پایان نامه های سری دهم

منابع مقالات علمی : مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته۹۰- قسمت ۵

تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسأله
دانش درباره موضوع و منابع تدریس
خودشناسی و خود تعلیقی
اندیشیدن توام با تأمل
دانش درباره دانش آموزان و یادگیری آنها
تمرین و انتقال یادگیری ها
استفاده از تحقیقات تربیتی
شکل ۱-۲ اصول آموزش خوب از دیدگاه اسلاوین
با نگاهی به نمودار فوق نیز در می یابیم که به نظر اسلاوین یک معلم خوب برای انجام تدریس خوب باید هم حیطه شناختی(تفکر انتقادی و دانش درباره موضوع)هم حیطه عاطفی اندیشیدن یا تامل و خود شناسی)و هم حیطه حرکتی و مهارتی(تمرین و انتقال یادگیری ها)را پوشش دهد.
۲-۶ .حوزه شناختی
« هدف های حوزه شناختی به جریانهایی که با ذهن و اندیشه آدمی سر و کار دارند مربوط می شوند،مانند حفظ کردن،فهمیدن،استدلال کردن،قضاوت کردن. حوزه شناختی به دو بخش دانش و تواناییها و مهارتهای ذهنی تقسیم شده هر یک از این دو بخش نیز تقسیماتی دارد»(سیف،۱۳۷۹).
طبقه بندی هدف های آموزشی
در حیطه شناختی به ما کمک می کند تا ورای سطح یاد سپاری از چگونگی پردازش اطلاعات از طریق ادراک،کاربرد،تجربه و تحلیل و ترکیب و ارزشیابی اطلاعات روشنتری به دست آوریم برای ساخت هدف های شناختی باید محتوای آنچه را می خواهیم به دانش آموزانمان بیاموزیم و همچنین مهارتها و عملیات ذهنی مورد نیاز آنها را برای فراگیران مطالب تحلیل کنیم(گیج و برلاینر،۱۹۹۵؛ نقل از فردوسی،۱۳۸۰).
۲-۷ .تواناییها و مهارتهای ذهنی
« هدفهای مربوط به تواناییها و مهارتهای ذهنی بر فرایندهای سازماندهی و تجدید سازمان مطلب آموخته شده که برای منظوری معین لازم اند تاکید می کنند. این هدف درک و فهم مطالب،توانایی استفاده از آنها در موقعیت های تازه،تجربه و تحلیل مسایل،ابداع و ایجاد آثار تازه و داوری و قضاوت در باره امور مختلف را شامل می شوند این بخش از حوزه شناختی از پیج طبقه به شکل زیر تشکیل شده است.
ترکیب
تحلیل
کاربستن
فهمیدن
دانش
تحلیل
کاربستن
فهمیدن
دانش
کاربستن
فهمیدن
دانش
فهمیدن
دانش
دانش
ارزشیابی
ترکیب
تحلیل
کاربستن
فهمیدن
دانش
شکل ۲-۲ اهداف آموزشی بلوم
هنگام استفاده از این طبقه بندی،برای تعیین سطوح مختلف هدف های آموزشی باید هر هدف را در بالاترین طبقه قرار دهیم. زیرا مواردی از طبقات پایین تر که در هدف گنجانده شده اند گام های مقدماتی هستند که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازم اند»(سیف،۱۳۷۹).
۲-۸ .حیطه عاطفی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...