پایان نامه ارشد

پایان نامه ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی های شرکت های پذیرفته شده …

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-19- آزمون فرضیه نوزدهم

فرضیه نوزدهم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده دارایی­های شرکت هست. جدول شماره 4-23 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول، مربوط به گروه شیمیایی و دارویی با مقدار 299/0 می­باشد که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشد.

همان گونه که جدول شماره 4-23 نشان می­دهد، هر دو آزمون در تمامی صنایع مقادیر مثبت معناداری را برای ضرایب همبستگی محاسبه نمودند. به گونه کلی نتایج نشان داد بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده دارایی­ها در کلیه گروه­ها و در کل، ارتباط مثبت معناداری هست.

4-3-20- آزمون فرضیه بیستم

فرضیه بیستم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست. جدول شماره 4-24 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول، مربوط به گروه شیمیایی و دارویی با مقدار 196/0 می­باشد که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که جدول شماره 4-24 نشان می­دهد، هر دو آزمون در تمامی صنایع مقادیر مثبت معناداری را برای ضرایب همبستگی محاسبه نمودند. به گونه کلی نتایج نشان داد بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده سرمایه­گذاری شده در کلیه گروه­ها و در کل، ارتباط مثبت معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *