مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۳۹ درصد) اخبار سیاسی و کمترین نسبت از نمونهها (۲۹ درصد) اخبار اجتماعی هستند.بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۸۴ درصد) به اصل رعایت ادب پایبند بوده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۱۶ درصد) به این اصل پایبندی نداشته اند.بیشترین نسبت …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

تعریف عملیاتیبه منظور بررسی پایبندی روزنامه ها به اصل رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران در اخبار، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:– استفاه از ادبیات مناسب و پرهیز از هتاکی و فحاشی (فحش و الفاظ رکیک)و پرهیز از استفاده از الفاظ و القاب زشت که در عرف جامعه، دشنام و بی ادبی …

مقاله دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

با توجه به تعریف سند پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری که بر پوشش اخبار مریوط به تخلفات اقتصادی و سوء استفاده های مالی در کنار اشاره به راه های بازدارنده قانونی آن، اشاره می کند، به منظور بررسی میزان پوشش خبری تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

دلیل انتخاب روزنامه همشهری درکنار روزنامه هایی همچون کیهان، ایران و شرق که جهت گیری های مشخص سیاسی دارند، بی طرفی نسبی این روزنامه است.درواقع روزنامه همشهری روزنامه ای اعتدالی است و به روزنامه ای غیرجناحی و غیر سیاسی معروف است.اما گاهی خط مشی اصلاح طلبی به خود میگیرد و در دوران مورد بررسی پژوهش …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری بر …

با توجه به یافته های این مطالعه و مصاحبه با روزنامه نگاران و گروهی از نویسندگان، این افراد اشاره کرده اند که باید در کار خود و ارائه اخبار، اخلاق را مدنظر قراردهند؛ اما به این موضوع نیز اشاره کرده اند که با توجه به حق مردم به دانستن، باید از برخی از این اصول …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری. خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف از سه ویژگی مذکور، مورد سوم و اول بیشتر مورد تأکید پژوهش حاضر با توجه به رعایت حقوق گروهها و اقلیت های مختلف، پرهیز از هرگونه تفرفه افکنی و ایجاد اتحاد میان اقوام و گروه ها در اخبار مطبوعات …

متن کامل – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری بر …

در ادامه این پایان نامه و در فصل چهارم مقررات واصول اخلاق حرفه ای وشورای عالی مطبوعات مصر به همراه فراز و نشیب های آن مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. در این قسمت نفوذ عوامل بیگانه در مطبوعات مصر برای سرنگون کردن حکومت روسایی چون عبدالناصر مطرح می شود. در این فصل نشان داده …

سامانه پژوهشی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۷- استار نباید در طریق ارضای منافع شخصی و قشری حرکت کند، بلکه باید صرفاً منافع اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.۸- استار حق افراد را در حفظ حریم شخصی محترم می شمارد، مگر در مواردی که این امر به روشنی با منافع جامعه در تعارض باشد.صحت۹- منابع اخبار باید مشخص باشند مگر اینکه دلیل مناسبی برای معرفی نکردن …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری …

۵-“قید وجدانی” حرفه روزنامه نگاری، که در قوانین و مقررات مربوط به استقلال این حرفه و یا در اصول اخلاقی آن پیش بینی می شود، مستلزم آن است که بتواند در صورت تعطیل، واگذاری یا فروش موسسه مطبوعاتی یا رسانه ای محل کار خود و یا تغییر خط مشی آن، به صورتی که به شرافت …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۲-۳-۲ اخلاق حرفه ای۲-۳-۲ -۱- نظریه مسئولیت “مردم آگاه – مطبوعات قابل دسترس (INFORMED-PUBLIC-ACCESSIBLE-PRESS)”اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺘﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را از ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده دﻳﻮان ﺳﺎﻻری و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداری ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻲ دارد. داﻧﻴﻞ اﻟﻴﻮت در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:… روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺗﻨﻬﺎ …