دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت ۳

  ترکیب اطلاع رسانیP4 الف) تبلیغات توسط آگهی AdvertisementP4 ب) تبلیغات مطبوعاتی EditorialP4 ج) پست رسانی مستقیم Direct MailingP4 د) اطلاع رسانی فروش Promotional SaleP4 هـ ) بسته بندی Packing شکل شماره (۱-۲) اطلاع رسانی؛ نقش و عناصر ترکیبی آن (جوانی پرونی، ۱۳۸۷: ۲۰۶)چهارچوب فعالیتهای اطلاع رسانی :الف) تبلیغات توسط آگهی:به طور کلی ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن …

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی …

۲- جمع آوری اطلاعاتدر این مرحله اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف جمع آوری میشود مدیران باید اطمینان یابند که اطلاعات مفید و مورد نیاز آنان جمع آوری شود تا این اطلاعات آنان را قادر سازد که عملکرد رقبایشان را تحلیل نمایند۳- سنجش اعتبار و صحت اطلاعاتدر این مرحله باید به ارزیابی کیفیت اطلاعات جمع …