پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5)اختصار پژوهش

طرح نظریه بازار کارای سرمایه در دهه 1970 توسط اوجین فاما موجب گشت تا این نظریه به پارادایم اصلی در توسعه نظریه های مالی بدل گردد. این پارادایم علاوه بر نظریه های مالی ، توسعه تئوری های حسابداری را نیز تحت تاثیر خویش قرار داد. اگرچه این نظریه در طول مدت دو دهه ، پارادایم اصلی و غالب تئوری های مالی را تشکیل می داد ، اما به تدریج و با پدیدار شدن ناسامانی های عمده در بازار ، به دوران افول خویش نزدیک گشت. تحقیقات متعدد نشان دهنده وجود ناسامانی ها و بعضی استثنائات مالی بودند که با فرضیه بازار های کارا در تعارض قرار داشتند و به وسیله اصول پایه ای این پارادایم قابل توجیه نبودند.

یکی از ناسامانی های عمده نظاره شده ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران بود. اگرچه یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این می باشد که سرمایه گذاران به گونه کاملاً منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند ، اما یافته های تجربی نشان داده اند که نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت می باشد و در بعضی از موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملاً عقلایی نمی باشد. به بیانی دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روان شناختی و رفتاری می توانند نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان دهند و باعث ناسامانی هایی مانند افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها گردند(سرهنگی ، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وجود این ناسامانی ها و نظایر آن ، که به تفضیل در فصل 2 مورد مطالعه قرار گرفتند ، منجر به ظهور پارادایمی جدید در علوم مالی گردید ، که به پارادایم مالی رفتاری معروف می باشد. پارادایم مالی رفتاری به دنبال تبیین و تشریح علت های شکل گیری ناسامانی های نظاره شده در بازار سرمایه می باشد. پارادایم مالی رفتاری بر مبنای دو پایه اصلی شکل گرفته می باشد. نخست محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می گردد که سرمایه گذاران به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده بهره گیری نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن بعضی ریسک ها می باشد. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی می باشد که با بهره گیری از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند ، مطالعه می گردد(راعی و فلاح پور ، 1383).بدین ترتیب می توان گفت که استثنائات مالی نظاره شده در بازار ، که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز یکی از آن ها می باشد ، به وسیله این دو عامل قابل تبیین می باشند.

به تعبیری وجود ریسک های موجود در بازار که باعث ایجاد محدودیت در فرآیند آربیتراژ شده و نیز تورش های رفتاری سرمایه گذاران که با تصمیم گیری عقلایی در تعارض قرار دارد ، منجر به شکل گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و تداوم وجود این پدیده در بازار می گردد.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی که به معنای ابهام نسبت به ارزش بنیادی شرکت می باشد ، می تواند از طریق اثر گذاری بر هر دو عامل پیش گفته ، منجر به تشدید ناسامانی های بازار و مانند واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران گردد. در این زمینه هرش لیفر (2001) و دانیل و همکاران (1998،2001) این دیدگاه را ابراز داشتند که تورش های رفتاری ، با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، شدت می یابند. بر این اساس ، در صورت وجود تورش های رفتاری نظیر اطمینان بیش از حد ، بازار واکنش کند و آهسته ای به اطلاعات نشان می دهد. و این تورش های رفتاری با افزایش ابهام نسبت به برآیند اطلاعات برای تعیین ارزش شرکت ، از شدت بیشتری برخوردار گشته و در نتیجه باعث کند تر شدن واکنش قیمتی سهام می گردند.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی به گونه ضمنی ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. دیلونگ و همکاران (1990) این بحث را مطرح ساختند که سرمایه گذاران غیر منطقی احتمالاً تحت تاثیر بازخورد مثبت قیمت سهام قرار خواهند گرفت و پس برای آربیتراژ گران راهبرد ساده تر پیروی از سرمایه گذاران غیر منطقی و نه تصحیح آن ها می باشد. هم چنین اظهار شده می باشد که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند باعث ایجاد حفاظ برای سرمایه گذاران اخلال گر گردد. زمانی که عدم اطمینان اطلاعاتی در سطح شرکت یا بازار افزایش می یابد ، خطر آربیتراژ نیز افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خبره حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نسبت به ارزش های صحیح ، ممکن می باشد که به گونه موقت از بازار اجتناب نمایند. به علاوه همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی هزینه تحصیل و کسب اطلاعات افزایش می یابد، و بدین ترتیب فرآیند همگرایی بین قیمت سهام شرکت و ارزش بنیادی آن با تاخیر مواجه می گردد. پس آربیتراژگران ممکن می باشد برای اجتناب از ریسک نقدشوندگی و تحمل هزینه های اضافی ، خنثی و بی طرف باقی بمانند. ( شلیفر و ویشنی ، 1997 )

یک مطلب دیگر:   مقاله پایان نامه رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

در مجموع و با در نظر داشتن مطالب گفته شده در بالا می توان انتظار داشت که عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران و از سوی دیگر با افزایش محدودیت در فرآیند آربیتراژ می تواند منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه گردد.

در این پژوهش برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان نرخ بازده غیر عادی شرکت ، پراکندگی پیش بینی سود هر سهم شرکت ، و درصد خطای پیش بینی سود شرکت بهره گیری گردید. معیارهای مزبور با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی و در یک عامل واحد تجمیع شدند.

برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز ، مطابق با ادبیات تحقیقی پیشین ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بهره گیری گردید. این راهبرد ، که بر فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران متکی می باشد ، بر دو نوع عمده می باشد. نخست راهبرد معاملاتی شتاب سود ، که بر اساس آن در آینده سهامی که به تازگی اخبار مثبتی پیرامون سود آن ها انشتار یافته می باشد ، نسبت به سهامی که اخبار منفی پیرامون سود آن ها انتشار یافته می باشد ، بازدهی بهتری خواهند داشت. دلیل این موضوع آن می باشد ، که سرمایه گذاران به محض انتشار اخبار مثبت (منفی) سود نمی توانند واکنش کامل و صحیحی نسبت به آن داشته باشند ، پس سهام مزبور کمتر (بیشتر) از ارزش بنیادی ارزش گذاری شده و به تدریج در یک بازه زمانی کوتاه مدت آتی (از سه ماه تا یک سال) به ارزش ذاتی خویش نزدیک می شوند.

دوم راهبرد معاملاتی شتاب قیمت می باشد ، که بر اساس آن سهامی که در گذشته بازدهی بالاتری داشته می باشد ، در آینده نیز نسبت به سهامی که بازدهی پایین تری داشته می باشد ، عملکرد و بازدهی بهتری خواهد داشت. برای برسی ارتباط عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران از راهبرد مرسوم پرتفوی بندی بهره گیری گردید. اجرای این راهبرد مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های واکنش کمتر از حد (راهبرد معاملاتی شتاب سود و قیمت) و نیز درجه عدم اطمینان اطلاعاتی بود.

جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت و با مد نظر قرار دادن کلیه شرایط مورد نظر ، 106 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. دوره پژوهش نیز از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را در بر می گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *