پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

6-4 اختصار فصل

برای  طبقه بندی، توصف و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای Excel، v20 SPSS و  v7.0.1 Eviews بهره گیری شده می باشد.

در گام اول، آماره های توصیفی متغیر های مدل اصلی، که بتا ها از آن استخراج می شوند؛ مورد محاسبه قرارگرفتند.

در گام بعدی، جدول مربوط به درصد تغییرات پیش بینی شده با درصد تغییرات گزارش شده (واقعی)، با بهره گیری از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، مورد تحلیل قرار گرفتند.

در بخش آمار استنباطی، به مقصود مطالعه پایا بودن داده ها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بهره گیری گردید؛ که با در نظر داشتن نتایج حاصل، داده ها پایا بوده اند؛ در نتیجه  میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال­های مختلف ثابت بوده می باشد. پس بهره گیری از این متغیرها در مدل باعث به وجودآمدن رگرسیون کاذب نمی­گردد.

در گام بعدی، به مقصود تشخیص نوع داده ها و تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون از آزمون چاو بهره گیری گردید؛ آزمون نشان می دهد که آثار فردی یا گروهی وجود ندارد و بایستی از روش داده­های پولد (تلفیقی) برای بر آورد مدل رگرسیونی پژوهش بهره گیری گردد.

سپس آزمون های کلاسیک رگرسیون، برای پی بردن به نرمال بودن نمونه آماری ؛ استقلال خطا های رگرسیون و ناهمسانی واریانس ها  مورد بهره گیری قرار گرفتند؛ که نتیجه آن، نرمال بودن نمونه آماری و عدم وجود خود همبستگی را تایید نمود؛ اما در مورد ناهمسانی واریانس، فرض صفر رد نشد، که به معنی وجود ناهمسانی واریانس می باشد؛ در نتیجه واریانس ها متغیر ها دارای حداقل مربعات نیستند؛ برای رفع چنین مشکلی از حداقل مربعات استاندارد شده بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *