پایان نامه های سری دهم

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۲۵

اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی[۷۵]
در واقع مدل (۳-۱۳) همان روش چشمپوشی کردن از خروجیهای نامطلوب میباشد و به خاطر مقایسه این مدلها باهم، به این مدل اشاره شده است.

(‏۳‑۱۳)

با توجه به ساختار مدلهای ارائه‌شده میتوان مشاهده نمود، در تمامی این مدلها ورودیها و خروجیهای نامطلوب به صورت هذلولی، نسبت به خروجیهای مطلوب کاهش پیدا میکنند. یا به عبارت دیگر در حالت یک ورودی، یک خروجی مطلوب، و یک خروجی نامطلوب، نسبت کاهش خروجیهای نامطلوب و افزایش خروجیهای مطلوب به صورت سهمی خواهد بود. اگر در شکل (۳-۲) خروجی نامطلوب با و مطلوب با نشان داده شود، نمودار بهبود خروجیهای مطلوب نسبت به خروجیهای نامطلوب به صورت زیر میباشد. برای مثال اگر در نقطه مقدار تابع هدف برابر با ۲ شود لذا نقطه بهین خروجیهای مطلوب به نامطلوب در نقطه میباشد.
شکل ‏۳‑۲: نمودار تغییرات خروجی مطلوب به نامطلوب با استفاده از مدل غیرخطی فار
مقایسه کارایی دوبهدو مدلهای (۳-۱۲) و (۳-۱۳) باهم نشان میدهد که نادیده گرفتن خروجیهای نامطلوب به چه میزان در کارایی و رتبهبندی جامع تأثیرگذار است.
حال با در نظر گرفتن اصل دسترسیپذیر قوی به جای اصل دسترسیپذیری ضعیف در مدل اندازه کارایی تولید هذلولوی افزایشی، مدل (۳-۱۲) به صورت زیر تبدیل میگردد:

(‏۳‑۱۴)

که مدل آن برابر است با:

(‏۳‑۱۵)

تذکرواضح است مدل (۳-۱۲) با مدل (۳-۱۵) فقط در قید مربوط به خروجیهای نامطلوب باهم تفاوت دارند، و این تفاوت فقط به خاطر اصل دسترسیپذیری آنها میباشد؛ لذا به همین خاطر نسبت آنها، یک اندازهی خوب برای محاسبه میزان تأثیرگذاری خروجیهای نامطلوب است.
اگر قوانین وارد بر DMUی k اجباری نباشد آنگاه مقدار این نسبت برابر با یک خواهد بود.
اگر قوانین وارد بر DMUی k اجباری باشد آنگاه مقدار این نسبت بزرگ‌تر از یک خواهد بود.
این تفاوت سبب آن میشود که خروجیهای محاسبه‌شده برای هر DMU، در اصل دسترسیپذیر ضعیف کمتر از خروجیهای محاسبه‌شده در اصل دسترسیپذیر قوی کمتر باشد، لذا میتوان با استفاده از ضرب تفاضل این دو کارایی با مقدار خروجی مربوط برای تولیدکننده k و اندیس خروجیهای مطلوب i، یعنی اندازه متوسط میزان اختلاف سود حاصل‌شده از دو روش را به صورت زیر محاسبه نمود:
اگر خروجی‌های مطلوب با قیمت به فروش برسند، آنگاه میزان سودی از اصل دسترسیپذیر قوی به ما میرسد برابر است با:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...