متن کامل – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری بر …

در ادامه این پایان نامه و در فصل چهارم مقررات واصول اخلاق حرفه ای وشورای عالی مطبوعات مصر به همراه فراز و نشیب های آن مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. در این قسمت نفوذ عوامل بیگانه در مطبوعات مصر برای سرنگون کردن حکومت روسایی چون عبدالناصر مطرح می شود. در این فصل نشان داده …

دسته بندی علمی – پژوهشی : مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس آمریکا۱- ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ: در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪه اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎری ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺗﻘﻮا دارد ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ. در …

فایل دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

۴- باید زمانی که موضوع از اهمیت لازم برخوردار است، هرگونه مطالب نادرست و زیان آور را سریعا اصلاح کند و اطمینان خاطر یابد تصحیح و عذرخواهی به خاطر درج مطالب نادرست، به اندازه کافی مشهود باشد و فرد مورد انتقاد حق پاسخ را بیابد.۵- تنها زمانی باید نژاد، رنگ، عقیده، وضعیت تاهل و جنسیت …

سامانه پژوهشی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۷- استار نباید در طریق ارضای منافع شخصی و قشری حرکت کند، بلکه باید صرفاً منافع اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.۸- استار حق افراد را در حفظ حریم شخصی محترم می شمارد، مگر در مواردی که این امر به روشنی با منافع جامعه در تعارض باشد.صحت۹- منابع اخبار باید مشخص باشند مگر اینکه دلیل مناسبی برای معرفی نکردن …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری …

۵-“قید وجدانی” حرفه روزنامه نگاری، که در قوانین و مقررات مربوط به استقلال این حرفه و یا در اصول اخلاقی آن پیش بینی می شود، مستلزم آن است که بتواند در صورت تعطیل، واگذاری یا فروش موسسه مطبوعاتی یا رسانه ای محل کار خود و یا تغییر خط مشی آن، به صورتی که به شرافت …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۲-۳-۲ اخلاق حرفه ای۲-۳-۲ -۱- نظریه مسئولیت “مردم آگاه – مطبوعات قابل دسترس (INFORMED-PUBLIC-ACCESSIBLE-PRESS)”اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺘﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را از ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده دﻳﻮان ﺳﺎﻻری و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداری ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻲ دارد. داﻧﻴﻞ اﻟﻴﻮت در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:… روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺗﻨﻬﺎ …

فایل دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

اﻟﻒ) ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎسناﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎدان، ﻣﺤﻘﻘﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن.ب) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺎسناﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ.ج) ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.د) اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﺔ اﺧﻼق روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرﺳﻲ، …

مقاله دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

اصل رعایت عدالت: روزنامه نگاران باید در راه اعتلا و حفظ حقوق بشر اهتمام ورزند.آنها باید قاعدتا سخنگوی مظلومان جامعه باشند و در عین حال زورمندان را مسئول بدانند. (ردی،۴۸:۱۳۷۵)اصل انصاف: مطرح و منعکس کردن دیدگاه های طرفین موضوع در یک بحث.درج دیدگاه های دو طرف پناه و سنگر دربرابر نادرستی خبر به دست آمده از …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

از بازسازی گمراه کننده یا رویدادهای خبری ساختگی پرهیز کنید. اگر بازسازی واقعه برای بیان مطلب ضروری است، حتما روی تصویر مشخص کنید.از شیوه های مخفیانه گردآوری اطلاعات خودداری کنید، بجز موقعی که با شیوه های متعارف و علنی نمی توان اطلاعات حیاتی برای مردم را بدست آورد.هرگز مطلب دیگران را به نام خود چاپ …