پایان نامه های سری دهم

سامانه پژوهشی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۷- استار نباید در طریق ارضای منافع شخصی و قشری حرکت کند، بلکه باید صرفاً منافع اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.
۸- استار حق افراد را در حفظ حریم شخصی محترم می شمارد، مگر در مواردی که این امر به روشنی با منافع جامعه در تعارض باشد.
صحت
۹- منابع اخبار باید مشخص باشند مگر اینکه دلیل مناسبی برای معرفی نکردن آنها وجود داشته باشد.
۱۰- حقایق مطرح شده باید به دقت بررسی شوند.
۱۱- استار نباید از پذیرش خطای خود بترسد و باید تصحیح لازم را بی درنگ، سریعا و به نحوی مناسب و چشمگیر، به چاپ رساند.چنانچه عذرخواهی از خطایی که صورت گرفته لازم باشد، باید آن را به چاپ رساند.
امانتداری
۱۲- استار باید مسایل را به شیوه ای معتدل و بیطرفانه گزارش کند.همه گونه تلاشی باید مبذول شود تا نظرات همه ی طرف های مسأله ای که مورد بحث عمومی است، اگرنه در همان شماره، حداقل در شماره های بعد، ارائه گردد.
۱۳- اخبارها و تفاسیر باید از یکدیگر تفکیک شوند، مگر در موارد استثنایی تفسیرها همیشه باید کاملاً مشخص باشند و این امر باید در مورد مطالبی نیز که منبع آن روزنامه استار نیست رعایت گردد.
۱۴- استار باید در تفسیرهای خود جانب اعتدال را نگه دارد اما در صورت لزوم صریح باشد.استار باید مجمعی باشد برای تبادل تفسیرها و اظهارات و نظرات اجتماعی ای که روزنامه با آنها موافقتی ندارد. (ون روین،۱۲۱:۱۳۷۵)
متن پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری ایران
ضرورت تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری از آگاهی های صحیح و ضروری درباره رویدادها و افکار عمومی، برای آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر، جایگاه برجسته ای پدید آورده و نقش اجتماعی روزنامه نگاران را بیش از پیش، مورد توجه قرار داده است. به همین لحاظ، اهمیت حفظ وحراست آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت روزنامه نگاران، ایجاب می کند که در فرایند جست وجو، جمع آوری، تهیه و تدوین اخبار و اطلاعات عینی مورد نیاز همگان وهمچنین انتقال و انتشار آنها، موانع محدودیت وجود نداشته باشند و دست اندرکاران مطبوعات و سایر رسانه های عمومی بتوانند بر اساس آزادی های بنیادی عقیده وبیان و اطلاعات، که آزادی مطبوعات را هم در برمی گیرند و در قوانین اساسی و اسناد حقوقی بین المللی پیش بینی شده اند، وظایف حرفه ای خود را انجام دهند.
به بیان روشن تر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک و اخبار و گزارش های مورد انتقال و انتشار، به وسیله نشریات دوره ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ای تحقق می یابند، وظیفه اصلی روزنامه نگاران آن است که اطلاعات صحیح، جامع و کامل در مورد تمام موضوع ها و مسائل مربوط به نیازهای اجتماعی و منافع و مصالح عمومی، در اختیار مردم بگذارند و به عبارت دیگر، موظفند تمام اطلاعاتی را که شهروندان برای مشارکت فعال در یک جامعه مردم سالار به آن ها نیاز دارند، آماده سازند و به آنان عرضه کنند.
بنابراین رسالت اجتماعی روزنامه نگاران، برای آگاهی دهی درباره وقایع و مسائل زندگی جمعی و بازتاب تعامل عقلایی افکار و عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و نقد آنها، بر حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات و بر مبنای آن، بر آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها، استوار است.در عین حال، آزادی روزنامه نگاران برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آنها، ضرورتاً دارای محدودیتهایی است که باید نسبت به رعایت آنها، متعهد و مسئول باشند. پیش بینی وظایف و مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران در قوانین و مقررات حقوقی و مجموعه های اصول و معیارهای اخلاقی حرفه ای روزنامه نگاری، به همین منظور، صورت می گیرد. اما در کار پراهمیت روزنامه نگاران، تحقق وظایف و مسئولیتهای اجتماعی آنان در صورتی امکانپذیر است که شرایط استقلال و شرافت حرفهای آنها تأمین شده باشند و به این منظور، توجه به حقوق و امتیازهای معنوی واجتماعی روزنامه نگاران نیز ضروری است.
بخش یکم
وظایف ومسئولیت های روزنامه نگار
۱- روزنامه نگار برای کسب آگاهی در مورد وقایع ومسائل اجتماعی و تشریح و تحلیل و نقد و تفسیر آزادانه آنها، بر مبنای حق همگان برای شناخت حقایق، باید به واقعیتهای عینی توجه کند واخبار و اطلاعات صحیح ودقیق و مقاله ها وتفسیرهای منطقی و منصفانه در اختیار خوانندگان بگذارد.
۲- در کارروزنامه نگاری، خبر باید به منزله یک خدمت اجتماعی و نه یک کالای بازرگانی، نگریسته شود. به همین جهت، روزنامه نگار در انجام وظایف حرفه ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران مطبوعات، بلکه در مقابل جمع وسیع خوانندگان و منافع و مصالح عمومی جامعه نیز مسئولیت داردو این مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند که در شرایط و اوضاع واحوال مختلف،همیشه بر اساس وجدان اخلاقی خاص خود عمل نماید.
۳- روزنامه نگار باید به صحت عمل حرفه ای خویش توجه ویژه داشته باشد و تنها اخبار و اطلاعاتی را که منشاء و منبع آنها مشخص است، منتشر کند و در صورت لزوم قید رعایت احتیاط نسبت به صحت آنها را نیز یادآور شود.
۴- سرقت ادبی، مخدوش ساختن متنها و سندها وحذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها، باید درکار روزنامه نگاری همیشه مذموم ومطرود باشد و برای بدست آوردن اخبارو اسناد و عکسها، شیوه های نادرست و غیرقانونی،بکار گرفته نشوند.
۵- روزنامه نگار وظیفه دارد، زمان دقیق انتشار اخبار و گزارش ها یا تفسیرها و مقاله هایی را که طبق تصمیم دست اندر کاران و افراد ذی نفع آنها باید در ساعتها یا روزهای آینده منتشر شوند، رعایت کند و از چاپ وپخش پیش از موقع آن ها، پرهیز نماید.
۶- شرافت حرفه ای روزنامه نگار ایجاب می کند که از پذیرش هر گونه پاداش مادی غیر قانونی و نامشروع، برای پیشبرد مقاصد خصوصی مغایر با منافع ومصالح عمومی، خودداری کند.
۷- روزنامه موظف است شغل روزنامه نگاری را با کار بازرگانی یا فعالیت تبلیغ سیاسی، به هم نیامیزد و از آگهی دهندگان،هیچ دستور و پاداش مستقیم یا غیرمستقیمی نپذیرد.
۸- آزادی واستقلال حرفه روزنامه نگاری مستلزم آن است که روزنامه نگار از قبول هر گونه فشار و تهدید برای انتشار یا عدم انتشار مطالب و یا تغییر محتویات آنها،خودداری کند و همیشه از خط مشی عمومی هیأت تحریریه واصول شرافت حرفه ای خویش، تبعیت نماید.
۹- روزنامه نگار باید کمک به برخورداری همگان از اخبار و اطلاعات صحیح و مؤثر، هر مطلب منتشر شده ای را که نادرستی آن مشخص می شود، تصحیح کند و به حق جواب خوانندگان و افراد ذی نفع در مورد مندرجات ومحتویات نشریات و سایر رسانه ها، احترام بگذارد.
۱۰- احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم وامنیت عمومی و همچنین آسایش، سلامت و آرامش روانی جامعه ودفاع از منافع و مصالح همگانی و حراست نهادهای قانونی حکومت مردمی،از وظایف اجتماعی مهم روزنامه نگار بشمار می روند.
۱۱- روزنامه نگار باید به اصول دینی و معتقدات مذهبی، آداب وسنن قومی و ملی، مبانی اخلاق حسنه و عفت عمومی،همیشه احترام بگذارد و از هر گونه گرایش به تبعیض جنسیتی، نژادی، عقیدتی و قومی و تبلیغ خصومت آمیز در این زمینه ها و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوز کارانه و توسعه طلبانه نسبت به کشورهای دیگر، خودداری کند.
۱۲- کوشش در راه حفظ صلح وآرامش بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز ملتها،مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتار جمعی، مانند سلاح های هسته ای و شیمیایی و میکروبی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی و ارتباطی جهانی از رسالت های مهم روزنامه نگاری است.
۱۳- روزنامه نگار باید برای پاسداشت ارزشهای جهانی بشریت و از جمله اصول دموکراسی،حقوق بشر، آزادی های بنیادی،حق توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشورها و پشتیبانی از جنبشهای آزادی بخش و همچنین گوناگونی زبان ها و فرهنگ ها، احترام خاص قائل شود و برای تنش زدایی در روابط منطقهای و بین المللی و کمک به گفت وگوی فرهنگها و تمدنها، از هیچ کوششی دریغ نورزد.
۱۴- احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد،خودداری از توهین و تهمت و افترا نسبت به اشخاص، حمایت خاص از حقوق زنان،کودکان و نوجوانان و جلب کمک به سالمندان و بیماران و نیازمندان از وظایف مهم روزنامه نگاران محسوب می شوند.
۱۵- روزنامه نگار موظف است که ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و انتقاد،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند واز افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد،به جزمواردی که با حکم دادگاه مشخص می شوند،خودداری نماید.
بخش دوم
حقوق و امتیازهای روزنامه نگار
۱- روزنامه نگار با توجه به رسالت اجتماعی خود باید از حق دستیابی آزادانه به همه منابع خبری و آزادی انجام بررسی ها و تحقیق های ضروری درباره تمام رویدادهای زندگی عمومی، برخوردار باشد. بنابراین محرمانه بودن امور عمومی یا خصوصی، جز موارد استثنایی مشخص شده از طریق قوانین و مقررات ملی، نمی تواند در برابر وی مطرح شود.
۲- اصل استقلال عمل تحریریه مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، از امتیازهای معنوی مهم روزنامه نگاری است و هیچ نوع فشار و اجبار درون سازمانی(از سوی صاحبان و مدیران) یا برون سازمانی (از سوی مقامات دولتی و مؤسسات اقتصادی)، برای اثرگذاری بر چگونگی مندرجات و محتویات آنها قابل قبول نیست.
۳- روزنامه نگار حق دارد در انجام کار حرفه ای خویش از پیروی هر شیوه ای که با خط مشی رسمی نشریه یا رسانه دیگر محل کار او پیش بینی شده با پیمان جمعی کار حرفه ای وی، مغایرت داشته باشد، خودداری کند.
۴- روزنامه نگار را نمی توان مجبور کرد که بر خلاف اعتقاد و وجدان خود، به اقدامی حرفه ای دست بزند و عقیده ای ابراز دارد. به همین لحاظ، اعمال هرگونه فشار حرفه ای و سیاسی در مورد چگونگی فعالیت وی، ممنوع است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...