پژوهش – بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه …

مجموع مجذورات در جه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی داری (P) پیش آزمون ۷۲/۳۱ ۱ ۷۲/۳۱ ۲۳/۵ ۲۸/۰ گروه ۸۹/۴۳۱ ۱ ۸۹/۴۳۱ ۲۶/۷۱ ۰۰۱/۰ همان طوری که در جدول ۴-۱۴ ملاحظه می شود بین نوجوانان بزه کار گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ پرخاشگری کلامی تفاوت معنی داری وجود دارد.به عبارت دیگر، درمان …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت ۹

۲-۲-۵-۱-سه وجه از عزت نفس پایین [۲۷]اغلب ما تصویری از عزت نفس پایین داریم، اما باید توجه داشت این تشخیص همیشه آسان نیست. سه شکل مختلف از عزت نفس پایین را در زیر بررسی می کنیم.فریبنده : فرد خوشحال و موافق رفتار می‌کند اما به راستی از شکست میهراسد. او در هراسی دایمی نسبت به آشکار …

سامانه پژوهشی – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۳۰

در عین حال در بسیاری از سایت‌ها و وبلاگها تلاش شده است تا به شکلی این مساله را معقول و منطقی و متقن کنند. امری که همواره عکس‌العمل شدید مسلمانان را برانگیخته و در جامعه اسلامی ما هرگاه از نقد مسیحیت سخن گفته می‌‌شود، به این موضوع هم پرداخته می‌شود. آموزه تثلیث بزرگترین تفاوت بین …

دسترسی متن کامل – مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

خورسندی و همکاران در سال (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان رابطه پنج عامل عمده شخصیت و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی۸۷- ۱۳۸۶ انجام دادند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگینهای راهبردهای یادگیری دختران و پسران تفاوت معنیداری وجود ندارد. همچنین، تحلیل …

متن کامل – مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش …

شهود، مستقیماً از محرک بیرونی ناشی نمیشود. دومین جفت کارکردهای متضاد، تفکر و احساس کارکردهای عقلانی هستند که قضاوت کردن و ارزیابی تجربیات را شامل میشود. کارکرد تفکر، قضاوت هشیار را درباره اینکه آیا تجربهای درست یا غلط است، شامل میشود. نوع ارزیابی که توسط کارکرد احساس صورت میگیرد بر حسب دوست داشتن یا دوست …

منابع مقالات علمی : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش …

رویکرد یونگیونگ، تعریف فروید را از لیبیدو گسترش داد و آن را به صورت نیروی پویشی کلیتر توصیف کرد.یونگ معتقد بود، شخصیت علاوه بر گذشته توسط آینده نیز شکل می گیرد و بر ناهشیار تأکید کرد. یونگ اصطلاح لیبیدو را به دو صورت مورد استفاده قرار داد: انرژی پراکنده و کلی و انرژی محدودتری که …