رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۷

و زمینه های مشارکتی و عملکر شغلی فردی و سازمانیمشارکت در هدفگذاریایجاد تعهد و افزایش حس مسئولیت پذیریمشارکت در تصمیم گیریمشارکت در حل مشکلاتکاهش مقاومت منفی در مقابل تغییراتاثر بخشی کارکناناثر بخشی سازمانافزایش انگیزش به کار در کارکنانمشارکت در تغییر و تحولشکل۲-۴ : الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثربخشی کارکنان۲-۴- ۱۱ امیر کافی(۱۳۷۵) در …

مقاله – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۹

وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمانها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور در کارکنان،کاهش مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها(پناهی؛۱۳۸۹،۱۰۳)،عدم تحقق اهداف و استراتژی‌ها شده و به طورکلی تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی خواهد گذاشت(قربانی و بابالحوائجی؛۱۳۹۱،۳).۲ـ۱ـ۲فرایند …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۵

۵-۳-۲آزمون فرضیه ۲ ………………………………………………………………………………………….. ۸۶۵-۳-۳آزمون فرضیه ۳ ……………………………………………………………………………………………. ۸۶۵-۳-۴آزمون فرضیه ۴ ……………………………………………………………………………………….. ۸۷۵ـ۵پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸ عنوان صفحه ۵ـ۵ـ۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۸۸۵ـ۵ـ۲ پیشنهادات به محققین آتی…………………………………………………………………………. ۸۹۵ـ۶ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹۰منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵فهرست جداول عنوان صفحه جدول۲-۲. نکات کلیدی در دیدگاههای فلسفی مشارکت……………………………………… ۲۶جدول ۳-۱. طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی ……. ۵۶جدول ۳-۲. سوالات …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

جدول ۴-۱۵ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ………………………………. ۷۸جدول ۴-۱۶.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. ۷۹ عنوان صفحه جدول ۴-۱۷.ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد ………………. ۸۰جدول ۴-۱۸آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد ۸۱فهرست اشکال و نمودارها عنوان صفحه شکل۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۷شکل ۲-۱٫فرایند …