پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10-3- مدل­سازی معادلات ساختاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری یکی از روش­های اصلی و جدید برای حل مدل­های پیچیده با روابط علت و معلولی در علوم اجتماعی می باشد که به پژوهشگر امکان می­دهد تاثیر همزمان متغیرها را بر یکدیگر با تاکید بر تأثیر خطاهای اندازه­گیری نشان دهد (رامین­مهر و چارستاد، 1392: 159و 160).

مدل­سازی معادله ساختاری، انواع متنوعی از مدل­ها را با هدف آزمون کمی برای یک مدل نظری مفروض، برای به تصویر کشیدن روابط میان متغیرهای نظاره شده به کار می­برد. در این روش مجموعه­ای از متغیرها، سازه­هایی را تعریف می­کنند که بر اساس فرضیه به شیوه­ای خاص با یکدیگر در ارتباطند.  همچنین این روش می­تواند انواع متفاوتی از مدل­های پایه شامل مدل­های رگرسیونی، مدل­های مسیر و مدل­های عاملی تاییدی را آزمون کند (شوماخر و لومکس، 1388: 10و 11). پس از روشن شدن وجود یا نبود ارتباط بین متغیرها، به مقصود مطالعه اثر همزمان متغیرهای مستقل بر وابسته در این پژوهش از مدل­سازی معادلات ساختاری بهره گیری گردید.

به گونه کلی برای حل مدل­های معادلات ساختاری دو نسل نرم­افزار هست. نسل اول نرم­افزارهایی هستند که مبتنی بر کوواریانس هستند، حجم نمونه در آن­ها زیاد می باشد و متغیر وابسته نهایی دارای پیش­فرض نرمال بودن می باشد. اما نسل دوم نرم­افزارهایی هستند که مبتنی بر واریانس هستند، به نرمـال بودن متغیـرها هیـچ گونه حساسیتی ندارند و حجم نمونه نیز می­تواند در آن­ها کم باشد (رامین­مهر و چارستاد، 1392: 159و 161). با در نظر داشتن نرمال نبودن متغیرهای این پژوهش (که اطلاعات آن در فصل بعد ارایه خواهد گردید)، برای تحـلیل روابـط بین متغـیرها از نرم­افزارهای نسل دوم که مبتنی بر واریانس می باشد، بهره گیری گردید.

در رویکرد مبتنی بر واریانس، به جای کار با متغیرهای مکنون، از بلوکی از متغیرها بهره گیری می­گردد. در این تحلیل برای آنکه مقدار واریانس تبیین شده تمام سازه­های درونزای مدل بیشینه شوند، پارامترهای مدل از طریق مجموعه­ای از رگرسیون­های کمترین مربعات معمولی[1] برآورد می­شوند (آذر و همکاران، 1391: 19). یک مدل ساختاری، روابط میان سازه­های مختلف را مشخص می­نماید، اما یک مـدل اندازه­گـیری، ارتباط میان سـازه­ها و سنجه­ها را مشخص می­کند و جهت ارتباط می­تواند از سازه به سمت سنجه­ها (اندازه­گیری انعکاسی) یا از سنجه­ها به سمت سازه (اندازه­گیری ترکیبی) باشد (همان منبع: 23). با در نظر داشتن اینکه در پژوهش حاضر جهـت ارتباط از سازه­ به سمت سنجه­ها (به عنوان مثال از سمت عملکرد مالی به سمت سود خالص) می باشد، پس مدل­های این پژوهش از نوع “مدل­های انعکاسی” محسوب می­شوند.

معیار اساسی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا، ضریب تعیین (R2) می باشد. مقادیر 67/0 ، 33/0 و 19/0 در مدل­های مسیری به ترتیب قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف می­شوند. همچنین هر ضـریب مسیر در مـدل ساختاری، معادل ضریب بتای استاندارد شده در رگرسیون­های کمترین مربعات معمولی در نظر گرفته می­گردد. برای مطالعه معناداری ضرایب از آزمون t بهره گیری می­گردد (همان منبع: 168 و 169). با در نظر داشتن اینکه در پژوهش حاضر، سطح آلفا 5 درصد در نظر گرفته گردید، پس مقادیر t بالاتر از 96/1 با اطمینان 95 درصد تایید می­گردد.

یک مطلب دیگر:   پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار

پس از برآورد مدل، به مقصود مطالعه پایایی و روایی مدل برآورد شده، نیاز به تخمین پارامترهایی می باشد تا بتوان از مدل به دست آمده برای پیش­بینی بهره گیری نمود.

در مدل­های انعکاسی، فرض می­گردد که متغیرهای نظاره شده در یک بلوک همگن بوده و همان مفهوم منحصر به فرد بالاتری را که خود زیر مجموعه آن هستند، می­سنجند. به ­ا­ین ویژگی اصطلاحاً “تک بعدی بودن بلوک” می­گویند. برای مطالعه این فرض در مدل­ها، از “آلفای کرونباخ[2]” و “پایایی مرکب[3]” بهره گیری می­گردد. در حالی که فرض آلفای کرونباخ بر این می باشد که همه شاخص­ها به صورت برابر پایا هستند و این آزمون برآورد سخت­گیرانه­ای از پایایی سازگاری درونی متغیرهای مکنون ارائه می­دهد، در مدل­بندی­ها، از معیار دیگری با نام “پایایی مرکب” بهره گیری می­گردد. در حالی که مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 رضایت بخش می باشد، مقدار آلفای کمتر از 6/0 فقدان پایایی مدل را نشان می­دهد. همچنین مقدار مناسب برای پایایی ترکیبی 7/0 می باشد که اگر مقدار این آماره بیشتر از 7/0 باشد، نشان از تک بعدی بودن بلوک می باشد. پایایی مرکب در مقایسه با آلفای کرونباخ، معرف بهتری برای تشخیص تک بعدی بودن یک بلوک بهره گیری می­گردد (همان منبع: 139-141).

یکی دیگر از شاخص­هایی که در این مدل­ها مورد مطالعه قرار گرفت، شاخص متوسط واریانس استخراج شده[4] (AVE) می باشد. این معیار، اظهار کننده روایی همگرا[5] بین متغیرها می باشد. روایی همگرا به این معناست که مجموعه معرف­ها، سازه اصلی را تبیین می­کنند. حداقل مقدار قابل قبول برای پذیرش مناسب بودن روایی همگرای مدل، عدد 5/0 می باشد (همان منبع: 139و162).

[1] -Ordinary Least Squires (OLS)

[2] – Cronbachs Alpha

[3] – Composite Reliability

[4] – Average Variance Extracted

[5] – Convergent Validity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *