دانلود تحقیق و پروژه

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری شرکت ها- …

سودآوری

۳۱

۳۱٫۴۱ –

۴۲۲

۱۹٫۰۸

۸۱٫۷۹

بلوغ حاکمیت IT

۳۱

۰٫۵۹

۲٫۵۸

۱٫۴۹

۰٫۵۱

جدول ۴-۱- متغیرهای تحقیق
بر اساس جدول ۴-۳ میتوان موارد ذیل را توضیح داد:
۱- حداقل عایدی هر سهم در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در بین شرکتهای جامعه آماری این تحقیق ۳۱٫۴۱- بوده و حداکثر عایدی هر سهم در بین این سالها ۴۲۲ بوده است . دلیل انحراف معیار زیاد این متغیر هم در موفقیت و عدم موفقیت شرکتهای بورسی بوده . یا به عبارتی می توان گفت اگر کسی یک سهم را در سال ۸۸ خرید کرده است و آنرا در سال ۹۰ بخواهد بفروشد یا از سهم خارج شود چقدر زیان یا سود داشته است.
۲- حداقل رتبه بلوغ حاکمیت IT محاسبه شده در بین شرکتهای جامعه آماری ۰٫۵۹ و حداکثر آن ۲٫۵۸ بوده که با میانگین ۱٫۴۹ و انحراف معیار ۰٫۵۱ می باشد.
۴-۳-آمار توصیفی نتایج
همانطور که در فصل سوم به توضیح آمار توصیفی اشاره شد، در این فصل ابتدا از طریق بکارگیری آمار توصیفی و از طریق بکارگیری آماره های از قبیل میانگین ، واریانس و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل فرضیات و رد یا تایید آنها اشاره می شود.
فرضیه یک تحقیق :
بلوغ حاکمیت فناوری در بین شرکتهای ایرانی در جایگاه کمتر از متوسط قرار دارد.
به منظور اثبات این فرضیه که بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در بین شرکتهای ایرانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از رتبه کمتر از متوسط برخوردار است ، از مدل کوبیت استفاده شده است که شرح چگونگی محاسبه بلوغ در فصل سوم بطور کامل توضیح داده شد.
پس جمع آوری اطلاعات از شرکتهای جامعه آماری و محاسبات هر صنعت میانگین کل صنعت محاسبه شد. این مدل ( مدل بلوغ کوبیت ) از ۰ تا ۵ رتبه بلوغ برای محاسبه در نظر گرفته است. که متوسط آن رتبه ۲٫۵ است. در محاسبات بدست آمده مشخص شد که رتبه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در بین شرکتهای بورس اوراق بهادر ۱٫۴۶ است که این یعنی از سطح متوسط پایین تر.
با این اوصاف این فرضیه تایید می شود که بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در صنایع کشور ایران در جایگاه کمتر از متوسط است . این نتایج را می توانید در نمودار شماره ۴-۱ ببینید.
نمودار ۴-۱- میانگین بلوغ کل صنایع کشور در ۴ حوزه کوبیت
همانطور که در فصل سوم و در بخش روش تحقیق اشاره شد ، پس از جمع آوری داده ها از منابع پرسشنامه ، صورتهای مالی منتشر شده و سایت های اینرنتی مربوط به شرکتهای جامعه آماری ، نسبت به تشکیل جداول محاسبات مربوط به رتبه بلوغ هر شرکت تشکیل شد و نتایج مربوط به هر شرکت استخراج گردید. به دلیل حفظ اطلاعات شرکت و محرمانه تلقی شدن اسناد شرکتها ، نام شرکتها بصورت کد بندی ارائه شده است که در نمودار شماره یک قابل مشاهده است. ولی برای تشخیص بهتر وضعیت شرکتها ، آنها را بصورت صنعت مقایسه می نماییم تا درک بهتری از شرکتها داشته باشیم.
در پژوهشی که در بین جامعه آماری صنایع تولیدی کشور صورت گرفت (مطابق با نمودار ۴-۱) نشان داد که تقریبا کلیه صنایع کشور در سه حوزه برنامه ریزی و سازماندهی ، دستیابی و پیاده سازی و ارائه و پشتیبانی مشابه عمل می کنند و فقط حوزه نظارت و ارزیابی است که کاهش آن در مقایسه با حوزه برنامه ریزی و سازماندهی کاملا مشهود است و این نتیجه اخذ می گردد که در صنایع تولیدی کشور ، اگر چه برنامه ریزی در استقرار فناوریهای مربوط به IT تا حدی انجام میگیرد ، و تا حدودی هم این برنامه ریزی ها پیاده سازی و تحت پشتیبانی قرار میگرد ولی در نظارت و ارزیابی در خصوص ادامه این روندها به خوبی عمل نشده است.
۴-۴- آمار استنباطی نتایج
فرضیه دوم تحقیق
فرضیه H0 :بین سود آوری و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه H1 : بین سود آوری و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد.
H0 = P – Value > 0.05
H1 = P – Value < 0.05
الف ) آزمون همبستگی پیرسون (دو متغیر کمی)

یک مطلب دیگر:   سایت مقالات فارسی - بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...