پایان نامه های سری دهم

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۳۹ درصد) اخبار سیاسی و کمترین نسبت از نمونهها (۲۹ درصد) اخبار اجتماعی هستند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۸۴ درصد) به اصل رعایت ادب پایبند بوده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۱۶ درصد) به این اصل پایبندی نداشته اند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۶۵ درصد) اصل مثبت گرایی را رعایت کردهاند و کمترین نسبت از نمونه ها (۳۵ درصد) این اصل را رعایت نکردند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۸/۹۰ درصد) به اصل ایجاد روحیه اتحاد و پرهیز از اختلاف افکنی پایبند بوده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۲/۹ درصد) به این اصل پایبند نبوده اند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۹/۷۵ درصد) به موضوع تخلفات و سوءاستفاده ها کمتر اشاره کرده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۱/۲۴ درصد) به این موضوع بیشتر پرداخته اند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۸۰ درصد) به اصل رعایت عدالت و بی طرفی پایبند بوده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۲۰ درصد) به این اصل پایبندی نداشته اند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۹۶ درصد) به اصل استناد به منابع معتبر پایبند بوده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۴درصد) به این اصل پایبندی نداشته اند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۹/۹۴ درصد) اصل تلاش برای برقراری صلح جهانی را رعایت کرده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۱/۵ درصد) این اصل را رعایت نکردند.
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۹۸ درصد) به اصل احترام به حریم خصوصی پایبند بوده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۲ درصد) به این اصل پایبندی نداشته اند.
بیشترین نسبت از نمونهها در اخبار ۴ روزنامه (۶۳ درصد) به موضوع حمایت از حقوق گروههای آسیب پذیر بیشتر پرداخته اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۳۷ درصد) به این موضوع توجه چندانی نکرده اند.
۵-۱-۲ نتایج تحلیلی
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. براین اساس همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامه های بررسی شده به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری داشته است و پس از آن به ترتیب، ایران وشرق قرار دارند. روزنامه کیهان نیز کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به اصول اخلاق حرفه ای داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصول اخلاق حرفه ای در صفحات سیاسی، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. در واقع روزنامه همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامههای بررسی شده به رعایت اصول اخلاق حرفه ای در صفحات سیاسی، داشته است.و پس از آن به ترتیب شرق و ایران قرار دارند. روزنامه کیهان کمترین میزان پایبندی را به رعایت اخلاق حرفه ای در صفحات سیاسی داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصل ادب و حفظ عزت و آبروی دیگران، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. بر این اساس روزنامه همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامه های بررسی شده به اصل رعایت ادب داشته و پس از آن به ترتیب شرق و ایران قرار دارند. کیهان نیز کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به این اصل داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصل جهت گیری مثبت، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. براین اساس، روزنامه کیهان و همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامههای بررسی شده به اصل جهت گیری مثبت داشته اند و پس از آن ها روزنامه ایران قرار دارد. شرق کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به این اصل داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصل تلاش برای ایجاد روحیه اتحاد و پرهیز از اختلاف افکنی، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. بر این اساس روزنامه همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامه های بررسی شده به اصل تلاش برای ایجاد روحیه اتحاد و پرهیز از اختلاف افکنی داشته و پس از آن به ترتیب ایران و شرق قرار دارند.کیهان نیز کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به این اصل داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در زمینه ی اشاره به تخلفات و سوء استفاده ها، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. براین اساس، روزنامه کیهان بیشترین اشاره را به موضوع تخلفات و سوء استفاده ها داشته و پس از آن به ترتیب ایران و شرق قرار دارند. روزنامه همشهری، کمترین توجه را به این حوزه در اخبار خود و در مقایسه با دیگر روزنامه ها داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصل عدالت و بی طرفی، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. بر این اساس روزنامه همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامه های بررسی شده به اصل عدالت و بی طرفی داشته و پس از آن به ترتیب شرق و ایران قرار دارند. کیهان نیز کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به این اصل داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصل اعتبار منبع، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. روزنامه همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامه های بررسی شده به اصل اعتبار منبع داشته است و پس از آن شرق و ایران قرار دارند. کیهان نیز کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به این اصل داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصل تلاش برای صلح جهانی، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. بر این اساس روزنامه همشهری و ایران بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامه های بررسی شده به اصل تلاش برای صلح جهانی داشته اند و پس از آن ها شرق قرار دارد. کیهان نیز کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به این اصل داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در رعایت اصل احترام به حریم خصوصی، با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند. روزنامه ایران و همشهری بالاترین میزان پایبندی را در میان روزنامه های بررسی شده به اصل احترام به حریم خصوصی، داشته اند و پس از آن ها شرق قرار دارد. کیهان نیز کمترین میزان پایبندی را در مقایسه با دیگر روزنامه ها به این اصل داشته است.
– روزنامه کیهان، ایران، شرق و همشهری در زمینه ی حمایت از گروه های آسیب پذیر، با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. براین اساس، روزنامه ایران بیشتر از سایر روزنامه های مورد بررسی به موضوع حمایت از گروه های آسیب پذیر در پوشش خبری خود پرداخته است و پس از آن کیهان و شرق قرار دارند. روزنامه همشهری، کمترین توجه را به این موضوع در پوشش خبری خود و در مقایسه با دیگر روزنامه ها داشته است.
۵-۲ جمع بندی و نتیجه گیری
پیش از پرداختن به نتایج کلی به دست آمده از پژوهش، بیان کردن برخی نکات ضروری به نظر می رسد.همانطور که در تاریخچه ی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در جهان نیز گفته شد، ﺿﺮورتﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات اﺧﻼﻗﻲﺣﺮﻓﺔ روزﻧﺎﻣـﻪﻧﮕـﺎری، ﻫﻤـﺮاهﺑـﺎﺗﻮﺳـﻌﺔﻣﻄﺒﻮﻋـﺎتﺧﺒﺮیﺗﺠﺎرﺗﻲ، از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﻳﻞ ﻗـﺮن ﺑﻴـﺴﺘﻢ، اﺑﺘـﺪا از ﺳـﻮی اﻧﺠﻤﻨﻬـﺎ و اﺗﺤﺎدﻳـﻪﻫـﺎی ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻛﺸﻮرﻫﺎیﻏﺮﺑﻲ و ﭘـﺲ از آن در ﺳـﻄﺢﺟﻬـﺎﻧﻲ، از ﻃـﺮفﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎیﺣﺮﻓـﻪ ای ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﻠﻞ» و «ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ»، ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.از جمله سازمان های بین المللی و منطقه ای شرکت کننده در این سلسله نشست ها سازمان بین المللی روزنامه نگاران (IOJ)، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ )، اتحادیه مطبوعات بین المللی کاتولیک (UCIP)، فدراسیون روزنامه نگاران امریکای لاتین (FELAP )، فدراسیون کارگران مطبوعات امریکای لاتین (FELATRAP)، فدراسیون روزنامه نگاران عرب (FAJ)، اتحادیه روزنامه نگاران آفریقا (UAJ) و کنفدراسیون روزنامه نگاران آسیا (CAJ) بودند که اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری را تحت عنوان “اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری” به تصویب رساندند. این اصول عبارتند از: حق مردم در دستیابی به اطلاعات حقیقی، روزنامه نگار وقف واقعیت عینی است، مسؤولیت اجتماعی روزنامه نگار، شرافت حرفه ای روزنامه نگار، دسترسی همگانی و مشارکت، احترام به حریم خصوصی و شؤون انسانی، احترام به منافع عمومی، احترام به ارزشهای جهانی و تنوع فرهنگها، امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر، ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی.در ایران نیز همانطور که در تاریخچهی تدوین اصول اخلاق حرفه ای گفته شد، تنها فعالیت انجام شده در این زمینه، به سال ۱۳۸۳ و طرح اولیه میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری توسط دکتر کاظم معتمدنژاد در جریان برگزاری دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران باز می گردد.که این میثاق در دو بخش: وظایف و مسئولیتهای روزنامه نگار و حقوق و امتیازهای روزنامه نگار تهیه شده و بر چهار اصل حق آگاهی همگان برای دریافت اطلاعات، توجه به واقعیت، نیاز به ازادی و محدودیت های موجود برای آزادی تأکید کرده است.
بی توجهی به ارزش های اخلاقی که در بخشی از اخبار روزنامه های بررسی شده شاهد آن بودیم، براساس نظریه های اخلاقی پیامدگرا و غیرپیامدگرا از مریل و اودل؛ ریشه در هدف نگری پیامدگرایی و وسیله نگری غیرپیامد گرایی دارد چرا که از منظر پیامدگرایانه، ارزش اخلاقی اعمال، اشخاص یا ویژگیهای منش، وابسته به ارزش اخلاقی چیزی است که به وجود می آورند.در واقع پیامدگرایان، به آنچه طی یک فعالیت رخ می دهد اهمیت نمی دهند بلکه تنها نتیجه و ماحصل آن را به لحاظ اخلاقی ارزیابی می کنند اما از منظر غیرپیامدگرایی، آنچه طی یک عمل رخ می دهد صرف نظر از نتیجهی آن، اهمیت دارد و باید مطابق اخلاق انسانی باشد.
آنچه در این پژوهش به عنوان بی اخلاقی در رسانه ی مطبوعات نمایش داده شد از عواقب هر دو تفکر پیامد گرایی و غیرپیامدگرایی بود.تحریریه ی روزنامه هایی که تنها نتیجه و ماحصل انتشار خبر را به لحاظ اخلاقی ارزیابی میکنند (پیامدگرایی)، از آن چیزی که در طی نگارش خبر رخ می دهد، غافل میمانند و این موضوع موجب بروز بی اخلاقی در متن خبر می شود.در کنار این موضوع روزنامه نگارانی که صرف نظر از نتیجه،تنها به آنچه در طی نگارش خبر رخ می دهد توجه می کنند(غیر پیامدگرایی) و از آنچه عواقب انتشار خبر نامیده می شود غافل می مانند نیز،در پوشش خبری رسانه ی خود، به رعایت اخلاق در پیامدهای پوشش اخبار بی توجه هستند.بنابراین در این جا نقش سیاست گذاری های یک رسانه ی مطبوعاتی و وجدان روزنامه نگاران پررنگ تر می شود.در واقع روزنامه ای که برای معرفی مفسدان اقتصادی به حربه های جنجال آفرینی، برهم زدن آرامش جامعه از طریق دعواهای حزبی و ورود به حریم خصوصی افراد متوسل می شود تنها به نتیجه ی عمل خود فکر می کند و هرچه عملش پیامد بهتری به بار بیاورد عمل درست تری است، در این تفکر وسیله قربانی شده و تنها به هدف توجه میشود. همچنین این موضوع در دیدگاه غیرپیامدگرایی که رعایت اخلاق را در ذات عمل وظیفهی خود میداند و به نتیجه فکر نمی کند نیز به شکل دیگری است، این دست تحریریه ها با رعایت اصول اخلاقی در متن خبر، پیامد های منفی اخلاقی را در جامعه به بار می آورند.بنابراین اتخاذ تصمیم میانه روی در تحریریه های روزنامه ها در پوشش اخبار از افراطی گری در دو دیدگاه توسط سردبیران، جلوگیری می کند.
آنچنان که نتایج این تحقیق نشان می دهد، روزنامه ی همشهری بالاترین وکیهان کمترین میزان پایبندی را به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری داشته اند و باتوجه به معناداری این تفاوت، رعایت اخلاق درهریک از آن ها فاصله معناداری باهم دارد.همانطور که مریل و بارنی نیز بیان می دارند ندیده گرفتن اخلاق در رسانه ها علی الخصوص مطبوعات به دلیل واسط و حلقه وصل میان مردم و حکومت، برد گسترده تر نسبت به حرفه های دیگر؛ و سرایت بداخلاقی به جامعه تأثیرات به مراتب بدتری در جامعه خواهد داشت. بنابراین کم رنگ بودن مولفه های اخلاقی در روزنامه ای همچون کیهان، به جامعه سرایت خواهد کرد و منجر به ایجاد جامعه ای بداخلاق می شود.بر این اساس، روزنامه نگار و همچنین تحریریه این روزنامه باید دارای قضاوت و اراده ی اخلاقی باشند و درصورت تخطی از اخلاق حرفهای، فراتر از محدودیت های قانونی مسئولیت سنگین تری را بر دوش خود احساس کنند.در مقابل همشهری نیز با بالاترین میزان رعایت اخلاق حرفه ای با مولفه های مثبت اخلاقی همچون بی طرفی، احترام به حریم خصوصی افراد و .. به انتشار ویژگی های مثبت در جامعه می پردازد و از زمانی که مردم برای این رسانه اختصاص میدهند، بهترین استفاده را کرده و تفکر بهتری را از اخلاقی بودن سیستم حاکم در ذهن افراد به جا میگذارد.
