پایان نامه های سری دهم

عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۸

برخی از محرّمات احرام در حالت عادی(غیر احرام) نیز حرام است؛ ولی در حال احرام گناهش بیشتراست:

  1. پوشیدن لباس دوخته و کفش روپوشیده و کلاه، بدون عذر برای مردان:

طبق فقه مذاهب اهل سنت (الجزیری،۱۴۰۳ق، ج ۱، صص ۶۸۶- ۶۸۹) و نیز درفقه شیعه امامیه حرام است.
کفاره: گوسفند ( محشی،۱۳۸۲ش،مسأله ۴۲).
۲٫پوشاندن سر وصورت برای مردان:
شیعه امامیه: فقط پوشاندن سر حرام است وکفاره آن یک گوسفند است(مناسک حج محشی، مسأله۴۲۶).
مذاهب اهل سنت: پوشاندن سر حرام است. شیعه امامیه، شافعیه، حنابله: پوشاندن صورت برای مرد در حال احرام حرام نمی باشد (الجزیری،۱۴۰۳ق، ج۱، ص۶۵).
حنفیه، مالکیه: پوشاندن صورت برای مرد در حال احرام حرام است (همان).

  1. پوشاندن صورت برای زنان:

شیعه امامیه: پوشاندن صورت حرام میباشد؛ لیکن جائز است برای رو گرفتن از نامحرم، چادر یا جامه را که به سر افکنده؛ پایین بیندازد. (محشی،۱۳۸۲ش،مسأله۴) حنابله: پوشاندن صورت جائز است(الجزیری،۱۴۰۳ق،ج ۱، ص ۶۵۶). شافعیه، حنفیه: هرگاه زن برای پوشش از اجنبی، صورتش را بپوشاند جائز است، به شرطی که پوشیه به صورتش اصابت نکند ( همان).
مالکیه: پوشاندن صورت برای زن حرام است ولی اگر بیگانه در حال نگاه کردن به اواست ویا آنکه زن زیبا باشد؛ جائز است صورت خود را بپوشاند (الجزیری،۱۴۰۳ق،ج ۱، صص ۶۵۶-۶۵۷).
۴ . ازاله مو از بدن:
همه مذاهب اسلامی ازاله مو درحال احرام را حرام میدانند.
شیعه امامیه: درحرمت ازاله مو، میان کم و زیاد و یا قیچی کردن و غیر آن فرقی نیست؛ بلکه ازاله یک مو نیز حرام است.اگرعمداً سر را بتراشد، کفاره آن یک گوسفند است.
کفاره سر تراشیدن اگر به جهت ضرورت باشد، دوازده مدّ (مدّ، یک چهارم سه کیلو است وبه آن یک چارک و نیز ده سیر هم گفته میشود. هرسیر ۷۵گرم است. پس مقدار یک مدّ ۷۵۰ گرم میباشد) طعام است، که باید به شش مسکین بدهد؛ یا سه روز روزه بگیرد، یا یک گوسفند قربانی کند محشی،۱۳۸۲ش، مسأله ۴۰۱- ۴۰۶ ، صص ۱۸۹-۱۹۰).
حنفیه: اگریک چهارم موی سر ازاله شود، کفارهاش یک گوسفند است. واگر کمتر باشد صدقه بدهد ( الفقه الاسلامی وأدلته، وهبۀ الزحیلی، ج ۳، مبحث محرمات احرام). مالکیه: بیشتر از ۱۰ عدد مو کفارهاش یک گوسفنداست؛ و کمتر از آن، طعام کفاره بدهد.(همان) شافعیه: سه مو یا بیشتر کفارهاش یک گوسفند است؛ واگر یک مو باشد، یک مدّ طعام واگردو مو باشد دومدّ طعام صدقه بدهد.( همان) حنابله: سه مو یا بیشتر کفاره اش یک گوسفند است واگرکمتر باشد اطعام یک مسکین ( همان).
۵ .گرفتن ناخن:
همه مذاهب اسلامی ناخن گرفتن درحال احرام را حرام میدانند.
شیعه امامیه: جائز نیست بعض ناخن را هم بگیرد؛ مگر آنکه موجب آزار شود. اگر تمام ناخن دستها را بگیرد، کفاره آن یک گوسفند است واگرتمام ناخن پاها را بگیرد، یک گوسفندکفاره آن است. اگر یک ناخن از دست یا پا بگیرد، یک مدّ طعام باید کفاره بدهد.( مناسک حج محشّی، صص ۲۰۳،۲۰۲) حنفیه: اگر ناخن دست ویا پا را بگیرد، کفارهاش یک گوسفند است.( الفقه الاسلامی و أدلته، وهبۀ الزحیلی، ج ۳، مبحث محرمات احرام.) مالکیه، شافعیه، حنابله: همان تفصیل در ازاله وکندن مو را در این مبحث نیز آورده اند (همان).
۶٫استعمال بوی خوش
شیعه امامیه: استعمال مطلق عطر، هر نوع که باشد، حرام است ومالیدن آن به بدن ولباس جائز نیست وهمینطور پوشیدن لباسی که بوی عطر میدهد اگر چه قبلًا به آن عطر مالیده شده باشد؛ حرام است وکفاره اش یک گوسفند میباشد.( محشی،۱۳۸۲ش،ص ۱۷۱) مذاهب اهل سنت: کفاره اش یک گوسفند است.

  1. صید حیوان یامتعرّض شدن به آن

شیعه امامیه: همانطور که شکار حرام است خوردن گوشت آن بر مُحرم حرام است و هرشکاری که حرام است جوجه وتخم آن نیز حرام میباشد. اگرمحرمی صید را ذبح کند درحکم میته خواهد بود وخوردن گوشت آن، هم بر محرم وهم بر غیر محرم حرام است ( محشی،۱۳۸۲ش،ص ۱).
مالکیه، شافعیه، حنابله: جزا وکفاره: مثل و یا قیمت آن را صدقه(غذادادن به فقیر) بدهد، ویا به جای هر مدّ طعام، یک روز روزه بگیرد. حنفیه: جزا وکفاره: قیمت آن حیوان است ومخیّر میباشد گوسفندی ذبح کند، یا طعام که به هر مسکین ۵/۱کیلو گندم صدقه بدهد و یا بجای هر ۵/۱کیلو گندم یک روز روزه بگیرد (همان).

  1. کندن گیاه یادرخت حرم

شیعه امامیه: کندن درخت یاگیاهی که درحرم روئیده باشد حرام است واگر درختی را که کندنش جائز نیست بکند، احتیاط آن است که اگر درخت بزرگ باشد یک گاو کفاره بدهد واگر کوچک باشد یک گوسفند کفاره آن است ( محشی،۱۳۸۲ش،ص۲).
مالکیه: کفاره ندارد. حنفیه: قیمت آن کفارهاش است.(همان) حنابله، شافعیه: کفاره گاو یا گوسفند کفاره است به حسب بزرگی و کوچکی درخت و قیمت درخت و گیاه.

  1. آمیزش جنسی: شیعه امامیه:
  2. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...