پایان نامه های سری دهم

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

۱-توانایی طراحی درس۲- توانایی حرفه ای۳- صلاحیت های فردی و روابط انسانی۴ -مهارت ارزشیابی
۱-۵-۳-نحوه ی اجرای پرسشنامه
برای اجرای پرسشنامه اساتید که در پیوست اشاره شده است بعد از این که مولفه ها را از طریق اسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دست اوردیم و با استفاده از مدل مورد نظر اتفاق نظر متخصصان را بدست آوردیم مولفه های موجود تبدیل به سوالات پرسشنامه اساتید گردید که روایی سوالات را با کمک اساتید مشخص کردیم و در ادامه با نمونه ای۳۰نفره از اساتید اجرا شده و ضریب پایایی ۸۵/۰که ضریب مناسبی می باشد را به دست آوردیم. با مشخص شدن نمونه ۲۲۰نفره به اجرای پرسشنامه که مدت زمان طولانی حدود دو ماه صرف اجرای پرسشنامه شده و داده ها از این طریق جمع اوری گردید.در قسمت اول پرسشنامه مشخصات فردی اساتید به صورت توصیفی و در ادامه سوالات پرسشنامه ارائه گردیده است.
۲-۵-۳-روایی ابزار اندازه گیری
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری در وافع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را (هومن،۱۳۸۸). در این پژوهش، روایی محتوایی ابزار اندازه گیری که پرسشنامه ای محقق ساخته است، با نظر متخصصین تأیید شد.روایی پرسشنامه مذکور به کمک ۷نفر ازاساتید برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی واز طریق تائید مولفه های موجود در مدل تدریس اثربخش تعیین شد در ابتدای کار بر سر تعدادی از مولفه ها بین اساتید اختلاف نظر بود که در ادامه کار تائید گردیدند و اعتبار محتوایی مورد نظر تائید شد. در مرحله اول اجرای تکنیک دلفی از طریق تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ با ضریب۶۲% و ضریب توافقی کندال با ضریب ۴۲% را بدست داد.در مرحله دوم اجرای تکنیک دلفی بعد از اصلاح برخی از عبارات نامفهوم، از طریق تجزیه و تحلیل داده ها ضریب آلفای کرونباخ با ضریب۸۹% و ضریب توافقی کندال با ضریب ۸۰% را بدست داد که ضریب قابل قبولی برای روایی ابزار مورد نظر بود.واین ضرایب نشان از توافق بین اساتید در مولفه های مورد نظر بوده است.
۳-۵-۳-پایایی ابزار اندازه گیری
مقصود از پایایی یا اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم، نتایج حاصل تا چه حد، مشابه، دقیق و قابل اعتماد است (هومن، ۱۳۸۸). به منظور بررسی درک و فهم آزمودنی ها از عبارت های پرسشنامه و سنجش پایایی ابزار، گروه نمونه ای ازاساتید جامعه تحقیق (۳۰نفر) به پرسشنامه پاسخ دادند. نتیجه این اجرا، علاوه بر اصلاح برخی عبارات مبهم، ضریب پایایی از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ عدد ۸۵/۰ برای کل پرسشنامه به دست داد.
۶-۳-روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجه گیری ،اطلاعات جمع آوری شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ،یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است .به طور کلی ،تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی ،از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. در تجزیه و تحلیل پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخصهای آماری خلاصه و طبقه بندی می کند. (دلاور،۱۳۸۶)
برای تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده، از آمار توصیفی (فراونی، درصد) به صورت نمودار و جدول استفاده می شود. همچنین از آمار استنباطی برای مدل تدوین شده با استفاده از تحلیل عاملی سلسله مراتبی اعتبار سازه ای آن سنجیده می شود . اعتبار محتوایی مدل نیز از طریق روش دلفی در ابتدای پژوهش و به هنگام مشخص شدن مولفه های تدریس اثربخش و به وسیله گروهی ۷نفره از اساتید برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی سنجیده خواهد شد.
۱-۶-۳-تحلیل عاملی تائیدی به روش بیشینه درست نمایی:
در تحلیل عاملی تاییدی یاConfirmatory factor analysis پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده‌ها است که می‌تواند به شکل یک تئوری یا فرضیه، یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه‌ها در انطباق با ویژگیهای عینی شکل و محتوا،شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده های وسیع باشد. روش های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ هستند یا نه.
تحلیل عاملی جز خانواده آماری چند متغییره است از طریق آن می توان تعداد و ماهیت متغییرهایی را که یک آزمون اندازه گیری می نماید مشخص کرد . (هومن،۱۳۹۱).
الف- اعتبار سازهاعتبار سازه یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد می سنجد. در بررسی اعتبار سازه باید به تدوین فرضیه هایی درباره مفاهیم اندازه گیری شده، آزمودن این فرضیه ها و محاسبه همبستگی نتایج با اندازه گیری اولیه پرداخت.
اگر چه فرایند برقراری اعتبار سازه امر بی انتهایی است ولی محقق یا سازنده آزمون می‌تواند اعتبار سازه یک آزمون را در موقعیت های خاص نشان دهد. (همان منبع،۱۳۹۱)
ب- اعتبار عاملی: اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست می‌آید. یک عامل، یک متغیر فرضی (سازه) است که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند متغیر تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر گاه تحلیل عاملی روی یک ماتریس همبستگی صورت گیرد آزمون هایی که تحت تاثیر عوامل خاصی قرار گرفته دارای بار عاملی بالا در آن عامل است. (همان منبع،۱۳۹۱)
۲-۶-۳-آزمون Tتک نمونه ای
این آزمون برای بررسی وضعیت موجود مولفه های تدریس و کلیت این مولفه ها به کار گفته شده است.آزمون Tتک نمونه ای : در این آزمون فرض بر این است که داده ها ، نمونه هایی از یک جامعه یا یک توزیع خاص هستند. پس این فرضیه صفر را مورد آزمون قرار می دهد که آیا نمونه متعلق به جامعه ای با میانگین مشخص است یا خیر؟(دلاور،۱۳۸۶)
در این پژوهش وضعیت ۴مولفه اصلی تدریس اثربخش با یکدیگر و همچنین هر کدام یک از این مولفه ها با تدریس اثربخش به صورت کلی مقایسه می گردد تا وضعیت مولفه ها در هر قسمت و در دانشکده های مختلف مورد مقایسه قرار گیرد.
۳-۶-۳-تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر
برای بررسی این که آیا یک مولفه نسبت به مولفه دیگرش کیفیت متفاوتی دارد به کار گرفته می شود. با استفاده از این روش آماری می توانیم فرضیه صفر را در مورد آثار عوامل بین گروهی و درون گروهی آزمون کنیم. همچنین می توان اثر تعاملی بین عوامل(چه درون گروهی و چه بین گروهی) یا به زبان ساده تر اثر تعاملی دو یا چند متغیر مستقل را نیز سنجید. علاوه بر این، امکان انجام تحلیل های کوواریانس در مورد عوامل درون گروهی و بین گروهی و تعامل آن با این عوامل نیز وجود دارد. یعنی می توان اثر متغیر ثابتی را به عنوان کوواریانس (یا متغیر همراه) بررسی کرده و اثر مداخله گرانه آن را بر روی متغیر وابسته به روش آماری کنترل کرد.روش آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر بر اساس مدل خطی است که در آن فرض شده است عوامل و متغیرهای همراه همبستگی خطی با متغیر وابسته دارند(هومن،۱۳۹۱).
۴-۶-۳-تحلیل واریانس چند متغیره
برای مقایسه میانگین اثرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته براساس طرح های آزمایشی مختلف، روش های آماری متعددی مانند آزمون T و آزمون تحلیل واریانس تک متغیری ANOVAبکار گرفته می شود.اما در حالتی که بیش از یک متغیر وابسته مدنظر قرار دارد، با توجه به وابستگی بین متغیرهای وابسته از روش های تحلیل چند متغیره استفاده می شود.
در طرح تحلیل واریانس چند متغیری دو یا چند متغیر وابسته پیوسته با یک یا چند متغیر مستقل مقوله ای ارزیابی می شوند. برای مثال مطالعه اثرات جنسیت(مرد، زن) روی رضایت شغلی کارگران و غیبت آنان از کار و یا بررسی اثرات نوع تدبیر درمانی (رفتاری-شناختی، روان کاوی، درمان فشرده) روی ارزیابی کارکرد کلی(پیامد بالینی) و رضایت مراجع از خدمات درمانی، از این قبیل می باشد. فرضیه صفر برای این آزمون در حالت کلی به صورت زیر است: H_0: μ_۱=μ_۲=⋯=μ_i(همان منبع،۱۳۹۱)
در پژوهش حاضر از آنجا که چندین متغییر وابسته از جمله جنس-مدرک تحصیلی-مرتبه علمی-سابقه تدریس بر روی تدریس اثربخش مورد مطالعه قرار گرفته است باید با روش تحلیل واریانس چند متغییره مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵-۶-۳- تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه گسترش یافته آزمون t دو نمونه مستقل است. یعنی زمانی که بخواهیم به مقایسه میانگین های دو گروه بپردازیم از آزمون t استفاده می کنیم، ولی اگر مقادیر متغیر مستقل سه وجهی یا بیشتر باشد از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهره می گیریم.پیش فرض این آزمون آن است که آیا بین میانگین های نمونه تحقیق تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه؟ یعنی واریانس مشاهده شده بین میانگین ها را با واریانس ناشی از تصادف مقایسه می کند. (سرمد،۱۳۸۸).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها در این فصل در دو بخش زیر جمع بندی شده اند:
الف: بخش توصیفی
در بخش توصیفی ابتدا پاسخ های داده شده با استفاده از آمارهای فراوانی، درصد و نمودار ارائه شده است.
ب: بخش استنباطی
در بخش استنباطی با استفاده از آزمون های آماری مناسب به سوالات تحقیق پرداخته شده است.
۱-۴-بخش توصیفی
در این بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی نمونه مورد بررسی و یافته‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارایه شده است.
جدول۱-۴: توزیع گروه نمونه به تفکیک جنسیت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...