مک کوایل در نظریه مسئولیت اجتماعی معتقد است رسانه ها به واسطه ی اینکه سخنان مهمی برای گفتن دارند باید براساس تعهداتی که به جامعه دارند عمل کنند، اگر رسانه ها این وظیفه را به عهده نگیرند باید کسی مراقب باشد تا آنها این کار را انجام دهند.بنابراین باتوجه به نتایج تحقیق حاضر که صفحات سیاسی با ۳۰ درصد شاهد بیشترین بداخلاقی های حرفه ای در میان دیگر صفحات است؛ این حجم بالای بی اخلاقی در روزنامه ها باید توسط مراجع دولتی کنترل شوند.اگرچه قانون مطبوعات در بخشی از مجازات ها به این بداخلاقی ها اشاره می کند اما جرایم مطبوعاتی به صورت کامل و دقیق در آن تعریف نشده است.تحقق نظریه مسئولیت اجتماعی در سیستم های مطبوعاتی جوامع بین سه اصل به ظاهر ناسازگار آزادی فردی و آزادی رسانه ها از یک سو و تعهد رسانه ها در برابر جامعه از سوی دیگر، سازگاری ایجاد می کند.بنابراین با توجه به راهکاری که مک کوایل برای جلوگیری از آزادی های افراطی روزنامه ها که منجر به بداخلاقی در آن ها شده می دهد، دیگر شاهد این رفتارها نخواهیم بود:
حمایت از توسعه ی حرفه ای گرایی مطبوعات و رسانه های دیگر، از طریق ارتقای کیفی استانداردهای عملی روزنامه نگاری و پیشبرد “خودساماندهی” فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاران، مسئولیت اجتماعی مورد نظر را تقویت می کند. این بخش بر عهده دولت خواهد بود، زمانی که دولت به بخش خصوصی اجازه فعالیت های رسانه ای بدهد و بر سیستم خودکنترلی این رسانه ها اعتماد داشته باشد، در کنار حمایت از حرفه ای گرایی، جامعه شاهد تقویت مسئولیت اجتماعی بیشتری از جانب رسانه های مطبوعاتی و کاهش بداخلاقی ها در این حرفه خواهد بود.
بنابراین زمانی که دولت به خود انضباطی مطبوعات اعتماد کند و استانداردهای حرفه ای آن ها را مورد حمایت قرار دهد، با پاسخگویی و تضمین منافع مردم از سوی این رسانه روبرو خواهد شد.
با توجه به یافته هایی که در فصل گذشته به دست آمد به ترتیب در ۲/۹ و ۲۰ درصد از اخبار روزنامهها اصل اتحاد و پرهیز از اختلاف افکنی و اصل عدالت و بی طرفی رعایت نشده است، این در صورتی است که براساس اصول اساسی نظریه مسئولیت اجتماعی، رسانه ها باید از آنچه ممکن است به جنایت، خشونت یا بی نظمی در کشور یا توهین به گروه های اقلیت منجر شود، پرهیز کنند و به عنوان یک مجموعه کلی، کثرت گرا باشند و با ایجاد امکان دسترسی به دیدگاه های مختلف، انعکاس دهندهی تعهد و تنوع اندیشه ها در جامعه باشند.در میان روزنامه ها نیز همشهری به ترتیب با ۹/۹۷ و۴/۹۰ درصددر ایجاد انحاد و رعایت عدالت و بی طرفی، انعکاس دهنده ی تنوع اندیشه ها و کثرت گرایی بیشتری است و کیهان با ۱/۸۶ و ۶/۶۸ درصد در این موضوعات، امکان کمتری را برای مخاطب در دسترسی به دیدگاه های مختلف ایجاد می کند.
