پایان نامه ارشد

تحقیق پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

9-1)مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه های پژوهش ، در وهله نخست مستلزم عملیاتی سازی متغیر های پژوهش ، یعنی عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، و در گام بعدی اتخاذ یک راهبرد مناسب برای برقراری ارتباط میان این دو می باشد. در این بخش آغاز شیوه اندازه گیری متغیر های تصریح شده مورد بحث قرار گرفته و سپس راهبرد مورد بهره گیری برای سنجش ارتباط میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران تشریح می گردد.

1-9-1)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی

در ادبیات پیشین پژوهش ، از معیار های متفاوتی برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی بهره گیری شده می باشد. در پژوهش حاضر ، با در نظر داشتن اطلاعات موجود در بازار سرمایه ایران و نتایج تحقیقات پیشین ، از سه معیار متفاوت برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش ، به جای مطالعه جداگانه هر یک از معیار های مزبور ، یک معیار جامع برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی بهره گیری شده می باشد. در این روش ، آغاز با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل عاملی ، به هر یک از معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی مورد بهره گیری ، وزن مناسبی تخصیص داده می گردد ، و در نهایت درجه عدم اطمینان اطلاعاتی با در نظر داشتن یک عامل واحد که متشکل از سه متغیر مورد بهره گیری می باشد استخراج می گردد. در ادامه این بخش ، معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی مورد بهره گیری تبیین داده شده ، و سپس شیوه بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل عاملی برای وزن دهی به این معیار ها ، تشریح می گردد.

1-1-9-1)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی

برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار زیر بهره گیری شده می باشد :

  • نوسان نرخ بازده غیر عادی شرکت (IVOL ) :از طریق انحراف معیار مازاد نرخ بازده ماهانه شرکت نسبت به بازده بازار در 12 ماهه منتهی به تاریخ تشکیل هر پرتفوی محاسبه می گردد.
  • پراکندگی پیش بینی سود هر سهم ( FD) : انحراف معیار سود هر سهم پیش بینی شده اولیه در بودجه و تعدیلات صورت گرفته در طی سال t.
  • خطای پیش بینی سود هر سهم ( FE ) : تفاوت بین سود هر سهم پیش بینی شده اولیه و واقعی در سال t.

2-1-9-1) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل عاملی

معمولاً در پژوهش ها به علت های مختلف با حجم زیادی از متغیر ها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایجی علمی تر و در عین حال عملیاتی تر ، پژوهشگران به دنبال کاهش حجم متغیر ها و تشکیل ساختار جدیدی برای آن ها هستند. بدین مقصود از تحلیل عاملی بهره گیری می کنند. تحلیل عاملی کوشش در شناسایی متغیر های اساسی یا عامل ها (Factors) به مقصود تبیین الگوی همبستگی بین متغیر های نظاره شده دارد.

2-9-1)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

در ادبیات پیشین پژوهش (که در فصل 2 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت) تصریح شده می باشد که در صورت وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، راهبرد سرمایه گذاری شتاب از سودآوری اضافی برخوردار خواهد بود. بدین ترتیب برای مطالعه وجود و یا عدم وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب بهره گیری شده می باشد. بر این اساس در صورتی که راهبرد سرمایه گذاری شتاب از سودآوری اضافی برخوردار باشد به معنای پذیرفته شدن فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و اگر این طور نباشد به معنای عدم پذیرش فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد. با در نظر داشتن ضرورت شناخت راهبرد سرمایه گذاری شتاب و راهبرد مقابل آن ، آغاز تبیین مختصری پیرامون راهبرد های سرمایه گذاری داده می گردد.

یک مطلب دیگر:   دانلود پایان نامه پایان نامه ارشد حسابداری درباره فرضیه بازار های کارا و عدم اطمینان اطلاعاتی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-9-1)نوع واکنش سرمایه گذاران و راهبرد های سرمایه گذاری

شواهد حاصل از مطالعات دو دهه اخیر ، وجود همبستگی سریالی در قیمت سهام را نشان داده و این امر را ناشی از واکنش های نه چندان صحیح و منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید می دانند. به بیانی دیگر این پژوهش ها نشان می دهند که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از حد یا واکنش کمتر از حد نشان می دهند که در صورت نظاره و تایید هر یک از این مشاهدات می توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب به بازده های مازاد بر بازده بازار با اهمیتی دست پیدا نمود. در این زمینه دو راهبرد سرمایه گذاری معرفی و توصیه شده می باشد:

الف) راهبرد سرمایه گذاری معکوس : این راهبرد که بر اساس فرضیه واکنش بیش از حد اندازه[1] سرمایه گذاران معرفی شده می باشد ، توصیه می کند که سهامی که در گذشته عملکرد نامناسبی داشته اند (سهام بازنده) و بازار در حال حاضر نسبت به آنها بسیار بدبین می باشد خریداری شده و سهام موفق گذشته که بازار نیز در حال حاضر نسبت به آنها بسیار خوش بین می باشد (سهام برنده) فروخته گردد تا در دوره های بعد که پدیده بازگشت بازده به وقوع می پیوندد ، به بازده مازاد با اهمیتی دست پیدا نمود.

ب) راهبرد سرمایه گذاری شتاب : در این راهبرد که بر اساس واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران معرفی شده می باشد ، اظهار می گردد که سرمایه گذاران بنا به دلایلی قیمت های اوراق بهادار را بر اثر واکنش های کمتر از حد مورد انتظار نسبت به اطلاعات جدید به گونه صحیح تعیین نکرده اند و می توان در دوره های میان مدت (حداکثر تا یک سال) بعدی از طریق خرید و یا نگهداری سهام برنده و فروش سهام بازنده به مازده مازاد با اهمیتی دست پیدا نمود( مهرانی و نونهال نهر ، 1387 ).

از آنجا که در این پژوهش به دنبال مطالعه ارتباط عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشیم ، از سودآوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب برای ارزیابی واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران بهره گیری شده می باشد.

[1] Overreaction

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *