پایان نامه های سری دهم

مقاله دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

اصل رعایت عدالت: روزنامه نگاران باید در راه اعتلا و حفظ حقوق بشر اهتمام ورزند.آنها باید قاعدتا سخنگوی مظلومان جامعه باشند و در عین حال زورمندان را مسئول بدانند. (ردی،۴۸:۱۳۷۵)
اصل انصافمطرح و منعکس کردن دیدگاه های طرفین موضوع در یک بحث.درج دیدگاه های دو طرف پناه و سنگر دربرابر نادرستی خبر به دست آمده از یک منبع خبری مغرض خواهد بود.گزارش یک طرفه می تواند تخریبی و از نظر قانونی خطرناک باشد.(احدزاده، ۹۵:۱۳۸۸)
اصل احترام به حریم خصوصیﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ دارﻳﻢ. اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ، اﻣﺮی ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺸﻪ دار و ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻓﻄﺮی اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲﺷﻮد.برای مثال ﻓﺮﻳﺎد ﺟﺎﻧﻮران، ﺷﻴﻮه ای ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺖ. (هوسمن،۱۴۸:۱۳۷۵)
حریم خصوصیقلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند و یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند.ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست و بازرسیهای بدنی و تفتیش بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود.(انصاری،۲۳۲:۱۳۸۹)
اصل اجتناب از افترا: اﻓﺘﺮا، در ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺎم اﻳﻦ واژه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻲ آنﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻛﻨﺪ. واژه اﻧﺘﺸﺎر، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮی راﻧﻴﺰ درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. (هوسمن،۲۶۰:۱۳۷۵)
اصل بی غرضی: رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف و ﺗﺸﺮﻳﺢ روﻳﺪادﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻤﻜﻦ. (هوسمن،۱۱۰:۱۳۷۵)
خبر: اطلاع از رویدادهای جدید و واقعی که مربوط به زمان حال است.(سنی مان،۳۴:۱۳۷۵)
والتر لیپمن: اخبار انعکاس موقعیت های اجتماعی نیستند، بلکه گزارش جنبه های مطرح شده در جامعهاند. اخبار به مسائلی می پردازند که فوری و الزاما پیچیده و مهم باشند.(احدزاده،۲۹:۱۳۸۸)
همچنین در تعریف خبر می توان گفت: خبر محصول جهان سیاسی و اجتماعی ای است که آن را گزارش می کند.خبر جهان را منعکس نمی کند بلکه به جهان شکل می دهد.اطلاع به طرزی اجتماعی ساخته می شود و نه تنها به انعکاس بی طرفانه واقعیت اجتماعی و حقایق تجربی نمی پردازد بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت مداخله می کند.رسانه ها به رفتار، افکار و احساسات آدمی سمت و سو می بخشند.هنگامی که پسند و ناپسند و حب و بغض های انسان شکل گرفت و اندیشه های او در یک چارچوب مفهومی نظام و قوام یافت، لزوماً موضع گیری آدمی نیز به همان سو می گراید.ارتباطات بویژه هنگامی که یک طرفه و مسلح به پیچیده ترین ابزار و فنون ارتباطی باشد حیات و هستی انسان را زیر تأثیر میگیرد و هویت انسان را آنگونه که قدرت های حاکم بر رسانه های خبری جهان میخواهند سامان می بخشد. (سبحانی،۱۶:۱۳۷۵)
مفاد پیش نویس ها و ضوابط اخلاقی سازمان های مطبوعاتی
«ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ» ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
آزادی اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، و ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آزادﻳﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮای ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﻳﻦ آزادی ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎیﺟﻤﻌﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻤﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻟﺰوم راﺳﺖﮔﻮﺋﻲ و ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﺣﻘﻴﻘﺖ درﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد و در ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر ﺟﻤﻊآوری،ارﺳﺎل، ﭘﺨﺶ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺸﺮﻳﺢ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻤﺎت، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮق ﺑﻴﺎن، اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد. (اسماعیلی،۲۲:۱۳۸۵)
ﻣﺎده ﻳﻚ
ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم، واﻗﻌﺎً ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﻛﺎری در ﺗﻮان آﻧﻬﺎﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻪ اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻋﻤﺪاً ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﻮد و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺿﺮوری ﻋﻤﺪاً ﻣﺨﻔﻲ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺎده دو
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﻓﺘﺎر ﺣ ﺮﻓﻪای ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻮی ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﭘﻲ ﺟﻮﺋﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ رﻓﺎه ﻋﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ، ﻧﺎﻗﺾ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ. اﻓﺘﺮاء، اﻫﺎﻧﺖ، ﺑﺪﻧﺎم ﻛﺮدن ﻋﻤﺪی و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻲ اﺳﺎس، و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﺪی ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم، اﺳﺎس روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻛﻪ ﻣﻀﺮّ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻮراً و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﻮد. ﺷﺎﻳﻌﺎت و اﺧﺒﺎر ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ﺳﻪ
ﻓﻘﻂ آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ، ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮی را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ به طﻮر آﺷﻜﺎر در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر رد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻨﺠﻜﺎوی ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد.
ﺷﺮط اﺣﺘﻴﺎط و دﻗﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ﭼﻬﺎر
وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ را ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻻزﻣﻪ را درﺑﺎره آن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﮔﺰارش دﻫﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ﭘﻨﺞ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ واﻗﻌﻲ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر ﺣﺮﻓﺔ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻪ دوﻟﺖ. ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟـﻴﻪ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﻬﺪات اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻨﺪرج در آن ﺷﻮد.»
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ «در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻮاع ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﻼق رﺳﺎﻧﻪای ﻋﻤﻼً در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺟﻮد دارد. در زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری، در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار، ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ورزﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.» (اسماعیلی،۲۴:۱۳۸۵)
مرامنامه اخلاقی انجمن روزنامه نگاران حرفهای آمریکا
اعضای انجمن روزنامه نگاران حرفه ای آمریکا یقین دارند که روشنگری عمومی طلیعه دار عدالت و بنیان مردم سالاری است. وظیفه خبرنگار این است که با جستن حقیقت و ارائه شرحی منصفانه و جامع از رویدادها و مسائل این دو هدف را پیش ببرد. روزنامه نگاران با وجدان در هر رسانه و تخصصی میکوشند تا با صلابت و صداقت به مردم خدمت کنند. تمامیت حرفه ای زیربنای اعتبار یک خبرنگار است. اعضای انجمن به رفتار اخلاقی پایبندند و این مرامنامه را برای اعلام اصول و معیارهای حرفه ای این انجمن گردن می نهند.
جستن حقیقت و گزارش کردن حقیقت
روزنامه نگاران باید در گردآوری، گزارش و تفسیر اطلاعات درستکار، منصف و شجاع باشند.
دقت کنید اطلاعات خود را با تمام منابع موجود چک کنید و مراقب خطای سهوی باشید. تحریف تعمدی اطلاعات هرگز مجاز نیست.
به سوژه های مطالب خبری را مجدانه فرصت دهید به اتهامات تخلف پاسخ دهند.
هرگاه ممکن است منابع خود را فاش کنید. مردم حق دارند هر چقدر امکان دارد درباره قابل اعتماد بودن منابع خبری اطلاع داشته باشند.
همیشه پیش از آن که به منابع خبری وعده دهید که نامشان را فاش نخواهید کرد، انگیزه آنها را موشکافی کنید. شرایطی را که در قبالش اطلاعات می گیرید، روشن کنید.
اطمینان حاصل کنید که تیتر، مقدمه، مطالب تبلیغی، عکس، فیلم، صدا، گرافیک و نقل قولها گمراه کننده نیست. نباید حوادث را بیرون از چارچوب خبری شان بیش از حد ساده جلوه دهند یا برجسته کنند.
هرگز محتوای عکس یا فیلم خبری را تحریف نکنید. تقویت عکس برای بهبود وضوح همیشه مجاز است. هرگاه تصویری را مونتاژ کردید، روی آن مشخص کنید.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...