پایان نامه های سری دهم

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار …

عدالت در ارزشیابی

۰٫۱۶

۰٫۰۷۲

۲٫۱۹

P<0/05

۰٫۰۲۵

برگزاری امتحانات دقیق

۰٫۲۴

۰٫۰۷۱

۳٫۳۵

P<0/01

۰٫۰۵۷

نتایج تحلیل عاملی تائیدی به روش بیشینه درست نمایی نشان می دهد که همه شاخص ها با ۹۵درصد اطمینان می توانند مولفه های تدریس اثربخش را را به صورت معنی دار و مثبت اندازه گیری نمایند.مدل فوق بر اساس داده های تجربی اصلاح شده،به این معنی که بعضی از شاخص های کیفیت تدریس بعد از تحلیل عاملی و با پیشنهاد نرم افزارLISREL و تطابق محتوایی و نظری تغییر کردند.شاخص های موجود در مدل دلفی بعد از تبدیل شدن به داده های تجربی تغییراتی از جمله حذف سوال ۱۳ به دلیل عدم تطابق شاخص مورد نظر در مدل دلفی و داده های تجربی به دست آمده می توان اشاره کرد.همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی نشان می دهد که چهار مولفه توانایی طراحی درس،توانایی حرفه ای،صلاحیت های فردی و روابط انسانی،مهارت های ارزشیابی برای اندازه گیری کیفیت تدریس به صورت معنی دار و با بیش از ۹۵ درصد اطمینان می توانند کیفیت تدریس را بسنجند.
تحلیل عامل در سطح مولفه‌ها
چهار مولفه مربوط به تدریس اثربخش مورد تحلیل عامل تاییدی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که یک عامل ارزش ویژه بالاتر از یک داشت، با در نظر گرفتن آزمون اسکری، ارزش ویژه و تفسیر پذیری عوامل، ساختار یک عاملی مورد توجه قرار گرفت و با ثابت کردن تعداد عامل‌ها روی یک عامل، تحلیل انجام شد. این عامل در جمع ۲/۳۱ درصد از واریانس داده‌ها را تبیین می‌کند. نتیجه آزمون کفایت نمونه‌گیری کیزر-مایر-اولکین (KMO) (545/0) نشان دهنده این است که ماتریس همبستگی مشاهده شده عامل پذیر است یعنی مقدار ضرایب همبستگی صفر مرتبه بیشتر از مقدار ضرایب همبستگی تفکیکی است که نشان می‌دهد متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند بنابراین می‌توان الگوی روابط آنها را با تعداد عامل‌های کمتر از مولفه‌ها تبیین کرد (جدول شماره ۱۴-۴).
جدول ۷-۴: نتایج تحلیل عامل مولفه‌های تدریس اثربخش

عامل مولفه بار عاملی ارزش ویژه درصد تبیین
تدریس اثربخش توانایی طراحی تدریس ۴۲۲/۰ ۲۵/۱ ۲/۳۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...