پایان نامه های سری دهم

مقاله دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و …

۹۹۱

۶۲۷

۳۶۴

تعداد

جمع

۱۰۰

۳/۶۳

۷/۳۶

درصد سطری

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

درصد ستونی

۱۰۰

۳/۶۳

۷/۳۶

درصد کل

  1. ۰ cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.38.

X2=24/18 df= 3 s=0/000
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه
آنچه در این پژوهش از آغاز تا کنون مورد مطالعه قرار گرفت، میزان رعایت اخلاق حرفه ای از طریق تحلیل محتوای ۴ روزنامه ی کیهان، ایران، شرق و همشهری بود که ابتدا به صورت نظری مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و با شرح موضوع به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حوزه ی روزنامه نگاری و تعیین اهداف این پژوهش، تاریخچه موضوع در جهان و ایران بررسی شد و پس از آن مهم ترین مفاهیم مرتبط با موضوع تعریف شد.سپس نظریه های مرتبط با موضوع و متغیرهای مورد نظر تحقیق، مطرح شد و در پایان پس از نگاهی اجمالی به پیشینه ی موضوع در ایران و جهان، با نگارش چارچوب نظری تحقیق، سوالات پژوهش از دل آن ها بیرون کشیده شد.در فصل سوم نیز مباحث روش شناختی نگاشته شد و در نهایت دستورالعمل کدگذاری طرح گردید.پس از جمع آوری داده ها از طریق تحلیل محتوای تیتر و اخبار صفحه نخست و صفحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این ۴ روزنامه و کدگذاری آن ها در برگهی کدگذاری، جداول توصیفی و تحلیلی جهت تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم ارائه شد و سوال های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
اکنون در فصل پنجم خلاصه ای از یافته ها و نتیجه گیری کلی تحقیق و پیوند نتایج به دست آمده با چارچوب نظری تحقیق در دستور کار قرار می گیرد.پس از توصیف و تحلیل داده ها ضروری است تا در یک جمع بندی کلی نتایج به دست آمده از تحقیق به صورت فشرده و منسجم ذکر شود تا با توجه به این نتایج و با توجه به مبانی نظری، بویژه چارچوب نظری پژوهش و ترکیب یافته های تحقیق با مبانی نظری آن، یک نتیجه گیری کلی که هر پژوهش علمی در پی آن است و آن را سرلوحهی کار خود قرار می دهد به دست آید.
۵-۱خلاصه نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها
۵-۱-۱ نتایج توصیفی
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۲۹ درصد) مربوط به اخبار روزنامه همشهری و کمترین نسبت از نمونه ها (۱۸ درصد) مربوط به اخبار روزنامه ایران است.

You may also like...