مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت …

ساده ترین تعریف پایابی عبارتست از میزان همسانی نتایج سنجش مکرر. (ترزل. ال. بیکر، ۱۳۷۷: ۱۴۲). یک آزمون به شرط ثابت بودن صفتی که اندازه گیری می شود، هنگامی قابل اعتماد به شمار می آید که استفاده از آن در طول زمان ، نتایج یکسان یا مشابهی به دست دهد. برای مثال، هوش هر انسان معمولاً ثابت است ودر سطح معینی قرار دارد؛ از این رو چنانچه از کسی امتحان هوش به عمل آید و ضریب هوش او ۱۱۰ باشد، آزمون هنگامی دارای ثبات و پایایی است که اگر شش ماه بعد ، امتحان تکرار شود ضریب هوش او همان عدد باشد. پایایی و قابلیت اعتماد آزمون هنگامی زیر سئوال می رود که نتیجه حاصل از امتحان دوم نشان دهد که ضریب هوش شخص مثلاً ۸۵ است.
برای سنجش و تعیین پایایی آزمون از سه روش استفاده می شود.
۱- تکرار آزمون : آزمون اول، برای بار دوم از همان گروه آزمون به اجرا در می آید و درجه همبستگی میان نتایج اول و دوم تعیین می شود. عدد ۱+ به معنای همبستگی کامل میان نتایج دو آزمون است. هر قدر که ضریب همبستگی به ۱+ نزدیکتر باشد، آزمون دارای پایایی و در نتیجه، دقت بیشتری خواهد بود.
۲- روش مساوی سازی: برای تعیین پایایی آزمون به وسیله این روش، دو آزمون مختلف که شبیه به یکدیگرند، ولی یکسان نیستند، از گروه آزمون به عمل می آید و سپس ضریب همبستگی میان نتایج حاصل از آنها، معین می شود.
۳- روش دو نیم سازی: آزمون به دو قسمت تقسیم می شود و درجه همبستگی میان نتایج حاصل از هر قسمت ، تعیین می شود. امتحان در یک نوبت و در یک جلسه به عمل می آید، بدین ترتیب، اولاً آزمون هزینه کمتری خواهد داشت و ثانیاً چون فاصله ای میان دو نیمه امتحان وجود ندارد، سطح دانش و اطلاعات فرد تغییر نخواهد کرد. (سعادت، ۱۳۸۶: ۱۴۶)
۴- روش آلفای کرونباخ (Cronbach ) : برخی از روش هایی که در بالا به آن اشاره شد نیاز به آزمون مجدد دارند که خود زمان و هزینه بیشتری را می طلبد. بنابراین از میان همه روش های ممکن، استفاده از مشخصه های آماری پرسشنامه های یک مجموعه که مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است، یکی از روش های رایج در برآورد ضریب قابلیت اعتماد (پایایی) است.
ضریبی که از این طریق بدست می آید، چون بستگی به میزان هماهنگی کارکرد آزمودنی ها از یک پرسش به پرسش دیگر دارد، « شاخص ثبات» یا هماهنگی درون مواد آزمودنی و در واقع معرف میزان همپوشی پرسش های مختلف آن از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک است. مشهورترین ضریب اعتماد، قابلیت اعتماد از طریق یک بار اجرای آزمون توسط کرونباخ است که به ضریب آلفای کرونباخ مشهور است. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده است. بدین معنی که به حدود ۳۰ نفر از افراد نمونه پرسشنامه داده شد و پس از برگشت پرسشنامه ها . بعد از اینکه از میزان پایایی آن اطمینان حاصل شد ( ضریب آلفا برابر ۰٫۸۳ بدست آمد)و پرسشنامه در اختیار افراد نمونه قرار گرفت.
جدول ضریب الفای کرونباخ

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ابعاد جذب گردشگر ضریب آلفای کرونباخ
۰٫۸۲۷

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
با توجه به اینکه صرفاً حدس و گمان، ایجاد یقین نمی کند لذا بایستی با استفاده از روش های ‏آماری و استدلال قیاسی به طریقه صحیح حدس و گمان بخردانه را تایید و یا تکذیب نمود. در ‏فصل سوم روش های جمع آوری داده ها و نحوه پردازش آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ‏اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها فراهم گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل حاصل از ‏اطلاعات پرداخته می شود ‏.
در بخش یافته های توصیفی با استفاده از آماره های فراوانی (تعداد، درصد) و پراکندگی (مانند میانگین و انحراف معیار) و نمودارهای ستونی به توصیف یافته های پژوهش می پردازیم. در بخش استنباطی نیز با بهره گیری از آزمون های فریدمن ، و تی تک گروهی فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار می دهیم.
مشخصات عمومی پاسخگویان
جنسیت:
یافته ها نشان می دهد که ۱۲۰ نفر ( ۶/۳۱ درصد) از نمونه مورد بررسی را زنان و ۲۶۰ نفر (۴/۶۸درصد) را مردان تشکیل می دهند.
جدول ۱-۴ توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت

You may also like...

وضعیت
گروه
تعداد
فراوانی درصد