مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

از بازسازی گمراه کننده یا رویدادهای خبری ساختگی پرهیز کنید. اگر بازسازی واقعه برای بیان مطلب ضروری است، حتما روی تصویر مشخص کنید.از شیوه های مخفیانه گردآوری اطلاعات خودداری کنید، بجز موقعی که با شیوه های متعارف و علنی نمی توان اطلاعات حیاتی برای مردم را بدست آورد.هرگز مطلب دیگران را به نام خود چاپ …