پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری …

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4)آزمون فرضیه اول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که در فصل سوم پژوهش تصریح گردید ، فرضیه اول این پژوهش آن می باشد که بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست. آزمون این فرضیه ، مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های راهبرد شتاب سود (نوع اخبار) از یک سو و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از سوی دیگر می باشد. بر این اساس در ابتدای هر دوره تشکیل پرتفوی ، سهام شرکت ها را بر مبنای سود پیش بینی شده 3 ماهه به سه دسته دارای اخبار خوب ، بدون اخبار و اخبار بد تقسیم نموده ایم. و از سوی دیگر سهام شرکت ها را بر مبنای سطح عدم اطمینان اطلاعاتی از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در پنج طبقه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تقسیم نموده ایم. در نهایت میانگین نتایج حاصل از 20 پرتفوی تشکیل شده در دوره پژوهش (از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390) مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

آزمون این فرضیه مستلزم برداشتن دو گام عمده می باشد. نخست به مطالعه تفاوت بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد پرداخته می گردد. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب سود از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، بایستی بازده پرتفوی شرکت های دارای اخبار خوب بیش از پرتفوی شرکت های دارای اخبار بد باشد. در گام دوم و برای مطالعه اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب سود ، به مطالعه این موضوع پرداخته می گردد که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های دارای اخبار خوب و اخبار بد را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر؟ لازم به تبیین می باشد که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

از آن جا که هدف این پژوهش مطالعه اثر سطح عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد ، پس در تجزیه و تحلیل نتایج بر پرتفوی های دارای کمترین سطح عدم اطمینان اطلاعاتی و بیشترین سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تمرکز می گردد. تا از این طریق بتوان به نتایج قابل مقایسه ای دست پیدا نمود.

اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه (گروه) بپردازد برای برسی درستی یا نادرستی آن بایستی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بهره گیری نمود. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، لازم می باشد آغاز مطالعه گردد که آیا واریانس دو جامعه برابرند و یا خیر. به بیانی دیگر آزمون تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها می باشد. برای آزمون تساوی واریانس ها از آزمون لوین بهره گیری می گردد. آماره آزمون لوین ، F (فیشر) می باشد. بدین ترتیب آماره t برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، در دو حالت تساوی و عدم تساوی واریانس دو جامعه مورد نظر ، به صورت جداگانه محاسبه می گردد(مومنی و قیومی ، 1387).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *