بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت …

عزت نفس اجتماعی ۶۷/۰ ۷۳/۰ عزت نفس خانوادگی ۷۵/۰ ۷۵/۰ همانطوری که در جدول ۳-۲ مشاهده می شود، ضریب های پایایی پرسشنامه عزت نفس و دو زیر مقیاس های آن، با روش آلفای کرونباخ و تنصیف در کل نمونه های پژوهش مناسب می باشد.(۲)پرسشنامه ی پرخاشگری [۱۴۵]AQپرخاشگری در پژوهش حاضر بوسیله ی فرم ترجمه شده AQ …