پایان نامه ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارشد حسابداری درباره پیش بینی های بهای عوامل تـولید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

9-2 تعریف تصمیم گیری

تصمیم، انتخابی می باشد که ازمیان گزینه های ممکن انجام می شود. تصمیم گیری فرآیندی می باشد که از طریق آن یک راهکار به عنوان راه حل برای مسئله ای مشخص انتخاب می گردد. اهمیت تصمیم گیری را می توان از تعاریف و تعابیری که از صاحب نظران، درمورد اهمیت تصمیم گیری نوشته شده؛ دریافت.

تصمیم گیری همچون روح در کالبد، وظیفه ای، مدیریتی می باشد که شامل برنامه ریزی سازماندهی، تجهیز منابع و امکانات هدایت و کنترل به مقصود دستیابی به اهداف سازمان در راستای نظام ارزشی جامعه و سازمان می باشد که در یک ارتباط مکمل شخصیت مدیریتی مدیر را می سازد.

تصمیم گرفتن به همان اندازه اهمیت دارد؛ که تصمیم به تصمیم نگرفتن می تواند اهمیت داشته باشد.چه موقع بایستی تصمیم گرفت که نبایدتصمیمی اتخاذ گردد؟ موارد ذیل درعدم اتخاذ تصمیم ممکن می باشد مطرح گردد:

1) مسئله وارد نیست یا در حال حاضر موردی وجود ندارد.
2) مسئله وارداست اما مدیر نمی تواند تصمیم بگیرد زیرا اطلاعات کافی در دست نیست.
3) مسئله مرتبط می باشد و بایستی تصمیم گرفته گردد اما تصمیم بایستی به وسیله دیگری اتخاذ گردد.
4) مسئله مرتبط می باشد و بایستی تصمیم گرفته گردد و کسی غیر از او نباید درمورد او تصمیم بگیرد اما بهتر می باشد تصمیمی گرفته نشود زیرا صلاحیت کافی برای اتخاذ تصمیم را ندارد.
5) مسئله مرتبط می باشد تصمیم بایستی گرفته گردد علی رغم اینکه اطلاعات ندارد الزاما بایستی تصمیم بگیرد. (ذبیحی، وب سایت انجمن علمی دانشگاه الزهرا)

10-2 رفتار هزینه بر اساس نظریه جدید

برنامه ریزی و کنترل از وظایف مهم مدیریت می باشد. اطلاعات مرتبط با هزینه ها که مدیران برای انجام این وظایف نیاز دارند ممکن می باشد از اطلاعات طبقه بندی شده ی منعکس در صورتهای مالی قابل دریافت نباشد. اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را نمی توان به سهولت از صورت های مالی استخراج نمود. گرایش هزینه ها به چگونگی واکنش هزینه ها در برابر تغییر در سطح فعالیت تصریح دارد. مدل های سنتی رفتار هزینه در ادبیات حسابداری بین هزینه های ثابت و متغیر، تنها با در نظر داشتن تغییرات سطح فعالیت تفاوت قائل می گردد. در مورد هزینه های ثابت، فرض می گردد که از سطح فعالیت مستقل باشند؛ و نیز در مورد هزینه های متغیر، فرض می گردد بصورت خطی و در تناسب با تغییرات در سطح فعالیت تغییر کنند. در زیر مجموعه مدل سنتی رفتار هزینه ها، یک دسته از فرضیات قرار دارند که جدا از ساده سازی جهان واقعی، این مدل را از روشی که هزینه ها در واقعیت رفتار می کنند دور نگاه می دارد. بعضی از فرضیات جدید ادعا می کنند که هزینه ها به گونه متفاوت نسبت به تغییرات صعودی ونزولی سطح فعالیت، واکنش نشان می دهند؛ این ویژگی باعث شده که از آنها تحت عنوان هزینه های چسبنده یاد گردد. در این پژوهش ما کوشش کردیم؛ که توصیف نحوه ی پیش بینی مدیریت را با توجه رفتار واقعی و چسبندگی هزینه ها، مورد ارزیابی قرار دهیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  4. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  5. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  6. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *