مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- …

این تحقیق دارای ۳ فرضیه اهم و ۸ فرضیه فرعی است که تنها یکی از فرضیات آن با فرضیه های تحقیق حاضر تاحدودی مطابقت دارد و آن عبارتست از : «عدم تبلیغات وسیع، یکی از تنگناهای صنعت توریسم در استان اردبیل می باشد». نتیجه ای که از آن تحقیق بدست آمده است، نشان می دهد که ۸۴% از پاسخ دهندگان اذعان کرده اند که تبلیغات مناسبی از جاذبه های گردشگری استان اردبیل انجام نگرفته و در مقایسه با سایر استان ها مثل: اصفهان، شیراز، مشهد و کرمان این تبلیغات در حد صفر می باشد.
فصل سوم
روش اجری پژوهش
مقدمه :
در این فصل از تحقیق روش های به کار رفته در پژوهش معرفی می شوند. مجموعه این روش ها تحت عنوان کلی شامل، روش تحقیق ، جامعه آماری، حجم نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری ، تعیین اعتبار و روایی ابزارهای اندازه گیری، محاسبه پایایی ابزارهای اندازه گیری و روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق ، تنظیم و تدوین شده است.
تح قیقات علمی براساس دو مبنا یعنی هدف و نحوه گردآوری اطلاعات تقسیم بندی می‌شوند.
براساس هدف، تحقیقات علمی را می توان به سه گروه تقسیم بندی کرد که عبارتنداز:
۱- پژوهش بنیادی ۲- پژوهش کاربردی ۳- پژوهش های تحقیق و توسعه
و با توجه به تقسیم بندی برمبنای نحوه گردآوری اطلاعات نیز می توان انواع روش های زیر را عنوان کرد
۱- تحقیقات توصیفی ۲- تحقیقات آزمایشی
۳- تحقیقات همبستگی ۴- تحقیقات پیمایشی
۵- تحقیقات تحلیل محتوا ۶- تحقیقات تاریخی. (خاکی، ۱۳۸۲: ۲۲۲)
تحقیقات را می توان با توجه به ماهیت ، به دو دسته تحقیقات کمی و تحقیقات کیفی تقسیم بندی کرد. تحقیقات کمی سعی در تشریح یک پدیده به وسیله اندازه گیری های عینی و تحلیل های آماری داده های عددی دارند. تحقیق حاضر از این حیث جزء تحقیقات کمی طبقه بندی می شود. تحقیقات کمی خود به دو دسته تحقیقات آزمایشگاهی (تجربی) و تحقیقات غیرآزمایشگاهی (غیرتجربی) تقسیم بندی می شوند. سه نوع از تحقیقات غیرتجربی عبارتنداز: تحقیقات علی، تحقیقات همبستگی و تحقیقات پیمایشی.
روش اجرای تحقیق :
در انتخاب روش انجام تحقیق، باید روشی را انتخاب کرد که با موضوع تحقیق ، فرضیات تحقیق و اهداف تحقیق تناسب داشته باشد تا محقق را در انجام تحقیق یاری نماید. انتخاب روش تحقیق اشتباه، باعث بروز مشکلاتی جدی در مسیر انجام صحیح تحقیق و در نهایت به نتایجی غیرواقعی منجر خواهد شد.
تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی طبقه بندی می شود. زیرا نتایج حاصله از این تحقیق دارای موارد کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت توریسم می باشد. و همچنین با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات که از طریق پرسشنامه و به صورت چهره به چهره و در یک مقطع زمانی مشخص انجام گرفته است ، از نوع تحقیقات پیمایشی مقطعی است. و از نظر سنجش نوع رابطه ، جزء تحقیقات همبستگی محسوب می شود.
تحقیقات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که با استفاده از معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده ، برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها ، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند. (حافظ نیا، ۱۳۸۲: ۵۱)
به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی تحقیقی است که یافته های آن را می توان برای حل مسایل اجتماعی به کار برد. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۵: ۳۷)
هنگامی که محقق به بررسی تغییرات یک یا چند متغیر در طول زمان مشخص (مثلاً در طول یک روز، یک هفته، یک ماه) بپردازد، تحقیق وی یک تحقیق پیمایشی مقطعی است. (خلیلی، ۱۳۸۱: ۵۹)
در تحقیق همبستگی برکشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تاکید می شود؛ اینها اطلاعاتی است که در خصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده، یا اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است . در این تحقیقات، محقق می خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد ، از چه نوع (مثبت یا منفی)؟ و میزان آن چقدر است؟ همبستگی مثبت آن است که جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر همسو باشد؛ مثلاً جهت تغییرات هر دو ممکن است افزایش یا کاهش باشد؛ یعنی اگر یکی افزایش یابد دیگری نیز افزایش می یابد و برعکس.
همبستگی منفی آن است که جهت تغییرات یک متغیر با جهت تغییرات متغیر دیگر هم سو نباشد. یعنی اینکه افزایش یکی با کاهش دیگری همراه باشد. مانند رابطه بین تورم و قدرت خرید مردم. (حافظ نیا، ۱۳۸۲: ۶۷)
جامعه آماری :
محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماری را معین و مشخص می کند؛ بنابراین تعریف جامعه آماری عبارتست از «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر، ۱۳۸۰: ۵)
جامعه آماری این تحقیق را گردشگرانی تشکیل می دهند که در بازه ی زمانی یک هفته به شهرستان سرعین مسافرت کرده اند. طبق برآورد مدیریت گردشگری استان اردبیل، که در سایت رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل (www.miras-ar.ir ) نیز نقل شده است ، سالانه بیش از ۲ میلیون نفر به این شهرستان (سرعین) مسافرت می کنند. بنابراین به طور متوسط در طول یک هفته بیش از ۹۵۸۰۰ نفر گردشگر وارد این شهرستان می شوند.
روش نمونه گیری:
همانطور که گفته شد، جامعه آماری را گردشگرانی تشکیل می دهند که به سرعین مسافرت می کنند. بنابراین واحدهای نمونه گیری را همین گردشگران تشکیل می دهند. با توجه به گسترده بودن جامه آماری ، نمونه گیری انجام گرفته است. به طور کلی نمونه عبارت است از : « تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگن با افراد جامعه برخوردار باشند». (حافظ نیا، ۱۳۸۲: ۱۲۱)
روش های مختلفی برای تعیین حجم نمونه وجود دارد که در این تحقیق از جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه استفاده شده است؛ با توجه به اینکه سالانه بیش از دو میلیون گردشگر به شهرستان سرعین مسافرت می نمایند و نظر به اینکه در جدول مورگان این جامعه آماری نامحدود به حساب می آید و برای جامعه نامحدود ۳۸۰ نمونه باید انتخاب گردد، بنابراین تعداد ۳۸۰نفر گردشگر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه در بازه زمانی یک هفته بین گردشگران توزیع شده و نتایج آن به جامعه آماری تعمیم داده شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق بوسیله پرسشنامه ای جمع آوری شده است که توسط گردشگرانی که به شهرستان سرعین مسافرت کرده اند، پاسخ داده شده است. این پرسشنامه دارای ۳ بخش است که :
۱- بخش اول ویژگی های جمعیتی پاسخ دهندگان را ارزیابی می کند.
۲- بخش دوم شامل ۲۵ سئوال تخصصی است که اطلاعات مورد برای اثبات یا رد فرضیه ها از طریق این سئوالات بدست می آید ودر واقع پرسش های اصلی تحقیق را تشکیل می دهند.
۳- در بخش سوم نیز تعداد ۴ سئوال طراحی شده است که رضایت گردشگران از مسافرت به سرعین را مورد ارزیابی قرار می دهند و جزء آمار توصیفی به حساب می آیند.
تحلیل پرسشنامه :
پرسشنامه تحقیق حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است.
روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) :
ارزیابی میزان روایی (Validity ) و پایایی (reliability ) از موضوعات مهم در روش تحقیق است. اعتماد به یافته های پژوهش برای شناخت مسائل در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، روانی و… منوط به روایی و پایایی ابزار سنجش در شناخت وضعیت هاست.
روایی (Validity ) :
در تعریف روایی آمده است که : « یک آزمون هنگامی دارای روایی است که بتواند چیزی که قصد سنجیدنش را دارد، بدرستی بسنجد». برای مثال، اگر از آزمونی برای تعیین شایستگی فرد برای احراز شغلی استفاده می شود، آزمون زمانی دارای روایی خواهد بود که بتواند شایستگی فرد را بدرستی پیش بینی نماید. روایی محتوا، روایی پیش بینی و روایی موازی از جمله مهمترین انواع روایی هستند. (سعادت، ۱۳۸۶: ۱۴۷)
در تحقیق حاضر برای سنجش روایی از افراد متخصص در زمینه موضوع مورد مطالعه کمک گرفته ایم. به این منظور پس از تهیه پرسشنامه برای اطمینان یافتن از اینکه پرسشنامه مقیاس مناسبی برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق است، با اساتید راهنما و مشاور، مشورت صورت گرفته و با تایید اساتید محترم اطمینان لازم نسبت به روایی پرسشنامه حاصل گردید.
پایایی (reliability ):

یک مطلب دیگر:   دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت ۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...