دانلود تحقیق و پروژه

سامانه پژوهشی – تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه ۲ …

۱-۹- شیوه تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱۰- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………۸
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
۲-۱- مفهوم ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۱- مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپلیتیک……………………………………………………………………….۱۴
۲-۱-۲- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیک…………………………………………………………………………………۱۵
۲-۱-۳ تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون………………………………………………………………..۱۶
۲-۱-۴- ویژگی‌ها و تحول نظری ژئوپلیتیک………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۵- عوامل متغیر ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۶- رویکردهای ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۲- ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-معیارهای اقتصادی جایگزین معیارهای نظامی در ژئوپلیتیک……………………………………………..۳۴
۲-۴- معیارهای فرهنگی جایگزین معیارهای نظامی………………………………………………………………..۳۷
۲-۴-۱- نقش ژئوکالچر در توسعه کشورها…………………………………………………………………………..۳۸
۲-۴-۲- ژئوکالچر زیر بنای ژئوپلیتیک…………………………………………………………………………………۳۸
۲-۵ – ژئوکالچر و توسعه ملی……………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۶-ژئوکالچر و تاریخ و تمدن………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۷- چشم انداز ژئوکالچر در عصر جهانی شدن…………………………………………………………………..۴۲
فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
۳-۱-جغرافیای طبیعی شهرستان رشت………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۲- ویژگی های اقتصادی- اجتماعی- ارتباطی- سیاسی شهرستان رشت…………………………………۴۵
۳-۳- ویژگی های انسانی شهرستان رشت…………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴- مناطق شهر رشت…………………………………………………………………………………………………….۴۸
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۴-۱ – مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۲- بررسی توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………….۵۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۵-۲- ارزیابی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………۷۳
۵-۳- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۵-۴- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………۷۷
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- چارت سازمانی آموزش و پرورش ناحیه ۱و ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۱

You may also like...