پایان نامه های سری دهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری …

– رسانه ها باید در محتواهای خود، برای فرهنگ و زبان ملی اولویت قائل شوند.
– رسانه ها باید برای اخبار و اطلاعات مربوط به سایر کشورهای در حال توسعه که از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی یا سیاسی به آن ها نزدیک اند، اولویت قائل شوند.
– روزنامه نگاران و سایر همکاران رسانه ها، در انجام وظایف خود برای جستجو و جمع آوری و انتقال و انتشار اطلاعات، هم مسئولیت و هم آزادی دارند.
– برای پیشبرد هدف های توسعه بخش، دولت حق دارد در فعالیت های رسانه ها مداخله کند یا آنها را محدود سازد. دستور سانسور، اعطای کمک به رسانه ها و کنترل مستقیم آن ها نیز قابل توجیه است. (مهدی زاده،۹۲:۱۳۸۹)
نظریه رسانههای دموکراتیک– مشارکت کننده
این نظریه بر پایهی مشابهتهایی با نظریه رسانههای توسعه بخش شکل گرفته است، با این تفاوت که در جوامع لیبرال جایگاه بیشتری دارد.نظریه رسانه های دموکراتیک – مشارکت کننده با ایجاد جامعهی توده وار مخالف است و در مقابل، از حق کاربرد رسانه ها در مقیاس های کوچک اجتماعی دفاع میکند. به عبارت دیگر، به جای مخاطبان کلان، طرفدار مخاطبان خرد و عکس العملی دربرابر تمرکزگرایی تجاری و انحصار رسانه هاست.این نظریه از تنوع رسانه ای، کوچک بودن مقیاس آن، سهولت تبادل آراء بین منبع پیام و گیرنده ی پیام، محلی بودن انتشار و پیوندهای افقی ارتباطات در سطوح مختلف جامعه پشتیبانی می کند.
مک کوایل اصول کلی این نظریه را خلاصه کرده است:
شهروندان و گروه اقلیت، حق دسترسی به رسانه ها (حق ارتباط) و حق استفاده از رسانه ها را براساس نیازهای واقعی و ارادی خود دارند.
سازماندهی و تهیه و تولید محتوای رسانه ها نباید تحت کنترل متمرکز سیاسی یا دولتی باشد.
گروه ها، سازمان ها و جماعت های محلی باید از رسانه های خاص خود برخوردار باشند.
رسانه های کوچک، تعاملی و مشارکتی، بر رسانه های بزرگ، یک سویه و حرفهای برتری دارند.
برخی از نیازهای اجتماعی مربوط به رسانه های جمعی، به طور مناسب از طریق تقاضای مصرف کنندگان فردی یا از طریق دولت یا نهادهای عمده دولتی تأمین نمی شود.
ارتباطات به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن ها، نباید صرفاً در اختیار متخصصان حرفه ای باشد. (مهدی زاده،۹۳:۱۳۸۹)
۲-۳-۲– ۴ اخلاقیات رسانه ها- دفلور و دنیس
«دفلور» و «دنیس» گفته‌اند: به طور کلی اخلاقیات رسانه‌ها در سه نقطه متمرکز است:

  1. درستی و انصاف و زیبایی در تهیه گزارش و سایر فعالیتهای جنبی آن.
  2. رفتار ‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری.
  3. خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف.(اسماعیلی،۹:۱۳۸۵)

۱- درستی و انصاف
اغلب گفته می شود که اولین قانون روزنامه نگاری “درستی، درستی و درستی” است.یک تهیه کننده قدیمی در اخبار CBS در موردی بین دقت و درستی نشر خبر و انصاف در ارائه آن در سال های ۱۹۸۰ گرفتار شد.در آن سال ها CBS متهم شده که در مورد نشر اخبار مربوط به جنگ ویتنام دقت نکرده و آن ها را عمداً مخدوش ساخته است.درواقع آن ها استانداردهای اخلاقی مربوط به پخش خبر را رعایت نکرده بودند.گزارش هایی نظیر این گزارش که بسیار نادر هستند و سایر انتقادهای وارد بر عملکرد رسانه ها، چه خوب و چه بد، درواقع نوعی قانون عمومی را برای رعایت اخلاقیات در رسانهها وضع کردند.(دفلور و دنیس،۶۸۹:۱۳۸۳)
تقریباً برای هر معضلی در زمینه ی اخلاقیات مطرح در رسانه ها تاریخ و زمینه قبلی وجود دارد ولی مطبوعات دارای حافظه بنیادین و نهادینه شده نیستند و تاریخ را فراموش و قصه های کهنه را دوباره تکرار می کنند. (دفلور و دنیس،۶۸۹:۱۳۸۳)
۲- رفتار گزارشگران
حوزه دوم نگرانی ها مربوط به رعایت اخلاق مربوط به گزارشگران است.آن ها باید کار خود را با توجه به اصول حرفه ای انجام بدهند.در اینجا گزارشگران باید کار خود را با امانت داری و رعایت همه اصول مهم روزنامه نگاری که تقریباً معنی کلی این اصول همان امانت داری، صداقت و یک نوع اشراف البته بالاتر از همه منابع است.برای سال های متمادی، به نظر غیراخلاقی می رسید گزارشگران، کسی را برای به دست آوردن خبر فریب دهند و درواقع خود را عمدا به نحوی دیگر و به عنوانی غیر از خبرنگار معرفی کنند. (دفلور و دنیس،۶۹۰:۱۳۸۳)
۳- برخورد منافع
برخورد منافع سومین زمینه نگرانی های مربوط به رعایت اخلاق است.عنوان “نگرانی های اخلاقی” به این معنا خواهد بود که شخصی به نحوی در فعالیت هایی درگیر شود که مجبور بشود از انجام قسمت هایی از وظایف خود در شغل واقعیش دست بکشد یا با صاحبان منافع خاصی مجبور به مصالح شود.به عنوان مثال شخصی که به نفع یک جناح سیاسی فعالیت می کند بعید است بتواند به عنوان یک نویسنده سیاسی، مقاله بی طرفانه ای بنویسد.به همین دلیل دست اندرکاران رسانه ها از هرگونه پارتی بازی، رفیق بازی و سایر موضوعات موجود برخورد و دعوا که وحدت و یکپارچگی بیطرفانه شغلی آن ها را واقعا نقض می کند یا ظاهرا چنین نشان داده شود که نقض شده است، جدا منع شدهاند. یک محل قابل دسترسی در این مورد کتب و یادداشت های مربوط به حرفه روزنامه نگاری است که در آن جا سازمانهای خبری پرداختهای خود را به منابع مختلف برای مصالحه به ثبت میرسانند. در واقع پرداخت پول به منابع خبری انحراف از اصول خبرنگاری و روزنامه نگاری تلقی می شود، ولی افراد زیادی از این پرداخت ها دفاع می کنند.در مورد افراد درگیر در مسائل خبری، برخورد منافع معمولاً به این معنی خواهد بود که یک گزارشگر یا سردبیر خبری مسئول تهیه گزارش حادثه ای بشود که شخصا منافعی در آن اتفاق دارد.ممکن است یکی از اعضای خانواده اش درگیر این حادثه باشند، گزارشگر ممکن است به نفع یک شرکتی کار می کند که عملکرد آن زیر سوال رفته و تحت بازرسی قرار گرفته است و حوادثی از این قبیل.این نوع حوادث درواقع آفت گزارشگری است و همواره تقبیح می شود و حتی برخی اوقات خبرنگاران خاطی، به کلی از کار کنار گذاشته می شوند. (دفلور و دنیس، ۶۹۲:۱۳۸۳)
همچنین «دفلور و دنیس» در رابطه با اثر بخشی موفقیت آمیز رسانه ها، رعایت این اصول را ضروری میدانند: ۱)رسانه ها باید به صورت تکراری روی موضوع تمرکز داشته باشند ۲)رسانه ها باید در این اقدامشان پیگیر و هم سو باشند ۳)رسانه های مهمی چون تلویزیون، رادیو،روزنامه ها باید فعالیت های همدیگر را تقویت و مکمل یکدیگرباشند.(دفلور، ۱۳۸۳،ص۶۲۵)
۲-۳-۲-۵ وظیفه اخلاقی رسانه ها_کریستینز، روتسل و فالکر
کریستینز،روتسول و فالکر معتقدند روزنامه نگاران نسبت به افراد زیر دارای وظیفه اخلاقی هستند:
۱- وظیفه در برابر خود (صداقت و امانتداری)
۲- وظیفه در برابر مخاطبان و مشتریان، مشترکان، حامیان.
۳- وظیفه در برابر سازمان یا موسسه ی خود.
۴- وظیفه در برابر همکاران خود در این حرفه.
۵- وظیفه در برابر جامعه. (کاسوما،۱۲۹:۱۳۷۵)
کارگزار رسانه ها، هر مذهب و انگیزه ای که داشته باشد، ملزم به رعایت هنجارهای اخلاقی است؛ علاقه به مسائل انسانی پیش شرط ارتباطات محسوب می شود.(فرونمن،۱۶۸:۱۳۷۵)
۲-۳-۲-۶ نظریات مربوط به تجاوز به حریم خصوصی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...