پایان نامه ارشد

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه ارشد مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق …

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

6-1- فرضیه­ های پژوهش

این مطالعه به دنبال مبانی نظری و پیشینه پژوهش، که در فصل­های 2 و 3 ارایه خواهد گردید، در پی مطالعه اثر دارایی­های نامشهود بر عملکرد و روابط متقابل بین این دو متغیر می باشد. بدین مقصود مبلغ اموال فکری و دارایی­های نامشهود ثبت شده به عنوان دارایی­های نامشهود ثبت شده در نظر گرفته می­گردد. با در نظر داشتن اهمیت اموال فکری، حق امتیاز تولید محصولات، دانش فنی ساخت محصولات، پتنت دارو، حق ثبت دارو و نرم افزارهای تولیدی بنا به شرایط افشا به عنوان اموال فکری در نظر گرفته می­شوند. همچنین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و کیو توبین شرکـت به عنوان اقلام نامشهود ثبت نشده در نظر گرفته می­شوند. سود خالص به عنوان یک شاخص عملکرد در این پژوهش بهره گیری می­گردد. سودآوری مهمترین معیار مالی یک شرکت در طی یک دوره زمانی می باشد (ایکس­کایو، 2009: 53). از نسبت­های بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی­ها و بازده سرمایه­گذاری شده به عنوان شاخص­های مالی عملکرد و از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص­های اقتصادی عملکرد بهره گیری گردید. تحلیل اضافی برای مطالعه روابط متقابل بین متغیرهای مستقـل و وابستـه نیز انجام خواهد گردید. به مقصود پاسخ به سـوال­های مطرح شده در قسمت­های قبل، فرضیه­های زیر عنوان می­گردد:

الف) فرضیه­ های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد مالی

مبانی فرضیه­ها در فصل سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت و در اینجا فرضیه­های آماری تنها به صورت اختصار عنوان می­شوند.

فرضیه اول: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت هست.

فرضیه دوم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.

فرضیه سوم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی­های شرکت هست.

فرضیه چهارم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.

فرضیه پنجم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و سود خالص شرکت هست.

فرضیه ششم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.

فرضیه هفتم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و بازده دارایی­ها شرکت هست.

فرضیه هشتم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.

ب) فرضیه­ های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی

فرضیه نهم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.

فرضیه دهم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده بازار شرکت هست.

فرضیه یازدهم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.

فرضیه دوازدهم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و ارزش افزوده بازار شرکت هست.

 

ج) فرضیه­های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد مالی

فرضیه سیزدهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و سود خالص شرکت هست.

فرضیه چهاردهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.

فرضیه پانزدهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و بازده دارایی­های شرکت هست.

فرضیه شانزدهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.

فرضیه هفدهم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص شرکت هست.

فرضیه هجدهم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.

فرضیه نوزدهم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده دارایی­های شرکت هست.

فرضیه بیستم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.

د) فرضیه ­های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد اقتصادی

فرضیه بیست و یکم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.

فرضیه بیست و دوم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و ارزش افزوده بازار شرکت هست.

فرضیه بیست و سوم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.

فرضیه بیست و چهارم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و ارزش افزوده بازار شرکت هست.

تمام فرضیه­های ­بالا هم در سطح کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس به گونه کلی و هم در سطح هر گروه از صنایع تعریف شده مورد مطالعه قرار گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *