پایان نامه ارشد

مقاله فارسی دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-10- آزمون فرضیه دهم

فرضیه دهم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده بازار شرکت هست. جدول شماره 4-14 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول مربوط به گروه سایر صنایع با مقدار 266/0 می­باشد که در سطح 95 درصد اطمینان این ضریب بدست آمده می باشد.

با وجود ارتباط ضعیف بین متغیرها، ضرایب در گروه خودرو، ماشین آلات و فلزات و سایر مثبت معنادار و در دیگر گروه­ها معنادار نیست. با در نظر داشتن ضریب ضعیف 090/0 و معناداری این ضریب، به گونه کلی می­توان فرضیه پنجم مبنی بر وجود ارتباط معنادار ضعیف را بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده بازار شرکت­های نمونه را مورد تایید قرار داد.

4-3-11- آزمون فرضیه یازدهم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه یازدهم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین اموال فکری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست. جدول شماره 4-15 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول، مربوط به گروه سایر صنایع با مقدار 103/0 می­باشد که البته معنادار نیست.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی مرتبه صفر نشان داد که ضریب همبستگی فقط در گروه شیمیایی دارویی با مقدار 217/0 در سطح 95 اطمینان معنادار می باشد. با وجود این، ارتباط معنادار بین اموال فکری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های مورد مطالعه تایید نگردید.

4-3-12- آزمون فرضیه دوازدهم

فرضیه دوازدهم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین اموال فکری و ارزش افزوده بازار شرکت هست. جدول شماره 4-16 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول مربوط به گروه سایر صنایع با مقدار 403/0 می­باشد که در سطح 95 درصد اطمینان این ضریب بدست آمده می باشد.

با وجود ارتباط ضعیف بین متغیرها، ضرایب در گروه سایر مثبت معنادار و در دیگر گروه­ها معنادار نیست. با در نظر داشتن ضریب 5169/0-، به گونه کلی نمی­توان فرضیه دوازدهم مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین اموال فکری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های نمونه را مورد تایید قرار داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *