پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام در بورس …

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری خواهد گردید. در آمار توصیفی، اطلاعات مربوط به میانگین ، انحراف استاندارد ،  میانگین خطای استاندارد ، کشیدگی و چولگی و حداقل و حداکثر متغیرهای پژوهش در مورد بانکهای نمونه محاسبه می گردد و نمودارهای مرتبط به هر متغیر برای سایر موارد نمونه در دوره زمانی مشخص ترسیم میگردد. از طرفی پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی می باشد که در آنها کوشش می گردد ارتباط متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد این ضریب شاخص دقیقی می باشد که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) اندازه و مقدار آن را محاسبه نمود .

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم  افزار صفحه گسترده اکسل[1]  جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغیر ها بهره گیری گردید و  در نهایت اطلاعات حاصل با بهره گیری از نرم افزار EVIEWS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-10 آزمون های پژوهش

در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد نظر باشد، هدف محقق اینست که بر اساس این ارتباط و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای) مستقل برآورد و با ارایه مدل اقدام به پیش بینی نماید، از سه نوع داده به تبیین زیر می‌توان بهره گیری نمود:

  1. داده‌های سری زمانی[2]
  2. داده‌های مقطعی[3]
  3. داده‌های تلفیقی[4]

داده‎های سری زمانی، داده‌هایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاص در طول زمان رخ می‌دهند. به بیانی دیگر، سری زمانی مجموعه‌ای مشاهدات می باشد که بر حسب زمان مرتب شده باشند (عادل آذر و مؤمنی، 1385) .

داده‌های مقطعی، داده‌هایی هستند که در مقطع زمانی مشخصی از زمان، محاسبه و جمع آوری می شوند.

داده‌های تلفیقی، داده‌هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی حاصل می گردد.

3-10-1 مدل رگرسیون

اگر چنانچه پس از رسم نمودار پراکنش میان دو متغیر، بهترین خط را به روش حداقل توان‌های دوم[5] برازش کنیم به نحوی که مجموع توان‌های دوم انحرافات عمودی از خط برازنده حداقل گردد؛ آنگاه به چنین خطی، خط رگرسیون می‌گویند.

[1] – Excel

[2]Time Series Data

[3]Cross-Sectional Data

[4] Panel Data

[5]Ordinary Least Square (O.L.S)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *