پایان نامه های سری دهم

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

از بازسازی گمراه کننده یا رویدادهای خبری ساختگی پرهیز کنید. اگر بازسازی واقعه برای بیان مطلب ضروری است، حتما روی تصویر مشخص کنید.
از شیوه های مخفیانه گردآوری اطلاعات خودداری کنید، بجز موقعی که با شیوه های متعارف و علنی نمی توان اطلاعات حیاتی برای مردم را بدست آورد.
هرگز مطلب دیگران را به نام خود چاپ نکنید.
مطالب مربوط به تنوع و بزرگی تجربه های انسانی را جسورانه بیان کنید، حتی موقعی که این کار محبوب نیست.
ارزشهای فرهنگی گروه مورد نظر را بررسی کنید و نکوشید آن ارزشها را بر دیگران تحمیل کنید.
از ایجاد قالبهای شخصیتی بر اساس نژاد، جنسیت، سن، دین، قومیت، جغرافیا، گرایش جنسی، معلولیت، ظاهر یا منزلت اجتماعی پرهیز کنید.
از تبادل آزاد دیدگاه ها حتی دیدگاه های انزجار انگیز حمایت کنید.
صدای افراد بی صدا شوید: منابع رسمی و غیر رسمی اطلاعات به یک اندازه معتبرند.
میان کنشگری و تهیه خبر تمایز قائل شوید. باید بالای تحلیل و تفسیر علامت گذاشت و از نوشتن نکات یا چارچوبهای خبری گمراه کننده اجتناب کرد.
میان خبر و آگهی تمایز قائل شوید و از مطالبی که مرزهای میان این دو را برهم می زند، پرهیز کنید.
وظیفه مخصوص خود بدانید که کسب و کار عمومی بطور علنی صورت می گیرد و پرونده های دولتی برای بررسی در دسترس است.
آسیب را به حداقل برسانید.
روزنامه نگاران با اخلاق، منابع، سوژه ها و همکاران خود را انسانهایی قابل احترام تلقی می کنند.
نسبت به کسانی که شاید بخاطر اخبار تأثیر منفی ببینند، مهربان باشید. هنگام برخورد با کودکان یا منابع و سوژه های بی تجربه حساسیت خاصی نشان دهید.
وقتی از مصاحبه یا عکس افراد مصیبت زده و داغ دیده استفاده می کنید، حساسیت به خرج دهید.
بدانید که گردآوری و گزارش کردن اطلاعات شاید به دیگران آسیب یا ناراحتی برساند. پیگیری خبر مجوزی برای تکبر نیست.
بدانید که شخصیتهای خصوصی نسبت به مقامهای دولتی یا کسانی که جویای قدرت، نفوذ یا توجه هستند، حق بیشتری برای کنترل اطلاعات مربوط به خود دارند. تنها یک نیاز عمومی قانع کننده می تواند تعرض به حریم خصوصی دیگران را توجیه کند.
بی نزاکت عمل نکنید و تسلیم کنجکاویهای خلاف عفت عمومی نشوید.
هنگام افشای هویت مظنونان جوان یا قربانیان جرایم جنسی احتیاط کنید.
هنگام افشای هویت مظنونان پیش از ان که تفهیم اتهام شوند، دوراندیشی کنید.
میان حق مظنون برای برخورداری از دادرسی منصفانه با حق مردم برای آگاه شدن توازن برقرار کنید.
مستقل عمل کنید.
روزنامه نگاران باید از هر تعهدی به غیر از حق مردم برای دانستن رها باشند.
از تضاد منافع چه واقعی و چه تلقی آن پرهیز کنید.
از قرار گرفتن نامتان کنار اسامی و فعالیتهایی که شاید تمامیت حرفه ای و اعتبار شما را خدشه دار کند، اجتناب کنید.
از پذیرش هدیه، لطف، دستمزد، سفر رایگان، برخورد ویژه خودداری کنید و از شغل ثانویه، مداخله در سیاست، تصدی مشاغل عمومی یا خدمت در سازمانهای اجتماعات که ممکن است تمامیت شما را خدشه دار کند، بپرهیزید.
تضادهای منافع اجتناب ناپذیر را برای مردم فاش کنید.
برای حساب پس گرفتن از صاحبان قدرت هوشیار و شجاع باشید.
در حق آگهی دهندگان یا افراد ذی نفع لطف خاصی نکنید و در مقابل فشارها برای اعمال نفوذ روی اخبار بایستید.
مراقب منابعی که در قبال لطف یا پول حاضرند اطلاعات بدهند، باشید. از شرکت در مزایده برای بدست آوردن خبر پرهیز کنید.
پاسخگو باشید.
روزنامه نگاران در مقابل مخاطبان خود پاسخگو هستند.
پوشش خبری خود را برای مردم توضیح دهید و روشن کنید و آنها را به گفتگو بر سر رفتار روزنامه نگاران دعوت کنید.
مردم را به طرح انتقاد از رسانه های خبری تشویق کنید.
به اشتباهات خود اذعان و آن را فوراً درست کنید.
رفتارهای غیر اخلاقی روزنامه نگاران و رسانه های خبری را فاش کنید.
به همان معیارهای رفیعی که برای دیگران قائلید، عمل کنید.((SPJ.org

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...