یافته های دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن است که اشاره به موضوع تخلفات و سوء استفاده ها در ۴ روزنامه ی بررسی شده، تنها ۲۴ درصد است.این در حالی است که بر اساس کارکردهای مطبوعات در نظریه مسئولیت اجتماعی، مطبوعات باید از حقوق افراد جامعه از طریق نظارت بر اعمال حکومت، مراقبت کنند. آمارهای مرتبط با این موضوع در روزنامه های بررسی شده نشان می دهد، در موضوع تخلفات و سوء استفاده ها، روزنامهی کیهان با ۳/۳۶ درصد بالاترین میزان توجه را داشته و همشهری با ۱/۱۵ درصد و کمترین میزان پوشش خبری در این زمینه، بر اعمال حکومت و قدرت های دیگر نظارت می کنند.
همانطور که در فصل دوم نیز گفته شد، یکی از وجوه بارز این پژوهش که آن را از دیگر تحقیقاتی که در زمینه ی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری نوشته شده است، متمایز می کند، تحلیل محتوای متن خبر به جای تأکید بر نگرش سنجی است، درواقع تحلیل محتوای متن خبر بر اساس پایبندی به اخلاق حرفهای در نظریهی اخلاقیات رسانه ها از دفلور و دنیس از ۳ جهت دارای اهمیت است: ۱٫ درستی و انصاف و زیبایی در تهیه گزارش و سایر فعالیتهای جنبی آن، ۲٫ رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری ۳٫ خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف.استفاده ی ۹۶ درصدی روزنامه ها از منابع معتبر و دسته اول نشان می دهد که روزنامه ها هنوز هم می توانند اخباری با درستی و اطمینان بیشتر منتشر کنند، ذکر منبع در ۹۸ درصد از اخبار و استناد ۹۸ درصدی به منابع معتبر در روزنامه های شرق و همشهری، نیز، نشان می دهد قانون عمومی که مدنظر دفلور و دنیس است و در واقع همان اصول اخلاق حرفه ای است که پس از بروز بی اخلاقی در مطبوعات و رسانه ها مطرح شده بود، در این روزنامه ها رعایت شده است. اما وجود ۴۲ درصد منابع دست دوم در کل اخبار و آمار کمتر منابع معتبر در روزنامه های ایران و کیهان نشان می دهد که قانون عمومی مدنظر دفلور و دنیس در این روزنامه ها به منظور رسیدن به درستی در خبر رعایت نشده است.
عنوان “نگرانی های اخلاقی” از نگاه دفلور و دنیس به این معنا خواهد بود که شخصی به نحوی در فعالیت هایی درگیر شود که مجبور بشود از انجام قسمت هایی از وظایف خود در شغل واقعیش دست بکشد یا با صاحبان منافع خاصی مجبور به مصالح شود.به عنوان مثال شخصی که به نفع یک جناح سیاسی فعالیت می کند بعید است بتواند به عنوان یک نویسنده سیاسی، مقاله بی طرفانه ای بنویسد.به همین دلیل دست اندرکاران رسانه ها از هرگونه پارتی بازی، رفیق بازی و سایر موضوعات موجود برخورد و دعوا که وحدت و یکپارچگی بیطرفانه شغلی آن ها را واقعا نقض می کند یا ظاهرا چنین نشان داده شود که نقض شده است، جدا منع شده اند.بنابراین روزنامه ها برای پوشش اخبار خود که برخلاف سرمقاله ها، نیازمند بی طرفی کامل است، باید افرادی را مدنظر قرار دهند که فعال سیاسی نیستند تا آمار ۳۰ درصدی بی اخلاقی در صفحات سیاسی روزنامه ها کاهش یابد.در صفحات سیاسی کیهان با پایبندی ۶۰ درصدی، آمار به مراتب بدتری در نگرانی های اخلاقی دفلور و دنیس دارد و این امر با توجه به نظریهی اخلاقیات رسانه ها، نیازمند بازنگری های بیشتر در سوابق و فعالیت های سیاسی نویسندگان صفحه سیاسی این روزنامه است.این آمار در روزنامه همشهری بالاترین پایبندی را با ۹۵ درصد داشته است. بنابراین نگرانی های اخلاقی دفلور در این روزنامه کمرنگ تر است و آفت گزارشگری از دیدگاه وی که به دنبال منافع و مشاغل سیاسی روزنامه نگاران بوجود می آید، کمتر گریبانگیر این روزنامه و اخبار آن شده است.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...