دانلود تحقیق و پروژه

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

ME3

انطباق با نیازمندیهای خارجی

Ensure compliance with external requirements

ME4

ایجاد حاکمیت فناوری اطلاعات

Provide IT governance

جدول ۲-۶- فرآیند های مربوط به حوزه نظارت و ارزیابی چارچوب کوبیت
از فرآیندهای مربوط به این حوزه می توان به نتایج ذیل دست یافت:
آیا اندازه گیری عملکرد IT در شناسایی مشکلات قبل از اینکه دیر شود ، موثر بوده است؟
آیا مدیریت از موثر و کارآمد بودن کنترل های داخلی مطمئن هستند؟
محرمانگی و در دسترس بودن کنترل های مناسب در امنیت اطلاعات وجود دارد؟
۲-۵-۵- حاکمیت با کوبیت
کوبیت از حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه یک چارچوب پشتیبانی می کند و اطمینان می دهد که :
IT و کسب و کار سازمان همتراز هستند.
کسب و کار ، به حداکثر کردن منفعت کمک می کند.
منابع IT بطور مسئولانه استفاده می شود.
خطرات و ریسک های مربوط به IT بطور مناسب مدیریت می شود.
ارزیابی عملکرد برای حاکمیت فناوری اطلاعات بسیار ضروری است و این ضرورت توسط چارچوب کوبیت پوشش داده می شود و شامل نظارت و کنترل بر روی اهداف قابل اندازه گیری فرآیندهای IT می باشد ، این ارزیابی ها از طریق ۴ حوزه امکان پذیر است. ۴ حوزه مذکور کاملا به یکدیگر مرتبط هستند این ارتباطات را می توانید در شکل شماره (۲-۴) مشاهده کنید.
برنامه ریزی و سازماندهی (Plan and Organize) (PO)
اکتساب و پیاده سازی (Acquire and Implement)(AI)
ارائه و پشتیبانی (Deliver and Support) (DS)
پایش و ارزیابی (Monitor and Evaluate) (ME)
شکل ۲-۴- وابستگی های حوزه های ۴ گانه کوبیت با یکدیگر .( ISACA , 2012)
۲-۵-۶- تمرکز کوبیت بر کسب و کار
اصلی ترین خصوصیت کوبیت تمرکز بر کسب و کار است . چارچوب کوبیت نه فقط برای فراهم کنندگان سرویس IT ، کاربران و ممیزان ، بلکه بیشتر برای مدیران و صاحبان کسب و کار فراهم شده است. همانطور که در شکل (۲-۵) مشاهده میکنید ، کسب و کار برای تحقق اهداف خود نیازمند اطلاعات می باشد این اطلاعات از منابع IT و فرآیندهای IT تامین می شود . در واقع مدیریت و کنترل این اطلاعات قلب این چارچوب است که به کسب و کار اطمینان می دهد این اطلاعات ، پاسخگوی نیازهای کسب و کار است.
شکل ۲-۵- پایه اصلی کوبیت ( (ISACA , 2012
۲-۵-۷- کوبیت در چه جاهای پیاده سازی می شود
معمولا کوبیت در جاهایی پیاده سازی می شود که دارای یکی یا چند تا موارد ذیل وجود داشته باشد. ( (ISACA , 2012
نیاز به حاکمیت IT باشد .
ارائه خدمات بوسیله IT همسو با اهداف کسب و کار باشند.
فرآیند های IT استاندارد و اتوماتیک شده باشند.
نیاز به یک چارچوب برای همه فرآیند های IT باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...