پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام …

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 نتیجه گیری

اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها می باشد.در پژوهش حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها  مدل های زیر مورد مطالعه قرار گرفت:

مدل اول بیانگر ارتباط بین ریسک نقد شوندگی  و بازده غیر عادی می باشد.

(R)it = β01(RL)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit

مدل دوم بیانگر ارتباط بین معیار نقد شوندگی آمیوست و بازده غیر عادی سهام می باشد.

(R)it = β01(AMIVEST)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit

مدل سوم  بیانگر ارتباط بین معیار نقد شوندگی آمیهود و بازده غیر عادی سهام  می باشد.

(R)it = β01(AMIHOOD)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit

مدل چهارم بیانگر ارتباط بین گردش معاملات و بازده غیر عادی سهام می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(R)it = β01(GARDESH)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit                      

t: دوره زمانی مورد نظر از سال 1385 الی 1390 می باشد

همانطور که تصریح گردید یکی از راههای اجتناب از رگرسیون کاذب ،اطمینان از ایستایی داده ها می باشد از اینرو قبل از تخمین مدل ، خواص آماری داده­ها ، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر داشتن نتایج جدول (4- 2) نظاره گردید تمامی متغیرها در سطح مانا هستند. همچنین با در نظر داشتن نتایج ذکر گردیده در فصل چهار مشخص گردید که هر 4 مدل از نوع اثرات ثابت می باشد. در ادامه فرضیه های پژوهش حاضر اظهار می گردد و به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت:

فرضیه اول: بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.

در این فرضیه ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط ی مثبت و معناداری هست.

همانگونه که نظاره میشود مقدار  P-Value محاسبه شده (0.03 )  کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (5درصد ) می باشد پس وجود ارتباط ی معنادار در این فرضیه پذیرفته خواهد گردید. و لذا  مثبت بودن ضریب متغیر فوق نشان دهنده ی یک ارتباط ی مثبت بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام می باشد. در یک جمله می توان گفت بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام یک ارتباط ی مستقیم و معناداری هست.

فرضیه دوم: بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست

در این فرضیه ارتباط بین شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط ی منفی و معناداری هست.

همانگونه که نظاره میشود مقدار  P-Value محاسبه شده (0.00 )  کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (5درصد ) می باشد پس وجود ارتباط ی معنادار در این فرضیه پذیرفته خواهد گردید. و لذا ضریب متغیر فوق نشان دهنده ی یک ارتباط ی منفی بین معیار آمیوست و بازده غیرعادی سهام می باشد. در یک جمله می توان گفت بین نقدشوندگی با شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام یک ارتباط ی معکوس و معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *