پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3)روش شناسی پژوهش

تا کنون روش های پژوهش را از منظر های گوناگونی طبقه بندی نموده اند ؛ که در هر یک از این طبقه بندی ها ، از معیار های متفاوتی برای متمایز ساختن انواع روش های پژوهش از یکدیگر بهره گیری شده می باشد. در این قسمت به توصیف نوع روش پژوهش حاضر بر مبنای بعضی از معیارهای متداول پرداخته می گردد.

بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ، پژوهش ها به دو دسته تحقیقات آزمایشی و غیر آزمایشی (شبه آزمایشی) طبقه بندی می شوند. در تحقیقات غیر آزمایشی از دو دسته اطلاعات تاریخی و یا توصیفی بهره گیری می گردد. از آن جا که در این پژوهش ، از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ها بهره گیری شده می باشد ، می توان آن را در زمره تحقیقات غیر آزمایشی طبقه بندی نمود.

از سوی دیگر تحقیقات را از منظر هدف آن ، به دو دسته تحقیقات بنیادی یا پایه ای و تحقیقات کاربردی تقسیم نموده اند. وقتی اساساً برای بهبود درک خود درمورد مسایل  بخصوصی که به گونه معمول روی می دهند و نیز چگونگی حل آن ها پژوهش می کنیم آن را پژوهش بنیادی یا پایه ای می خوانیم؛ اما زمانی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود به پژوهش می پردازیم آن را پژوهش کاربردی می نامیم (سکاران ، 2004). از آن جا که نتایج این پژوهش ، ناظر به کاربردهای مشخصی در اقدام می باشد ، می توان آن را در زمره تحقیقات کاربردی طبقه بندی نمود.

هم چنین تحقیقات به دو دسته علی و غیر علی تقسیم شده اند. پژوهش علی زمانی اجرا می گردد که تعیین ارتباط علت و معلولی مشخصی لازم باشد. اما اگر محقق صرفاً بخواهد عوامل مهم و مرتبط با مساله را شناسایی کند ، به مطالعه همبستگی روی می آورد. در پژوهش علی محقق علاقه مند می باشد یک یا چند عامل را که بی گمان علت مساله پژوهش هستند بشناسد. اما با در نظر داشتن این واقعیت که عوامل متعددی به گونه زنجیره ای بر یکدیگر و بر مساله تاثیر می گذارند ، پژوهشگر به جای آنکه در پی برقراری ارتباط علت و معلولی باشد ، عوامل عمده ای را که با مساله مرتبط هستند جست و جو می کند و از این رو به مطالعه همبستگی روی می آورد (سکاران ، 2004). از آن جا که این پژوهش به مطالعه ارتباط میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد ، می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی طبقه بندی نمود.

2-3)قلمرو پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-3)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه پژوهش

جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد. اعضای جامعه از نظر برخورداری از یک صفت خاص با یکدیگر اشتراک دارند. نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری و مشتمل بر بعضی اعضای جامعه می باشد. به بیانی دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری و نه همه آن ها نمونه پژوهش را تشکیل می دهند.

جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش نیز شامل شرکت هایی می گردد که واجد تمامی ویژگی های زیر باشند:

  • برای رعایت قابلیت مقایسه دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

2)شرکت های مورد نظر حداقل قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1390 از بورس خارج نشده باشند.

3)جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گری های مالی ، شرکت های هلدینگ ، و لیزینگ ها) نباشند.

4)تمامی داده های مورد نیاز آن ها در طی سال های پژوهش در دسترس باشد.

5)طی سال های 1386 تا 1390 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

6)از آن جا که در پژوهش حاضر بازده سهام نیز به عنوان یکی از متغیر های اصلی مطالعه می گردد ، وقفه معاملاتی بیش از 4 ماه در دوره پژوهش نداشته باشد.

در نهایت و با مد نظر قرار دادن محدودیت های بالا ، 106 شرکت باقیمانده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. فهرست شرکت های نمونه در پیوست پایان نامه ذکر گردیده می باشد.

2-2-3)قلمرو زمانی – دوره پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را در بر می گیرد.

3-2-3)قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش مطالعه ارتباط عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *