پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3)اظهار عملیاتی فرضیه ها

فرضیه پژوهش حدس بخردانه ای درمورد ارتباط دو یا چند متغیر می باشد. فرضیه ها به صورت جمله خبری اظهار شده و نشانگر روابط یا نتایج مورد انتظار هستند. آزمون تجربی یک فرضیه هنگامی امکان پذیر می باشد که بتوان متغیر ها را دستکاری ، رده بندی یا اندازه گیری نمود. اگر هیچ یک از این حالات امکان پذیر نباشد برای تحلیل کمی فرضیه هیچ راه دیگری موجود نخواهد بود. یک فرضیه هیچ گاه به صورت مطلق ابطال یا اثبات نمی گردد بلکه با در نظر داشتن داده های گردآوری شده تنها رد یا تایید می گردد. فرضیه ها به منطقی محتمل و محقق بر اساس شواهد تجربی قادر به تصمیم گیری منطقی در خصوص تایید یا رد آنها می باشد (سرمد و همکاران ، 1387).

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش تبیین داده گردید ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، یکی از ناسامانی های بازار سرمایه می باشد که در تعارض با فرضیه بازار های کارا قرار دارد. اندیشمندان مالی ، این ناهنجاری را در حوزه ادبیات مالی رفتاری قرار  داده و آن را در زمره استثنائات مالی می دانند. ادبیات مالی رفتاری بر پایه دو مفروض اساسی تورش های رفتاری سرمایه گذاران و محدودیت بر آربیتراژ شکل یافته می باشد. و چنین ادعا شده می باشد که اغلب ناسامانی های بازار سرمایه و انحراف از الگوی بازار کارا ، مانند واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، با توسل به این دو عامل قابل تبیین می باشد.

در شاخه دیگری از ادبیات تحقیقی پیشین نیز اظهار شده می باشد ، که عدم اطمینان اطلاعاتی ، بر هر دو عامل تورش های رفتاری و محدودیت بر آربیتراژ اثر گذار می باشد. بر این اساس ، عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو موجب تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران گردیده و از سوی دیگر فرآیند محدودیت در آربیتراژ را تقویت می سازد. بدین ترتیب انتظار بر آن می باشد ، که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی موجب افزایش ناسامانی های بازار سرمایه گردد ، که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را نیز می توان در این دسته قرار داد. در مجموع و با در نظر داشتن مطالب گفته شده ، فرضیه های پژوهش به شکل زیر قابل طرح اند:

فرضیه 1) بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست.

فرضیه 2) بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست.

4-3)نحوه جمع آوری اطلاعات

چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها هست. هر یک از این ابزار ها ، خود انواعی دارند که کاربرد های ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند. این ابزار ها عبارتند از : 1)مطالعه (مراجعه) به اسناد و مدارک ، 2)نظاره ، 3)مصاحبه و 4)پرسشنامه (خاکی ، 1387).

با در نظر داشتن اینکه داده های مورد بهره گیری پژوهش حاضر از نوع داده های ثانویه هستند که از منابع دیگر به دست می آید ، طبق تعریف جزء روش اول می باشد ، پس از روش مطالعه اسناد و مدارک برای گردآوری داده های آماری و اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه پژوهش بهره گیری شده می باشد.

برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از نرم افزار ره آورد جدید و نیز اطلاعات موجود در سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری خواهد گردید. آغاز داده های جمع آوری شده را در قالب بانک اطلاعاتی ذخیره کرده و سپس با انتقال این داده ها به نرم افزار صفحه گسترده و بسته آماری علوم اجتماعی  زمینه تجزیه و تحلیل داده ها فراهم می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *