پایان نامه های سری دهم

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

– وضع قانون
– کنترل مستقیم و بدون واسطه تولیدات {رسانه ای}
– وضع مالیات و انواع مجازات های اقتصادی
– کنترل ورود رسانه های خارجی
– حق دولت در انتخاب اعضای سردبیری
– معلق نگه داشتن انتشار
مک کوایل اصول اساسی نظریه اقتدارگرا را به شرح زیر خلاصه کرد:
– رسانه ها نباید دست به اقدامی بزنند که قدرت مستقر تضعیف و نظم موجود مختل شود.
– رسانه ها باید مطیع و تابع قدرت مستقر باشند.
– رسانه ها باید از توهین به اکثریت یا ارزش های غالب سیاسی و اخلاقی پرهیز کنند.
– اعمال سانسور برای اجرای اصول فوق موجه است.
– حمله ی غیرقابل قبول به مراجع قدرت، انحراف از سیاست های رسمی و توهین به اصول اخلاقی جرم محسوب می شود.
– روزنامه نگاران و دیگر کارکنان رسانه ها در درون سازمان رسانه ای خود هیچ استقلالی ندارند. (مهدی زاده،۸۸:۱۳۸۹)
نظریه مطبوعات آزاد
در ابتدایی ترین صورت، نظریه صرفاً توصیه می کند که هر فرد باید آزاد باشد هرچه را می خواهد منتشر کند و در این حد درواقع گسترش چند حق دیگر است (حق آزاد بودن در داشتن عقیده، آزاد بودن در بیان عقیده، و حق تجمع و ایجاد تشکل).باور به برتری فرد، خرد، حقیقت و پیشرفت و نهایتاً حاکمیت ارادهی مردم.مطبوعات آزاد جزء اساسی یک جامعه ی آزاد و خردگرا انگاشته می شود، بنابراین با قرارگرفتن در معرض دیدگاه های گوناگون می توان به نزدیک ترین تقریب از حقیقت دست یافت و پیشرفت جامعه به انتخاب راه حل های “درست” به جای راه حل های “غلط” بستگی دارد.حقیقت، رفاه و آزادی باید دست در دست یکدیگر به پیش روند و کنترل مطبوعات در نهایت فقط میتواند به خردستیزی یا سرکوب منجر شود، حتی اگر در کوتاه مدت به نظر قابل توجیه بیاید. (مک کوایل، ۱۶۶:۱۳۸۲)
این نظریه از نوشته های میلتون، لاک و میل به وجود آمد که مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاع رسانی و سرگرمی و در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولت نیز باشند.در این نظریه مطبوعات به طور عمده خصوصی هستند و هرشخصی که استطاعت آن را داشته باشد می تواند مطلبی را انتشار دهد.(سورین و تانکارد،۱۳۸۴،۴۴۳)
اعتقاد در این نظریه بر این است که در صورت عدم تعدد و تکثر مطبوعات، بعضی از اطلاعاتی که به مردم می رسد ممکن است غلط یا غیرمنطقی باشد، علیرغم این حکومت حق ندارد هر چیز را که به نظر او غیرمنطقی و نادرست می رسد محدود کند و اگر چنین کند به طرز اجتناب ناپذیری به سرکوب انتقادات از دولت و عقاید مخالف خواهد انجامید.(بروجردی،۴۳:۱۳۷۵)
مک کوایل، اصول مهم نظریه ی مطبوعات آزاد را چنین خلاصه کرد:
– مطبوعات باید بدون سانسور قبلی و به طور آزادانه منتشر شوند.
– فعالیت انتشار و توزیع مطبوعات، باید توسط هر فردی یا گروهی، بدون ضرورت کسب اجازه قبلی، آزاد باشد.
– حمله به حکومت، مقام رسمی یا حزب سیاسی (برخلاف حمله به افراد خصوصی یا خیانت و لطمه زدن به امنیت کشور) نباید (حتی پس از وقوع آن)، قابل مجازات باشد.
– اعمال فشار برای انتشار هر نوع مطلبی، ممنوع است.
– انتشار “خطا” نیز مانند انتشار “حقیقت” در زمینه افکار و عقاید، مورد حمایت قرار گیرد.
– بر جمع آوری اطلاعات از طریق قانونی برای انتشار آن ها، نباید محدودیت اعمال شود.
– برای صدور و ورود یا ارسال و دریافت “پیام ها” در فراسوی مرزهای ملی، نباید محدودیت وجود داشته باشد.
– روزنامه نگاران باید دارای استقلال حرفه ای در درون سازمان خودشان باشند.(مهدی زاده، ۸۹:۱۳۸۹)
نظریه مسئولیت اجتماعی
پیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی مدیون یک اقدام آمریکایی است یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات، محرک اولیه ی این اقدام آگاهی روزافزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده هایشان در مورد آزادی مطبوعات و رساندن نفع مورد انتظار به جامعه نیست.به ویژه پیشرفت های تکنولوژیکی و تجاری مطبوعات، باعث کاهش شانس دسترسی افراد و گروه های گوناگون به آن ها و پایین آمدن استانداردهای عملکردشان در جهت برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی و اجتماعی و اخلاقی جامعه، شده است.بنابراین نظریه ی مسئولیت، باید استقلال را با تعهد نسبت به جامعه بیامیزد و مبانی اصلی آن عبارت اند از این فرض که رسانه ها وظایف اساسی در جامعه بر عهده دارند،به ویژه در رابطه با سیاست دموکراتیک؛ این نگرش که رسانه ها به انجام وظایف متعهد شوند؛ تأکید بر حداکثر استقلال برای رسانه ها؛ هماهنگ با تعهدشان نسبت به جامعه؛ و بطور خلاصه مالکیت و کنترل رسانه ها نوعی خدمت به عموم مردم تلقی می شود و نه کوششی خصوصی. (مک کوایل،۱۷۰:۱۳۸۲)
نظریه مسئولیت اجتماعی عقیده دارد که هر شخص که سخن مهمی برای گفتن دارد باید یک تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه ها این وظیفه را به عهده نگیرند باید کسی مراقب باشد تا آنها این کار را انجام دهند.در این نظریه رسانه به وسیله عمل مصرف کننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفهای کنترل می شود و در قسمت پخش به خاطر محدودیت های فنی که در تعداد فرکانس ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی کنترل می شوند.(سورین و تانکارد،۱۳۸۴،۴۴۵)
مدافعان نظریه مسئولیت اجتماعی معتقدند که تحقق این نظریه باعث می شود که بین سه اصل به ظاهر ناسازگار آزادی فردی و آزادی رسانه ها از یک سو و تعهد رسانه ها در برابر جامعه از سوی دیگر، سازگاری ایجاد گردد و برای مقابله با تعارض های نظریه ی مطبوعات آزاد در عرصه تجربی، راه حل مناسب پیدا شود. از دیدگاه مدافعان نظریه ی مسئولیت اجتماعی، برای رویارویی با تعارض های نظریه مطبوعات آزاد، دو راه حل زیر از اهمیت خاصی برخوردارند:

  1. توجه به توسعه نهادهای عمومی و مستقل برای اداره مؤسسات رادیویی و تلویزیونی، به تأمین عینیگرایی و حفظ استقلال آنها در برابر دولت و مؤسسات تجاری و ایفای وظایف خاص این رسانهها در برابر جامعه کمک می کند و زمینه های توسعه بیشتر نظریه مسئولیت اجتماعی را فراهم می سازد.
  2. حمایت از توسعهی حرفه ای گرایی مطبوعات و رسانه های دیگر، از طریق ارتقای کیفی استانداردهای عملی روزنامه نگاری و پیشبرد “خودساماندهی” فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاران، مسئولیت اجتماعی مورد نظر را تقویت می کند.

مک کوایل اصول اساسی نظریه مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر خلاصه کرده است:
– رسانه ها باید برخی تعهدات و وظایف را دربرابر جامعه بپذیرند و آن ها را انجام دهند.
– برای تحقق این تعهدات باید به استانداردهای حرفه ای خبری مانند حقیقت، صحت، عینیت و توازن توجه فراوانی معطوف شود.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...