پایان نامه های سری دهم

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۲۱

همان طور که مشاهده میشود واحدهای ۳، ۵ و۷ تحت هر دو اصل ناکارا میباشند، اما واحد ۱۰ تحت اصل دسترسی قوی، ناکارا ولی تحت اصل دسترسیپذیر ضعیف، کارا میباشد؛ زیرا مجموعه مرجع این واحد یک واحد مجازی با کمترین خروجی نامطلوب و ورودی، و بیش‌ترین خروجی مطلوب است که این واحد مجازی در دنیای …

پایان نامه های سری دهم

پژوهش دانشگاهی – مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۹

(‏۱‑۱۱) با استفاده از تعاریف گفته‌شده، شاخص مالمکوئیست را میتوان در شکل (۱-۶) به راحتی مشاهده نمود؛ همچنین مقدار شاخص مالمکوئیست برابر است با (استن مالمکوئیست، ۱۹۵۳، گاوس و همکاران، ۱۹۸۲، و فار وهمکاران، ۱۹۹۲)‎: (‏۱‑۱۲) شکل ‏۱‑۸: شاخص مالمکوئیستجمع‌بندیدر ابتدای این فصل، تعاریف کلی از بهرهوری اجزای آن یعنی کارایی و اثربخشی ارائه شد؛ …

پایان نامه های سری دهم

سایت مقالات فارسی – مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۶

مستقل از درجه‌بندی[۳۶]برای هر مسئله ی فرض شده یک مدل DEA، خاصیت مستقل از درجهبندی دارد؛ اگر بعد از انتقال، مدل جدید در فرم پوششی، درجهبندی DMUها تغییر نکند، یعنی ممکن است جواب مسئله تغییر کندولی ترتیب آنها همانند ترتیب قبلی خواهد بود.تذکر: در این پایاننامه منظور از مستقل بودن همان مستقل بودن از نوع اول …

پایان نامه های سری دهم

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۵

شکل PPS در حالت پنج DMU با یک ورودی و یک خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود:شکل ‏۱‑۵: مرز CCRکه شکل (۱-۵) بازده به مقیاس ثابت یا همان مرز مدل پایه‌ای CCR[20] میباشد (چارنز و همکاران). اگر هر یک از اصول بالا در جامعهای برقرار نباشد، مجموعه امکان تولید بر طبق اصول جدید تشکیل میگردد، …

پایان نامه های سری دهم

فایل – مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۴

در اوایل قرن بیستم، بهرهوری را نسبت خروجی به یکی از عوامل تولید تعریف نمودند که این تعریف ساختار کاربردیتری نسبت به تعاریف موجود داشت، در سال ‎۱۹۰۰‎ فردی به نام ارلی بهره‌وری را ارتباط بین بازده و وسایل بکار رفته ،برای تولید این بازده عنوان کرد. همچنین در ‎۱۹۵۰‎ سازمان همکاری اقتصادی اروپایی (OEEC)[13] ‎ …

پایان نامه های سری دهم

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت …

جدول ‏۳‑۲: نتایج حاصل از مدلهای بخش ۳-۳-۲ ۴۵جدول ‏۳‑۳: نتایج حاصل از مدل شعاعی بر حسب انتقال ۴۸جدول ‏۳‑۴: نتایج حاصل از مدل SBM 51جدول ‏۳‑۵: نتایج حاصل از مدل جهتی ۵۲جدول ‏۳‑۶: نتایج حاصل از مدل ERM 54جدول ‏۴‑۱: امید به زندگی در منطقه ۶۵جدول ‏۴‑۲: داده‌های شاخص مرتبط ۶۸جدول ‏۴‑۳: دادههای مربوط …

پایان نامه های سری دهم

جستجوی مقالات فارسی – عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۹

اگر کسی عمل آمیزش را در احرام عمره تمتع از روی علم وعمد انجام دهد، بنا براحتیاط واجب کفاره اش یک شتر است؛ چه ثروتمند باشد یا نباشد وعمره را پس از اتمام قبلی، دوباره اعاده کند. اگر کسی این عمل را در احرام حج وقبل از وقوف در عرفات و یا بعد از آن …

پایان نامه های سری دهم

عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۸

برخی از محرّمات احرام در حالت عادی(غیر احرام) نیز حرام است؛ ولی در حال احرام گناهش بیشتراست: پوشیدن لباس دوخته و کفش روپوشیده و کلاه، بدون عذر برای مردان: طبق فقه مذاهب اهل سنت (الجزیری،۱۴۰۳ق، ج ۱، صص ۶۸۶- ۶۸۹) و نیز درفقه شیعه امامیه حرام است.کفاره: گوسفند ( محشی،۱۳۸۲ش،مسأله ۴۲).۲٫پوشاندن سر وصورت برای مردان:شیعه …

پایان نامه های سری دهم

عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۶

ولی شافعیان(ابن جزی کلبی مالکی، بیروت)، حنابله، استحق بن راهویه و ابراهیم نخعی میگویند: تلبیه سنّت است، و لذا متّصل شدن آن را به احرام مستحب میدانند و بر این اساس اگر بدون تلبیه، احرام را نیّت کند، صحیح خواهد بود ( المغنی ج ۳ ،ص۲۵۷ ).۴-۳-۱-۱-۳- مسائل تلبیهاوّل: زمان گفتن لبیک از وقتی است …

پایان نامه های سری دهم

سامانه پژوهشی – عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۵

۴-۳- مسائل میقاتمیقاتهای معروف عبارتند از: الف مسجدشجره ( ذو الحلیفه، آبارعلی)، ب: جحفه، ج یَلَمْلَمْ،د قرن المنازل.شیعه امامیه: مُحرم شدن قبل از میقات جایز نیست. اگر کسی قبل از رسیدن به مواقیت معروفه محرم شود، احرام او صحیح نیست؛ مگر آنکه قبل از میقات با نذر محرم شود. پس احرام قبل از میقات، فقط …