات متحده آمریکا بود و نشان داد که عملیات هوش بازاریابی جاری که توسط پیمانکاران دنبال می شود بیشتر شامل اقدامات تجاری از قبیل مذاکره با مشتریان فعلی و آینده ، مذاکره با مدیران شرکت ؛ و مطالعه نشریات تجاری و ارتباط با پروژه های تحقیقات بازاریابی ؛ توسعه سیستم اطلاعات بازاریابی و سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری و جستجواز اینترنت به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد .
۳- در تحقیقی دیگر در سال ۲۰۰۳ با عنوان بررسی نقش سیستم های بازاریابی هوشمند در تصمیم گیری های بازاریابی توسط سالامون ساتک [۶۹]در دوبی انجام گرفت که مهمترین یافته های این مطالعه حاکی از این بود که درجه دقت تصمیمات بازاریابی به میزان اطلاعات مناسب ، مهم ودقیق در دسترس تصمیم گیرنده بستگی دارد . درجه ای که تصمیمات بازاریابی به اطلاعات خارجی نیازمند است بیش از سایر زمینه های اجرایی است ، به دلیل اینکه تصمیمات مربوط به برخی ازفعالیتها می تواند بدون تکیه بر اطلاعات خارجی گرفته شود ، در حالی که تصمیمات بازاریابی به ندرت بدون تکیه بر اطلاعات خارجی اتخاذ می شود .
۴- در تحقیق دیگری در سال ۲۰۱۱ آقایان بودان اوبی پاپوویچ وامینا دورکوویچ با عنوان کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری در دانشگاه نویسد کشور بوسنی و هرزگوین انجام گرفت در این تحقیق آن ها به مشکلات پیش روی بانک ها از قبیل تغییرات سریع تکنولوژی ، انتظارات مشتریان ، ادغام بانک ها و رقابت با رقبای قدرتمند درعصر حاضر پرداخته و راه حل های مختلفی را که هوش تجاری برای حل آن ها پیشنهاد داده را بررسی کرده اند که عباتند از : ضرورت کنترل دقیق و مدیریت ریسک ، توانایی مدیریت و بهره برداری از اطلاعات ،تصمیم گیری به موقع و با کیفیت و نتیجه نهایی اینکه سیستم های هوش کسب و کار در بانکها باید جامع و در عین حال ساده باشد.
خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی

نام نویسنده سال موضوع نتیجه
سالامون ساتک ۲۰۰۳
دوبی
مقاله
بررسی نقش سیستم های بازاریابی هوشمند در
تصمیم گیری های بازاریابی
درجه دقت تصمیمات بازاریابی به میزان اطلاعات مناسب ، مهم ودقیق در دسترس تصمیم گیرنده بستگی دارد .
کریشنا ماچر
و
داوید آردیتی
۲۰۰۸
اندونزی
پایان نامه
نقش هوش بازاریابی در ایجاد سیاستهای قیمت گذاری پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی وسیع تری دارند استراتژیهای قیمت گذاری بر مبنای بازار را از پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی آنها محدود است بیشتر استفاده می کنند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...