پایان نامه ارشد

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 چکیده:

در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1390 بوده می باشد. در این پژوهش برای مطالعه اثر سه شاخص نقدشوندگی آمیوست، آمیهود و نسبت گردش معاملات بر بازده غیرعادی از طریق روش داده های تلفیقی ایستا بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط مثبت خطی و معنادار بین دو عامل ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام بوده می باشد. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیوست نشان دهنده وجود یک ارتباط ی معکوس و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. در ادامه نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیهود حاکی از وجود ارتباط ای مستقیم و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. و با در نظر داشتن نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص نسبت گردش به ارتباط معناداری با بازده غیرعادی سهام پیدا نمود نشد.

واژه های کلیدی: ریسک نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازده غیرعادی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

یک مطلب دیگر:   مقاله رایگان پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته شده ...

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *