پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10- روش های آماری مورد بهره گیری در پژوهش

برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کروسکال-والیس[1]، ضریب همبستگی جزیی[2] و مدل­سازی معادله ساختاری[3]) بهره گیری گردید. در این مطالعه سطح آلفا به اندازه 5٪ تعیین گردید. پس سطح معناداری 95 درصد در نظر گرفته می­گردد.

در ادامه تبیین مختصری راجع به سه آزمون­ مورد بهره گیری (آزمون تفاوت میانگین، تحلیل همبستگی و مدل­سازی معادله ساختاری) ارائه می­گردد. جدول شماره 3-4 اختصار آزمون­های آماری را نشان می­­دهد.

3-10-1- آزمون تفاوت میانگین

برای آزمون فرض درمورد میانگین­های جامعه، از آزمون t بهره گیری گردید. همچنین از این آزمون برای مقایسه میانگین­های دو گروه مستقل نیز بهره گیری می­گردد (دلاور، 1380: 244).  اما زمانی که هدف مطالعه تفاوت میانگین­های بیش از دو جامعه (نمونه) باشد، بهره گیری از آزمونt  نامناسب بوده و بایستی تحلیل واریانس یا آزمون F انجام پذیرد. تحلیل واریانس در واقع روشی برای آزمایش تفاوت بین گروه­های مختلف داد­ها یا نمونه­هاست. این روش کل واریانس موجود در یک مجموعه از داده­ها را به دو بخش تقسیم می­کند. بخشی از این واریانس ممکن می باشد به خاطر شانس و تصادف ایجاد شده باشد و بخش دیگر ممکن می باشد ناشی از علت های یا عوامل خاصی باشد. از طرف دیگر واریانس موجود ممکن می باشد ناشی از تفاوت بین گروه­های مورد مطالعه و یا به خاطر تفاوت موجود در درون نمونه­ها حادث شده باشد. پس تحلیل واریانس به عنوان روشی تحلیلی با مطالعه مجموع این تفاوت­ها به تبیین پدیده مورد نظر می­پردازد (کلانتری، 1382: 125).

آزمون کروسکال-والیس در واقع معادل تحلیل واریانس یک طرفه بوده و آزمون ناپارامتری می باشد، اما برخلاف آن نیازی به مفروضات آن نظیر اینکه نمونه­ها از یک جامعه نرمال بدست آمده باشد و یا اینکه انحراف معیار یکسانی داشته باشند، ندارد. آزمون کروسکال-والیس زمانی بهره گیری می­گردد که تعداد نمونه ­ها بیش از دو گروه باشد (کلانتری، 1382: 157).

3-10-2- آزمون ضریب همبستگی

زمانی که هدف پژوهش تعیین ارتباط یا همبستگی دو متغیر می باشد، از این آزمون بهره گیری می­گردد. همبستگی بین دو متغیر دارای دامنه­ای می باشد که از 1- شروع و تا 1+ ادامه دارد. این ارزش­های مـقداری هـمبستگی را، “ضریـب همبستـگی” می­گـویند. ضریب همبستگی 1-  نشان­دهنده همبستگی معکوس و کامل و 1+ نشان­دهنده همبستگی مستقیم و کامل می باشد (دلاور، 1380: 231 و 232). همبستگی دارای انواع مختلفی می باشد که در این مبحث نمی­گنجد.

همبستگی جزیی با حذف اثرات سایر متغیرها تنها روابط بین دو متغیر را مورد مطالعه قرار می­دهد. به بیانی دیگر در این آماره با ثابت نگهداشتن اثرات سایر متغیرها، تنها ارتباط یک متغیر وابسته با یک متغیر مستقل سنجیده می­گردد. پس هر ضریب هبستگی جزیی ارتباط یک متغیر را با متغیر وابسته، مورد توجه قرار می­دهد. با در نظر داشتن اینکه در این مطالعه اثر 3 متغیر مورد کنترل قرار می­گیرد، همبستگی جزیی ضریب نوع سوم[1] نامیده می­گردد (کلانتری، 1382: 112و 113)

[1] – Third Order Coefficient

[1] – Kruskal-Wallis Test

[2] – Partial Correlation

[3] – Structural Equation Modeling (SEM)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *