دانلود تحقیق و پروژه

علمی : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۲

تقدیم به:
خانواده عزیزم که از هیچ کوششی برای پیشرفت من دریغ نکرده انو همیشه مدیون زحماتشان هستم.
شاید جبرانی باشد برای ذره ای از محبتشان.
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش
۱ـ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲
۱ـ۲ موضوع تحقیق …….……………………………………………………………………………………… ۲
۱ـ۳ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………. ۲
۱ـ۴ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………………………………………………….. ۴
۱ـ۵ چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵
۱ـ۶ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. . ۷
۱ـ۷ فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۷
۱ـ۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………. ۸
۱ـ۸ـ۱متغیر وابسته: اعتماد….. ………………………………………………………………………………… ۸
۱ـ۸ـ۲ متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………… ۸
۱ـ۸ـ۲ـ۱ مشارکت در زمینه اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۹
۱ـ۸ـ۲ـ۲مشارکت انفرادی………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۸ـ۲ـ۳مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک…………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۹ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۹

عنوان صفحه

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول. …………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲ـ۱اعتماد. ………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱ـ۱ تعریف اعتماد………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱ـ۲ فرایند اعتماد…………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲ـ۱ـ۳پویایی ایجاد اعتماد…………………………………………………………………………………. ۱۵
۲ـ۱ـ۴مفاهیم مشابه با اعتماد ……………………………………………………………………………. ۱۷
۲ـ۱ـ۵ اعتماد سازی…………………………………………………………………………………. ۱۸
۲ـ۱ـ۶شیوه های تقویت اعتماد سازی ……………………………………………………………………… ۱۸

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
یک مطلب دیگر:   سایت مقالات فارسی - بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال ...

You may also like...