جستجوی مقالات فارسی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- قسمت ۱۹

این نوع اخراج، به انفصال دایم از خدمات دولتی مشهور است. این نوع اخراج در صورتی است که کارکنان به موجب حکم دادگاه بر اثر ارتکاب جرم به این نوع مجازات محکوم گردند. انفصال از خدمت که مقید به مدت معینی نبوده و استمرار داشته باشد، انفصال دایم مینامند. انفصال دایم از خدمات دولتی از …