پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- تحلیل های اضافی

به مقصود تحلیل بیشتر روابط بالا و همچنین مدل­بندی روابط بین متغیرهای پژوهش، از مدل­سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم­افزار SmartPLS بهره گیری گردید. برای هر گروه از صنایع و در کل، دو مدل پیش­بینی عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی برآورد گردید. متغیرهای مستقل (دارایی­های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده) و کنترلی و روابط متقابل آن­ها به عنوان متغیرهای پیش­بینی کننده در نظر گرفته گردید. در ادامه نتایج حاصل از این مدل­سازی تحت عنوان تحلیل­های اضافی گزارش شده می باشد.

به مقصود نتیجه­گیری بهتر از مدل­های برآورد شده توسط مدل­سازی معادلات ساختاری، این مدل­ها به تفـکیک هر گـروه از صنـعت و در کـل صنـایع برآورد گـردید. با تـوجه به پیش­فرض­های موجود، برای دارایی­های نامشهود ثبت شده و دارایی­های نامشهود ثبت نشده در هر گروه از صنایع، مدل جداگانه برآورد و ارائه شده می باشد.

4-4-1- گروه خودرو، ماشین ­آلات و فلزات

شکل شماره 4-14 نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد را در این گروه نشان می­دهد.

اعدادی که بر روی مسیر بین سازه­ها با یکدیگر نمایش داده شده، ضریب مسیر[1] یا همان بتای استاندارد شده در رگرسیون، اعدادی که بر روی مسیر بین سازه و شاخص­ها نشان داده شده، بار عاملی و اعداد داخل دایره­ها مربوط به ضرایب تعیین می­باشند.

با در نظر داشتن وجود دو متغیر کنترلی، اثرات این متغیرها نیز بر مدل مورد آزمون قرار گرفت. مدل حاصل از این آزمون برای دارایی­های نامشهود و عملکرد مالی به تبیین زیر می باشد.

معیار اساسی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا ضریب تعیین (R2) می باشد. مقادیر 67/0 ، 33/0 و 19/0 در مدل­های مسیری به ترتیب قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف می­شوند. ضریب تعیین بدست آمده برای این مدل یعنی 523/0 به این معنی می باشد که خط رگرسیون بهتر توانسته تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد (آذر و همکاران، 1391: 111).

همچنین هر ضریب مسیر در مدل ساختاری، معادل ضریب بتای استاندارد شده در رگرسیون­های کمترین مربعات معمولی در نظر گرفته می­گردد. برای مطالعه معناداری ضرایب از آزمون t بهره گیری می­گردد (آذر و همکاران، 1391: 168 و 169). با در نظر داشتن اینکه در پژوهش حاضر سطح آلفا 5 درصد در نظر گرفته گردید، پس مقادیر t بالاتر از 96/1 با اطمینان 95 درصد تایید می­گردد.

[1] – Path Coefficient

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *