پایان نامه ارشد

رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران – دانلود پایان نامه …

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4)آزمون فرضیه دوم

مطابق با آن چیز که که در فصل سوم مطرح گردید فرضیه دوم این پژوهش آن می باشد که بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست. آزمون این فرضیه ، مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های راهبرد شتاب قیمت (عملکرد 12 ماه گذشته) از یک سو و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از سوی دیگر می باشد. بر این اساس در ابتدای هر دوره تشکیل پرتفوی ، سهام شرکت ها را بر مبنای عملکرد 12 ماه گذشته از صعودی به نزولی رده بندی کرده ایم. یک سوم بالایی سهام به عنوان پرتفوی برنده ، یک سوم میانی به عنوان پرتفوی میانه و یک سوم پایینی به عنوان پرتفوی بازنده طبقه بندی شده اند. و از سوی دیگر سهام شرکت ها را بر مبنای سطح عدم اطمینان اطلاعاتی از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در پنج طبقه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تقسیم نموده ایم. در نهایت میانگین نتایج حاصل از 20 پرتفوی تشکیل شده در دوره پژوهش (از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390) مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

آزمون این فرضیه  نیز به مانند فرضیه قبل مستلزم برداشتن دو گام عمده می باشد. نخست به مطالعه تفاوت بازدهی پرتفوی های برنده و بازنده پرداخته می گردد. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب قیمت از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، بایستی بازده پرتفوی شرکت های برنده بیش از پرتفوی شرکت های دارای بازنده باشد. در گام دوم و برای مطالعه اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب قیمت ، به مطالعه این موضوع پرداخته می گردد که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های برنده و بازنده را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر. در این جا نیز لازم به تبیین می باشد که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم مقدار احتمال برای آزمون همسانی واریانس برابر با 26/0 می باشد (به پیوست مراجعه گردد). یعنی واریانس این متغیر در دو گروه با هم برابر می باشد. پس تحت همسانی واریانس مقدار t برابر با 64/0است و سطح معنی داری آن 526/0 می باشد که بیشتر از 5 درصد می باشد. یعنی در سطح 95 درصد اطمینان فرض صفر رد نمی گردد. این به آن معناست که مقدار میانگین بازده سه ماهه آتی پرتفوی شرکتهای برنده با پرتفوی شرکتهای بازنده ، در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم ، تفاوت معناداری ندارد.

در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی زیاد نیز مقدار احتمال برای آزمون همسانی واریانس برابر با 64/0 می باشد. یعنی واریانس این متغیر در دو گروه با هم برابر بوده و پس تحت همسانی واریانس مقدار t برابر با 92/0 می باشد و سطح معنی داری آن برابر با 360/0 می باشد که بیشتر از 5 درصد می باشد. یعنی در سطح 95 درصد اطمینان فرض صفر رد می گردد. این موضوع نیز به آن معناست که مقدار میانگین بازده سه ماهه آتی پرتفوی شرکتهای برنده با  پرتفوی شرکتهای بازنده ، در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی زیاد ، تفاوت معناداری ندارد.

نتایج بالا نشان می دهد که اگرچه بازده پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی بازنده ، در هر دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد ، بیشتر می باشد اما مقدار آن از لحاظ آماری معنی دار نیست. اما آن چیز که که در این پژوهش از اهمیت برخوردار می باشد آن می باشد که آیا این مازاد بازده پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی بازنده در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد با یکدیگر تفاوت معنی داری با هم دارند و یا خیر. بدین مقصود گام دوم تبیین داده شده در قبل برداشته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *