پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام در بورس …

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی [1]درست صورت پذیرد . به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش . روشهای پژوهش به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف دسته بندی می شوندکه هرکدام ازاین دسته بندی ها دربرگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها، مزایاومعایب خاص خودرا دارند. پژوهشگربایدتوجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی می باشد که برای پژوهش خود برگزیده می باشد (خاکی،1382).

مقصود از روش پژوهش علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی می باشد که در جریان بهره گیری از روش­های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد. در واقع روش پژوهش علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار می باشد (کیقبادی و ستاری، 1354، 20)

در این فصل به مقصود آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا و پویا بهره گیری شده می باشد. در روش داده های تلفیقی ایستا پس از انجام آزمون های اولیه و تخمین مدل، اقدام به برآورد ضرایب مدل با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) می گردد.

در این فصل مراحل انجام پژوهش مورد مطالعه قرار می­گیرد. روش پژوهش، ویژگی­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع­آوری داده­های مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته می باشد.

3 ـ 2  روش پژوهش

دشوارترین گام در فرآیند پژوهش، مشخص کردن مسئله مورد مطالعه می باشد. نخست آن­که درمورد یک چیز، یک مانع یا یک جایگاه مبهم تردید هست، تردیدی که نیازمند تعیین می باشد. در هر پژوهش آغاز بایستی نوع، ماهیت، اهداف پژوهش و دامنه آن معین گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار مناسب و از راه­های معتبر به واقعیت­ها دست پیدا نمود (سرمد و همکاران، 1381، 170).

پس پژوهش حاضر از نظر طبقه­بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. هم چنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش توصیفی ـ همبستگی می باشد. در این پژوهش هدف، تعیین اندازه ارتباط متغیرهاست. برای این مقصود بر حسب مقیاس­های اندازه­گیری متغیرها، شاخص­های مناسبی اختیار می­گردد (همان منبع، ص172). پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (با بهره گیری از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. به مقصود گردآوری ادبیات پژوهش از روش کتابخانه‌ای بهره گیری شده می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده‌های ترکیبی می باشد و برای مطالعه میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون چند متغیره بهره گیری می گردد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌های ترکیبی[2]رگرسیون داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت (پنل) می باشد.

پژوهش توصیفی، آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال می باشد، هرچند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند مورد مطالعه قرارمی دهد (جان بست [3]،125،1371).

از بعد فرایند، یک پژوهش کمّی، تحقیقی می باشد که با یک توجه عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمّی می پردازد. در تحقیقاتی که به روش همبستگی انجام می شوند، هدف اصلی، مشخص کردن ارتباط بین متغیرهای کمّی می باشد و اگر این ارتباط هست تا چه اندازه می باشد. در این پژوهش از دو دسته آزمون برای اثبات فرضیه ها بهره گیری می گردد:

توصیفی

از آماره های میانگین و انحراف معیار برای مقایسه ضریب تغییرات متغیر ها نسبت به یکدیگر.

استنباطی

از آزمون رگرسیون چند متغیره به مقصود مطالعه ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر و ضریب تعیین برای توصیف تغییرات متغیرهای پژوهش نسبت به یکدیگر بهره گیری می کنیم. آزمون دوربین واتسون [4]برای مطالعه خود همبستگی داده ها ،از آزمون F برای مطالعه ارتباط رگرسیون و از آزمون T برای مطالعه معنی دار بودن ضرایب بدست آمده بهره گیری می کنیم تا معلوم گردد که آیا ارتباط بین متغیرها معنی دار می باشد.

این پژوهش مبتنی بر اطلاعات واقعی موجود در بازار سهام می باشد که با انجام روشهای آماری برای تأیید یا رد فرضیه ها بهره گیری خواهند گردید.

اطلاعات لازم برای این پژوهش از بانکهای اطلاعاتی ،سازمان بورس اوراق بهادار [5]، شرکتهای اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار [6]،مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،از سایت شرکت بورس اوراق بهادار [7]، و…. بهره گیری می گردد. بخش تئوری موضوع اختصاص به مطالعات کتابخانه ای و مطالعات کاربردی گذشته دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نمونه مناسبی از شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و آزمونهای آماری لازم را برای رد یا قبول فرضیه های پژوهش در مورد آنها به اقدام آوریم. تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها با بهره‌گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت‌ می‌گیرد. بدین مقصود با بهره گیری از نرم افزار EVIEWS 7 داده‌های ترکیبی [8] در … شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله زمانی 1390 – 1385 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

از رگرسیون به مقصود مطالعه و ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر بهره گیری می کنیم و از ضریب تعیین به توصیف تغییرات متغیرهای فرضیه نسبت به یکدیگر می پردازیم. در ادامه برای تحلیل رگرسیون و همبستگی، آزمونهای F وTدر سطح اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده‌اند.

[1]-Methodology

[2]-Panel Data

[3]-Best

[4]-Durbin-watson

[5]-SEO

[6]-SENA

[7]-IRbourse

[8]-Panel data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *